Hotărârea nr. 433/2019

HCL act de receptie la terminarea lucrarilor Reabilitare canal str.Gral D.Butculescu

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare canal deschis strada General Dimitrie Boteanu”

Consiliul Local 4I Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară ;


Pitești;


Având în vedere :

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


- Raportul nr. 59C


29/04.12.2019 al


Direcției Tehnice;


- Avizele comis

nr.60962/2019, nr.60963/2019,


iilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.60964/2019, nr.60965/2019, nr.60966/2019;


Văzând preveder le art.297 și art.299 din Codul Administrativ, cu completările

.R. nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția


ulterioare, precum și ale H.G construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările

ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Ia act dc recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Reabilitare canal deschis strada General Dimitrie Boteanu” lei inclusiv TVA, aprobată 55249/12.11.2019 potrivit anex


cu o valoare totală de 160.404,66 de comisia de recepție prin procesul-verbal de recepție nr. elor nr.l și nr.2 .

Art.2.(l). Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre, bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin

 • (2) . Anexele nr.

 • (3) . Inventarul

H.G.R. nr.447/2002, se completează potrivit prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția


Tehnică, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.Cornel Ionică


privind execuția lucrărilor de constricții aferente investiției "Reabilitare canal deschis strada general Dimitrie Boteanu (Tronson 2)”, lucrări ex

Municipiul Pitești și S.C. Hidro Construcția Argeș S.R.L.

1. Imobilul care face obiectul investi


ecutate în cadrul Contractului nr. 36240 din 02.08.2019, încheiat între


jei se identifică după cum urmează:

aerai Dimitrie Boteanu, mun. Pitești, jud. Argeș;

- număr cadastral/număr topografip: 92510.

2. Lucrările au fost executate în baza


- adresa administrativa: strada Ge


la data de 21.08.2019, cu valabilitate 3. Comisia de recepție și-a desfășura Președinte: Membri:


Autorizației de construire nr. 636, eliberată de Primăria Municipiului Pitești până la data: 21.08.2020.

: activitatea la data 12.11.2019, fiind formată din:


Gava Maria, Șef Serviciul Investiții

Diaconu Gabriela, Inspector Serviciul Investiții

Georgescu Cătălina, Inspector Serviciul Investiții

Ene Camelia, Inspector Serviciul Investiții

Stoian Robert-Ionuț, Inspector Serviciul Investiții

Reprezentant ISC Argeș: Negoescu Vasile Marius Cristian

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura):..Zr..<z..3.4<Z<'..7.Â/!f^''                   Proiectant S.C. Hidro Construcția Argeș S.R.L. prin S.C. Civil

Counseling S.R.L. Pitești

.........Executant S.C. Hidro Construcția Argeș S.R.L.

4......

, I


• • .................... . . . .-i         ‘ ...... b......

 • 5. Secretariatul a fost asigurat de Neculai Pascanu - S.C. Pasnik Dream Consulting S.R.L.- diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile: 1; 2.4,3.1., 5.4., 6.1., 7, 8.2., 9.2. Autorizație nr. 17052/02.08.2010.

 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  • 6.1. Capacități fizice realizate: Conform proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a dispozițiilor de șantier; Proiectul tehnic aferent obiectivului ’rReabilitare canal deschis strada General Dimitrie Boteanu (Tronson 2)” a fost elaborat de S.C. Hidro Construcția Argeș S.R.L. prin S.C. Civil Counseling S.R.L. Pitești, iar execuția de către S.C. Hidro Construcția Argeș Ș.R.L., lucrările constând în amenajare canal deschis;

  • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal: ..

  • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal:

 • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nereali expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele:

 • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor exec


zarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun


utate este de: 100.147,22 Iei fără TVA


6.6. Perioada de garanție: 36 de luni


6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației


publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții -


I.S.C., al direcțiilor județene pentru c


ultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor


județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): Nu este cazul;

7. In urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide: [] admiterea recepției la terminarea lucrărilor


[] respingerea recepției la terminarea lucrărilor


8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: Vizualizarea lucrărilor, prezentarea referatelor întocmite de


proiectant și diriginte de șantier;


9. Comisia de recepție recomanda luarea următoarelor măsuri: Organizarea activității privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor Legii nr 10/1995 privind calitatea în construcții si


Normativului P 139/1999 privind comportarea în timp a construcțiilor.

10. Prezentul proces-verbal, conținând - 2 - file și - 0 - anexe numerotate, cu un total de - 2 - file, a fost încheiat


astăzi 12.11.2019, în -2 - exemplare.


11. Alte mențiuni


Comisia de recepție: Președinte:

Membri:


Gava Maria,

Diaconu Gabriela, Georgescu Cătălipa, Ene Camelia, Stoian Robert loriuț,Reprezentant ISC Argeș: Negoescu Vasile Marius Cristian


Alți participanți:

Proiectant: S.C. Hidro Construcția Argeș S.R.L. prin

S.C. Civil Counseling S.R.L. Pitești


Semnătura:


Executant: S.C. Hidro Construcția Argeș S.R.L. Secretar: Neculai Pascariu - Diriginte de șantier
AN E X A nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local

Nr. litâ........din .

INVENTARUL

obiectivului de investiții "Reabilitare canâl deschis strada GeneralDimitrie Boteanu — Tronson 2"

Nr. crt.

Denumire m

ijloc fix

Clasiftcație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare (lei, inclusiv TVA)

1

Canal pluvial deschis strad Boteanu - Tronson 2 ( reat

Proiectare: 37.131,20 lei Lucrări de execuție: 119.175,1 Asistență tehnică: 1.036,70 lei Dirigenție de șantier: 2.360,69 Cote ISC: 600,88 lei

Avize: 100,00 lei

a General Dimitrie ilitare):

9 lei

ei

1.4.5

32

160.404,66

TOTAL

160.404,66

ȘEF SERVICIUL CONTABILITATE, MANUELA C INA RÎCĂ

ȘEF SERVIC    INVESTIȚII,

MAE    AVA


Redactat

Insp. Cătălina (