Hotărârea nr. 434/2019

HCL aprobare DALI Refacere cupola Psj Sf.Vineri


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Refacere cupolă Pasaj Sfânta Vineri”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

Pitești;


-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

-Raportul nr.59872/|05.11.2019 al Direcției Tehnice;

- Avizele comisii

nr.60962/2019, nr.60963/2019,


or de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.60964/2019, nr.60965/2019, nr.60966/2019;

-Adresa Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești nr. 19166/02.12.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.59214/03.12.2019;

Văzând prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.l96 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările

ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții „Refacere cupolă Pasaj Sfânta Vineri”, cu o valoare totală estimată conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției de 315.495,051ei, inclusiv T.V.A.

(2). Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local, iar investiția va fi multianuală.

Art.2. Studiul de fezabilitate prevăzut la art.l se arhivează la Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.3. Direcția Tehnică, Direcția Economică și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.Pitești,

Nr. 434 din 12.12.2019