JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția Construire locuință și împrejmuire teren” amplasată în municipiul Pitești, strada Deceneu, nr.5A

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere :

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  și consultare a publicului nr.48505 din 11.10.2019;

  22 din 26.11.2019;

  fnr,19din 26.11.2019;


 • - Raportul de informare

 • - Avizul C.T.A.T.U. nr.

 • - Avizul Arhitectului Șe

  • - Raportul Direcției Arhitect Șef nr.58007 din 26.11.2019;

  • - Avizele comisiilor de s

  nr.60963/2019, nr.60964/2019,

  Văzând prevederile art.


pecialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.60962/2019, nr.60965/2019, nr.60966/2019;

136 alin.(3) lit. a) și alin.(8) lit. b) din Codul Administrativ cu completările ulterioare, art.25 ilin.(l) și art.56 alin.(l) și alin.(7) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr.428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea Jocurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești,

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Plănui Urbanistic de Detaliu pentru investiția „Construire locuință și împrejmuire teren” amplasată îr| municipiul Pitești.                        pe terenul în suprafață de

314 m2, proprietatea                     cu domiciliul în Pitești,

potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Raportul de inform<ire si consultare a publicului nr.48505 din 11.10.2019 este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin.(l);

 • (3) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 3 ani.

 • (4) Termenul de 3 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

  erviciul Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentul a îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată cu domiciliul în Pitești,


Art.2. Arhitectul Șef, S Dezvoltare Urbană vor aduce acestora, precum si solicitantului


Pitești,

Nr. 435 din 12.12.2019