Hotărârea nr. 441/2019

HCL DALI Reabilitare Bdul I.C.Bratianu-str.maior Gh.Sontu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare B-dul I.C. Brătianu-Str.Maior Gh. Șonțu între str. Maternității și str. Târgu din Vale”

Consiliul Local al

Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară ;


Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

! J/l 1.12.2019 al Direcției Tehnice;

or de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

9, nr.61503/2019, nr.61504/2019, nr.61505/2019;


-Raportul nr.6112'

-Avizele comisiiL

nr.61501/2019, nr.61502/201

Văzând prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificări <

e și completările ulterioare;

zițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu


A

In temeiul dispo:

completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare B-dul I.C. Brătianu-Str.Maior Gh. Șonțu între str. Maternității și str. Târgu din Vale”, cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 4.162.947,5 llei, inclusiv T.V.A.

ectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.


(2). Finanțarea obi

Art.2. Documentația tehnico-economică prevăzută la art.l se arhivează la Serviciul Investiții.

9

Art.3. Direcția jTehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire , care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al


dispozițiile prezentei hotărâri Municipiului Pitești.


PREȘEDINTE Constantin-


ȘEDINȚĂ,

antă


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr.441 din 12.12.2019