Hotărârea nr. 439/2019

HCL DALI Reabilitare int+antifonare sala sport Sc.Gim.Negru Voda

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

imentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă


privind aprobarea Docu

obiectivului de investiți i „Reabilitare interioară și antifonare sală de sport Școala

Gimnazială Negru Vodă”


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere: -Referatul de aprobare

pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


Pitești;

12.2019 al Direcției Tehnice;


-Raportul nr.60960/10.

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.61501/2019, nr.61502/20^9, nr.61503/2019, nr.61504/2019, nr.61505/2019;

Văzând prevederile ar.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

or art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu


în temeiul dispozițiil

completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare interioară și antifonare sală de sport Școala Gimnazială Negru Vodă”, ci cheltuielile necesare realizării investiției de 470.703,02 lei, inclusiv T.V.A.

u o valoare totală estimată conform Devizului general privind


ului se va face din sume alocate de la bugetul local.


(2). Finanțarea obiectix

Art.2. Documentația tehnico-economică prevăzută la art.l se arhivează la Serviciul Investiții.

va


Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care Municipiului Pitești.

fi comunicată acestora, de către Secretarul General alContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL,

Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr.439 din 12.12.2019