Hotărârea nr. 430/2019

HCL privind insusire raport evaluare str.Depozitelor nr.38

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind însușirea raportului de evaluare pentru imobilul teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Depozitelor, nr.38

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

Pitești;


Contencios;


- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

- Raportul nr.59990/05.12.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.60964/2019, nr.60965/2019, nr.60966/2019;

    nr.60962/2019, nr.60963/2019,

    - H.C.L. nr.343,


'27.09.2018 privind însușirea raportului de evaluare pentru pentru imobilul teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Depozitelor nr.38;

  • - Raportul de evaluare privind determinarea valorii de piață, întocmit de societatea Alfa Prospect RC S.R.L. evacuator autorizat A.N.E.V.A.R. înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr.l9881/22.04.2019;

    ulterioare;


Văzând prevederile art.129 alin.(2) lit. „c” din Codul Administrativ, cu completările

ulterioare,


în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se însușește raportul privind determinarea valorii de piață a terenului în suprafață de 2225 mp, situat în intravilanul Municipiului Pitești, str. Depozitelor, nr.38, aceasta fiind de 503.682 lei, fără T.V.Ă-, echivalent a 105.800 Euro, raport întocmit de către societatea Alfa Prospect RC S.R.L. evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., înregistrat sub nr. 19881/22.04.2019 la Primăria Municipiului Pitești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2). Datele de identificare ale terenului sunt cele prevăzute în raportul de evaluare. Art.2.(l). Negocierea se va face de către comisia constituită potrivit H.C.L. nr.343/27.09.2018 și prin Dispoziția Primarului Municipiului Pitești nr.l 169/23.10.2018.

(2). Comisia va negocia prețul de cumpărare, care nu poate depăși valoarea determinată potrivit raportului de evaluare.

Art.3 Primarul Municipiului Pitești și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora precum și comisiei prevăzute la art.2 de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 430 din 12.12.2019


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru r -