Hotărârea nr. 431/2019

HCL act de receptie la terminarea lucrarilor Amenajare str Grigore Alexandrescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Amenajare strada Grigore Alexandrescu”


ff-


Pitești;


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară ;

Având în vedere :

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


 • - Raportul nr. 59758/05.12.2019 al Direcției Tehnice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.60962/2019, nr.60963/2019,


nr.60964/2019, nr.60965/2019, nr.60966/2019;

Văzând prevederile art.297 și art.299 din Codul Administrativ, cu completările R. nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului privind recepția


ulterioare, precum și ale H.G

construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


le recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții lexandrescu” cu o valoare totală de 549.901,50 lei inclusiv TVA,


Art.l. Ia act d

„Amenajare strada Grigore Ai aprobată de comisia de recepție prin procesul verbal de recepție nr. 57000/20.11.2019, potrivit anexelor nr.l și nr.2.

Art.2. (1) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.

(2) H.C.L. nr. 194/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Pitești se modifică și se completează cu influențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri.


(3) Bunurile c^re fac obiectul prezentei hotărâri se predau la Administrația bază de protocol de predare-primire încheiat prin grija Direcției


Domeniului Public Pitești pe

Tehnice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei hotărâri.

 • (4) Bunurile prevăzute în anexa rămân înregistrate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și se înregistrează și în evidența extracontabilă a Administrației Domeniului Public Pitești.

 • (5) Anexele nr. 1

Art.3. Direcția


și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Tehnică, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.Pitești,

Nr. 431 din 12.12.2019


INVESTITOR


Municipiul Pitești


Ațlt/A I

M wc c h £   _ /A

INVESTITOR

pe baza acestui proces verbal aprob Admiterea / Respingerea


tivind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției proiectare și execuție: „ Amenajare strada ^Grigore Alexandrescu”, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 52228 din 02.11.2018, încheiat între

MUNICIPIUL PITEȘTI și S.C. CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI LUCRĂRI DE ARTĂ S.R.L..

1. Imobilul care face obiectul investi


ției se identifică după cum urmează:

 • - adresa administrative : strada Grigore Alexandrescu, municipiul Pitești, tarlaua 22.

 • - număr cadastral/număr topographic : 58791

 • - număr carte funciară : 58791 UĂT Pitești

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 44, eliberată de MUNICIPIUL PITEȘTI la data de 29.01.2019, cu valabilitate

până la data:29.01.2021.


3. Comisia de recepție și-a desfășur fiind formată din:


it activitatea în data de : 20.11.2019, conform dispoziție nr. 1025/2019

Președinte: cu drept de vot (nume și

CHIRIȚĂ IULIAN

Membri: (nume și prenume, autoritali


prenume, autoritatea publică care i-a desemnat:

- DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA TEHNICĂ ea publică care i-a desemnat

DIACONU GABRIELA


MIHAELA DUMITRU


CAMELIA ENE


INSPECTOR


INSPECTOR


INSPECTOR


SERVICIUL


SERVICIUL


SERVICIUL


INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI


INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI


INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI


MĂRGĂRIT CÂLUGĂRESCU


NSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI • 4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

- REPREZENTANT I.S.C. -

 • - PROIECTANT - S.C. CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI LUCRĂRI DE ARTĂ

 • - EXECUTANT - S.C. CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI LUCRĂRI DE ARTĂ

 • 5. Secretariatul a fost asigurat de ST/pI NICOLAE - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile :

I, 2.4,3.1,5.4,6.1,7, 8.2,9.2 Autorizație nr. 00024251/16.09.2011

 • 6. Constatările comisiei de recepție

  a terminarea lucrărilor:


  ctul tehnic pentru: „Amenajare strada Grigore Alexandrescu”


  • 6.1. Capacități fizice realizate - Proic

a fost întocmit de S.C. CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI LUCRĂRI DE ARTĂ, lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria C- construcții de importanță normală.

Strada se încadrează în categoria tehnică III, cu două benzi de circulație, aparține domeniului public al orașului, asigură un trafic de interes lopal de reședință.

Lucrările propuse au ca obiectiv creșterea siguranței circulației rutiere prin sporirea confortului și reducerea cantității de praf din aer și noxe emanăte de mijloacele de transport. Lucrările propuse constau în desfacerea ^^ietruirii actuale și amenajarea structurii rutiere din BAPC 16; de 5 cm strat de legătură din BADCPC 22,4 , fundație superioară din piatră spartă de 15 cm. Funația superioară din piatră spartă de 15 cm, fundație inferioară din balast de minim 20 cm și se vor reamenaja trotuarele cu structură flexibilă cu 3 cm peste 15 cm balast stabilizat cu ciment si fundație de 10 cm de balast.

 • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

 • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal; - NU ESTE CAZUL

 • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele; - NU ESTE CAZUL

Cbr 6.5. Valoarea finală a lucrărilor exequtate este de: lucrări 414.763,80 lei fără TVA /493.568,92 lei cu TVA, din care (C+M 395.146,80 lei fără TVA)

 • 6.6. Perioada de garanție : 36 LUNI.

 • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții ■ I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.
7. în urma constatărilor făcute, comjsia de recepție decide:

X admiterea recepției la terminarea lucrărilor


[] respingerea recepției la terminare


a lucrărilor


8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin Vizulalizarea lucrărilor, verificarea cărții tehnice, prezentarea referatelor proiectantu


ui și dirigintelui de șantier, prezentarea adeverinței ISC


9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri: Urmărirea comportării în exploatare a rețelei conform legislației în vigoare : exploatare a construcției conform pi


Organizarea activitățăii privind urmărirea comportării în revederilor legii 10/1995, Normativului P139/1999


10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 . file și 0 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi: 20.11.2019 , în 2 exemplare.


11. Alte mențiuni

«l...............................


Comisia de recepție :


Președinte: cu drept de vot (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat: CHIRIȚÂ IULIAN            - DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA TEHNI


Membri: (nume și prenume, autoritate


a publică care i-a desemnat


DIACONU GABRIELA

MIHAELA DUMITRU

CAMELIA ENE


 • - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

 • - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

 • - INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI


MĂRGĂRIT CĂLUGÂRESCU ^REPREZENTANT I.S.C.

SECRETAR - STAN NICOLAE


- INSPECTOR SERVICIUL INVESTIȚII PRIMĂRIA PITEȘTI

■ Ș.C. STAMI CON ALEN S.R.L.


PROIECTANT - S.C. CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI LUCRĂRI DE ARTĂ S.R.L.

EXECUTANT - S.C. CONSTRUCȚII DRUMURI ȘI LUCRĂRI DE ARTĂ S.R.L.


românia m.d.rTTsc^

S'AN NICO

*' ’ n* ona •<

---U- -A N E X A nr. 2

La Hotărârea Consiliului Local

Nr. ..£!/.........din JL.lL£â/.3

INVENTARUL


obiectivului de investiții


„Amenajare strada Grigore Alexandrescu”


Nr. crt.

Denumire mijlo

c fix

Clasific ație

Durata normală de funcționare, ani

Valoare (lei, inclusiv TVA)

1

Strada Grigore Alexandrescu DALI

Proiectare și execuție lucrări

Dirigenție de șantier

Cote ISC

40.754,00

493.568,92

13.090,00

2.488,58

1.3.7.2

20

549.901,50

TOTAL Amei

\ajare strada Grigore Alexandrescu

549.901,50


ȘEF SERVICIU CONTABILITATE, MANUELA C [NA RÎCĂ


RÎCĂ


ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIA GA