Hotărârea nr. 440/2019

HCL DALI Reparatii capitale pardoseala sala sport Sc.Gim.Marin Preda

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Doc jmentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Reparații capitale pardoseală sala de sport Școala Gimnazială Marin Preda"

Consiliul Local al

Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 61027/11.12.2019 al Direcției Tehnice;

Dr de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

9, nr.61503/2019, nr.61504/2019, nr.61505/2019;


-Avizele comisiil

nr.61501/2019, nr.61502/201

Văzând prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificări/

e și completările ulterioare;

zițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu


A

In temeiul dispo:

completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Reparații capitale pardoseală sala de sport Școala Gimnazială Marin Preda", cu o valoare necesare realizării investiției

9


totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile de 417.194,221ei, inclusiv T.V.A.

(2). Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico-economică prevăzută la art.l se arhivează la Serviciul Investiții.

Art.3. Direcția Tehpică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile

fi comunicată acestora, de către Secretarul General al


prezentei hotărâri, care Municipiului Pitești.


vaContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr.440 din 12.12.2019