Hotărârea nr. 442/2019

HCL DALI Reabilitare termica Sc.Gim.N.Balcescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „


Reabilitare termică Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu în locația din strada Negru Vodă"


Consiliul Local al

Având în vedere:

-Referatul de a

Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 609^

-Avizele comisii!

nr.61501/2019, nr.61502/201

Văzând prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificării

A

In temeiul dispp:

completările ulterioare,


Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară ;


Drobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul


6/10.12.2019 al Direcției Tehnice;

or de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

9, nr.61503/2019, nr.61504/2019, nr.61505/2019;


e și completările ulterioare;

•zițiilor art.l96 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE:


Art.l.(l). Se appbă Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții Reabilitare termică Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu în locația din strada Negru privind cheltuielile necesare


Vodă", cu o valoare totală estimată conform Devizului general xalizării investiției de 1.259.357,251ei, inclusiv T.V.A.


(2). Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local. Art.2. Document;

Serviciul Investiții.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


ația tehnico-economică prevăzută la art.l se arhivează la'ȘEDINȚĂ, Jantă --~ »


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr.442 din 12.12.2019