Hotărârea nr. 438/2019

HCL DALI Reabilitare termica +acoperis sarpanta Corp A

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Reabilitare termică și construire acoperiș tip șarpantă Corp A Școala Gimnazială Ion Minulescu”


Consiliul Local al Mui

Având în vedere:

-Referatul de aproban

Pitești;

-Raportul nr. 60955/1

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 61501/2019, nr. 61502/2019

Văzând prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispoziții

completările ulterioare,


tnicipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


e pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


0.12.2019 al Direcției Tehnice;


nr.61503/2019, nr.61504/2019, nr.61505/2019;


ilor art.l96 alin.(l) lit.”a” din Codul Administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE:


Art.l.(l). Se aprobă obiectivului de investiții „R Școala Gimnazială Ion > general privind cheltuielile

(2). Finanțarea obiec Art.2. Documentația Investiții.

Art.3. Direcția Tehni

va


prezentei hotărâri, care Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr.438 din 12.12.2019


Mii

j ne<


Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă ^abilitare termică și construire acoperiș tip șarpantă Corp A ’nulescu”, cu o valoare totală estimată conform Devizului ;cesare realizării investiției de 1.218.442,53lei, inclusiv T.V.A. :ivului se va face din sume alocate de la bugetul local, tehnico-economică prevăzută la art.l se arhivează la Serviciul


Lpă și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile fi comunicată acestora, de către Secretarul General al