Hotărârea nr. 436/2019

HCL cotizatie As.Club Sportiv Campionii FC Arges


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind cotizația anuală de membru a Municipiului Pitești la „Asociația Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș” pentru anul 2019


Consiliul Local al Mu

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de domnul consilier local Sorin Apostoliceanu, Viceprimar al Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 60443/09.12.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții:

-Avizele comisiilor de

nr.60970/2019, nr.60972/2019,

-Hotărârea Adunării Generale a „Asociației Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș”, nr.l 1/25.11.2019, privind rectificarea cuantumului cotizației anuale, aferente anului 2019 a membrilor fondatori ai Asociației Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș, transmisă prin adresa nr.19/03.12.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.59382/03.12.2019;

-încheierea de Ședinț Dosarul nr.8787/280/PJ/2019;

-Hotărârea Consiliuluț Local al Municipiului Pitești nr.239/2019;

Văzând prevederile art.84 alin.(5), art.87 alin.(5) și art.l29 alin.(l) și alin.(4) lit. ”a' Codul administrativ, ale OG. ar.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum sportului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiile ulterioare,


lnicipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.60968/2019, nr.60973/2019, nr.60974/2019;


:ă din data de 13 iunie 2019, pronunțată de Judecătoria Pitești, în


l” din


și ale art.71 alin.(2) lit.”d” din Legea nr.69/2000 a educației fizice și


r art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Cotizația de membru a Municipiului Pitești la „Asociația Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș” aferentă anului competițional 2019-2020, se majorează cu suma 4.200.000 lei care va fi utilizată în anul competițional 2019-2020.

utilizată conform Statutului Asociației Clubul Sportiv Campionii uridică constituită în condițiile OG nr.26/2000, potrivit încheierii de 9, pronunțată de Judecătoria Pitești, în Dosarul nr.8787/280/PJ/2019.


Art.2. Cotizația va fi

Fotbal Club Argeș”, persoană j

Ședință din data de 13 iunie 201

Art.3. „Asociația Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș”, Direcția Servicii Publice și Achiziții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.0ESEDINȚĂ,


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătăli^Calpgăru c


Pitești,

Nr. 436 din 12.12.2019