Hotărârea nr. 437/2019

HCL indreptare eroare materiala

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privfnd îndreptarea unei erori materiale

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprpbare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de specialitate nr.61034/11.12.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.61501/2019, nr.61502/2pl9, nr.615 03/2019, nr.61504/2019, nr.61505/2019;

    art. 129 alin. (3) lit. ”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind


Văzând prevederile

Codul administrativ, cu completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu


In temeiul dispoziți completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă în art.2 alin.(l) din H.C.L. repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii,


nr. 386/28.11.2019 privind

construită în municipiul Pitești prin Agenția Națională pentru Locuințe, în sensul că, sintagma “O.U.G. 40/1999

, cu modificările și completările ulterioare, privind protecția i ei pentru spațiile cu destinația de locuințe” se înlocuiește cu '98 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,


chiriașilor si stabilirea chir:

9             9

sintagma “Legii nr. 152/19 republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. II. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și domnului                      de

către Secretarul General al Municipiului Pitești.

o \

PREȘEDINTE DEsSEDINȚÂ, Corista rîtin-'DnmVI Jantă

./Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești

Nr. 437 din 12.12.2019