Hotărârea nr. 432/2019

HCL act de receptia la terminarea lucrarilor Stabilizare mal de pamant CN I.C.Bratianu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Stabilizară mal de pământ Colegiul Național I.C.Brătianu”


Pitești;


Consiliul Local Al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


 • - Raportul nr. 59302/05.11.2019 al Direcției Tehnice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.60962/2019, nr.60963/2019,


nr.60964/2019, nr.60965/2019, nr.60966/2019;

Văzând prevederile art.297 și art.299 din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale H.G.R. nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ, cu


completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Stabilizare mal de pământ Colegiul Național I.C.Brătianu" cu o valoare totală de 556.381,98 lei inclusiv TVA, aprobată

nr. 54505/07.11.2019 potrivit apexelor nr. 1 și nr.2.

Art.2.(l). Mod


de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție


ficările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

bunurilor de domeniu public al Municipiului Pitești, atestat prin etează potrivit prezentei hotărâri.

Tehnică, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


 • (2) . Anexele nr.

 • (3) . Inventarul

H.G.R. nr. 447/2002, se compl

Art.3. DirecțiaContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL,


Andrei-Cătălin CălugăruPitești,

Nr. 432 din 12.12.2019

INVESTITOR: Municipiul Pitești


INVESTITOR

pe baza acestui proces verbal aprob Admiterea / Respingerea

f Xprob,


ANTlNCORNEL IONICĂ emnahira

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA tlJCRARILOR

Nr.           ......din                  ..............

privind execuția lucrărilor dtp


construcții aferente investiției: Stabilizare mal de pământ Colegiul

Național ”Ion C. Brătianu" lucrări executate în cadrul Contractului nr. 22765/15.05.2019, încheiat între MUNICIPIUL PITEȘTI și SC TEOMAR CONSTRUCT SRL.

 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

 • - adresa administrativa: Armând Calinescu, Nr 14, Pitești, Jud Argeș

 • - număr cadastral/număr topografic:

 • - număr carte funciară

 • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 507 eliberată de MUNICIPIUL

PITEȘTI la data de 17.07.2019 cu valabilitate până la data: 17.07.2020

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 07.11.2019 până la data: 07.11.2019, conform dispoziție nr. 1226 fiind formată pin:


Președinte: (nume și prenume)

Maria Gava - Șef Serviciul Investi ii

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

Marioara Oprescu, Inspector Servidiul Investiții

Calugarescu Mărgărit, Inspector Serviciul Investiți

Sillo Alina, Reprezentant ISC , Inspectoratul Județean în Construcții

Cocea Cristian, Reprezentant Ministerului Culturii și Identității Naționale, Ministerul Culturii și

Identității Naționale


 • 4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

Janta Georgeta, Executant: S.C. TEOMAR CONSTRUCT S.R.L.

Ing, Ionita Ion, Proiectant: S.C. GREEN BUILDTNG STRUCTURE S.R.L.

Dir. Adj. Dumitru Florica, Colegiul Național ”Ton C. Brătianu”

 • 5. Secretariatul a fost asigurat de Bogdan Ursu - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile : 2.4 / 6 Autorizație nr. 00022037

 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  • 6.1. Capacități fizice realizate: conform proiectului tehnic, a detaliilor de execuție Stabilizare mal de pământ Colegiul Național ”Ion C. Brătianu”.

  • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare â procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din andxa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - NU E CAZUL

  • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal; - NU E CAZUL

  • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele; - NU E CAZUL

  • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor Executate este de; 397.432,00 lei fara TVA ( 472.944,08 lei cu TVA)

  • 6.6. Perioada de garanție : 36 L(JN1.

  • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului Bucureștj sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc. -


 • 7. în urma constatărilor făcute, domisia de recepție decide:

[X] admiterea recepției la terminarea lucrărilor

[ ] respingerea recepției la terminarea lucrărilor

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin: Vizulalizarea lucrărilor, verificarea cărții tehnice, prezentarea referatelor proiectantului și dirigintelui de șantier, prezentarea adeverinței ISC nr DO_2019_3298915-2

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în exploatare a construcției conform legislației în vigoare: Organizarea activitățăii privind urmărirea comportării în exploatare a construcției conform prevederilor legii 10/1995 si P130/99 .......

10. Prezentul proces-verbal, con


astăzi: 07.11.2019 , în 2 exemplare.


inând 3 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiatPreședinte: (nume și prenume)

Maria Gava - Șef Serviciul Investiții


Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

Marioara Oprescu - Inspector Serviciul Investiții, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘr


Calugarescu Mărgărit


- Inspector Serviciul Investiții, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI


Re


prezentant ISC , Inspectoratul Județean în Construcții Argeș


- Reprezentant Ministerului Culturii și Identității Naționale, Minisu Culturii și Identității Naționale


Secretar Bogdan Ursu, SC MIBO ART CQ^JSTRUCT CONS f, '-'Ir

-> *' H

 • ■   J r*

 • ■    ki ©

' 3 X

Rfciâ'i&i.i


Executant: S.C. TEOMAR CONST


JL tRâiltfÂNIA -’m.U.H URSII BOGDAh DIRIGINTE DE SANTIF.

AUT .NR. 00022037

DOMENII/SUBDGMENI

2,4.i 8Proiectant: S.C. GREEN BUILDING STRUCTURE S.R


l”


Colegiul Național ”Ion C. Brătiand'
A N E X A nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local

Nr. ..£.?^......din

INVENTARUL

obiectivului de investiții

« Stabilizare mal de pământ Colegiul Național "Ion C. Brătianu”»

Nr. ort.

Denumire m

ijloc fix

Clasificație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare

(lei, inclusiv TVA)

1

1

Zid de sprijin pentru Stabilizare mal de pământ Colegiul Național ”Ion C. Brătianu”

Proiectare: 76.860,92 lei

Lucrări de execuție: 473.313,87 lei

Dirigenție de șantier: 3.100,00 lei

Cote ISC; 2.384,59 lei

Avize: 522,60 lei

1.4.2.2

30

556.381,98

TOTAL

556.381,98

ȘEF, SERVICIU CONTABILITATE, MANUELA r oTtTINA RÎCĂ

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, MAF GAVA


Rei

Ins


a Burcă