Hotărârea nr. 43/2019

HCL privind aprobare Protocol colaborare


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea unui Protocol de colaborare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 7538/13.02.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate cuprinse în rapoartele nr.8766/2019, nr.8767/2019, nr.8771/2019, nr. 8772/2019, nr. 8773/2019;

 • - Adresa nr. 1196/DC/05.02.2019 a Administrației Naționale „Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 6131/ 05.02.2019;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. e) și art.36 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e;

în temeiul dispozițiilor art.45 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr.215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Municipiul Pitești și Administrația Națională „Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, denumit în continuare protocol, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

 • (2) Protocolul se încheie pe o perioadă de 10 ani de la semnare, în scopul realizării de piste de biciclete și de promenadă, în suprafață de 7440, 00 mp, din cadrul obiectivului de investiții "Realizarea de piste pentru bicicliști inclusiv pentru recreere, de-a lungul Râului Argeș”.

 • (3) Datele de identificare ale terenului care face obiectul acestui protocol sunt prevăzute în Planul de situație general - zona Lac de Acumulare Râul Argeș - Pitești, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Finanțarea obiectivului se va realiza din sume alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1. și din sume alocate de la bugetul local.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești, dl. Constantin Cornel Ionică, să semneze protocolul prevăzut la art. 1, precum și alte documente aferente proiectului, în numele și pentru Municipiul Pitești.

Art.4. Direcția Tehnică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Administrației Naționale „Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea - cu sediul în municipiul Pitești, Calea

Anexa nr. 1

la H.C.L. nr. £3../


PROTOCOL DE COLABORARE


încheiat în scopul realizării pistei de biciclete și de promenadă cuprinsă în obiecti        Investiții:

"Realizarea de piste pentru bicicliști inclusiv pentru recreere, de-a lungul Râului Argeș”

 • I. Părțile:

MUNICIPIUL PITEȘTI cu sediul în Pitești, str.Victoriei, nr. 24, județul Argeș, reprezentat de domnul Constantin Cornel Ionică, în calitate de primar,

?'

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ ”APELE ROMANE”- ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEȘ-VEDEA cu sediul în Pitești, Calea Câmpulung, nr. 6-8, județ Argeș, reprezentată prin dl. Bogdan-Florian Gorunescu, în calitate de director,

Au convenit să încheie prezentul protocol de colaborare, denumit în continuare “protocol”, în scopul realizării de către Municipiul Pitești a unei piste de biciclete și de promenadă din cadrul obiectivului de investiții intitulat: "Realizarea de piste pentru bicicliști inclusiv pentru recreere, de-a lungul Râului Argeș”.

 • II. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE

Realizarea pistei de biciclete și de promenadă cuprinsă în obiectivul de investiții intitulat: "Realizarea de piste pentru bicicliști inclusiv pentru recreere, de-a lungul Râului Argeș”, obiectiv de investiții de interes general.

 • III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. Obligațiile Municipiului Pitești:

 • a) să realizeze pista de biciclete și de promenadă cuprinsă în obiectivul de investiții: "Realizarea de piste pentru bicicliști inclusiv pentru recreere, de-a lungul Râului Argeș”.

 • b) să ia măsuri, astfel încât construcțiile ce vor fi executate să fie de categoria construcții provizorii ușoare, care să nu afecteze structura și rolul funcțional al construcțiilor hidrotehnice existente; în situația în care din diferite motive se vor produce deteriorări sau degradări, readucerea acestora la starea inițială se va realiza de către Municipiul Pitești;

 • c) să nu amenajeze spații verzi cu vegetație joasă pe taluzurile aval care ar împiedica vizualizarea acestora, cât și urmărirea debitelor de infiltrație prin diguri;

 • d) să efectueze lucrările sub supravegherea unei persoane desemnate în acest scop din partea A.B.A. Argeș-Vedea, în scopul evitării unor incidente care ar putea afecta aparatura A.M.C. existenta, să evite scoaterea din funcțiune a aparaturii A.M.C. cu ocazia execuției, întreținerii si reparațiilor lucrărilor efectuate, iar în caz contrar să ia măsuri, în regim de urgență, pentru punerea în funcțiune a aparaturii A.M.C. - sub supravegherea reprezentanților A.B.A. Argeș - Vedea.

 • e) traseul săpăturilor se va adapta în funcție de poziționarea reperelor de nivelment, pe coronamentul digurilor și pentru respectarea zonelor de protecție instituite, conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările si completările ulterioare, respectiv 1 m în jurul acestora;

 • f) să asigure igienizarea zonelor adiacente terenului ce face obiectul prezentului protocol (gunoaie și resturi menajere aruncate pe taluzul înierbat, taluzul betonat și coronament), la solicitarea A.B.A. Argeș- Vedea.

 • g) să nu solicite despăgubiri pentru eventualele pagube produse de viituri sau prin exploatarea lacurilor de acumulare de pe Râul Argeș;

 • h) să fie răspunzător, în sensul că va remedia pe cheltuiala sa degradările aduse lucrărilor hidrotehnice și a aparaturii A.M.C., precum și a anexelor acestora, de către personalul desemnat de Primăria Municipiului Pitești pentru execuția lucrărilor, cît și de vizitatori;

 • i) în cazul în care se va impune, să permită, fără a solicita despăgubiri, intervenția A.B.A. Argeș - Vedea, pentru amplasarea anumitor echipamente de lucru, în scopul refacerii sau execuției lucrărilor de întreținere, reparații sau punere în siguranță a obiectivelor hidrotehnice și a anexelor acestora;

 • j)  să nu realizeze beneficii din folosința terenului ce face obiectul prezentului protocol de colaborare, în caz contrar, prezentul protocol va fi nul de drept.

B. Obligațiile Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea

 • a) să acorde Primăriei Municipiului Pitești dreptul de folosință, cu titlu gratuit, pe termen limitat, a suprafatei de 7440,00 m.p., teren situat în intravilanul municipiului Pitești, pe coronamentul digului mal drept al Râului Argeș, de la podul de peste Râul Argeș și până la intersecția cu Strada Târgul din Vale, în vederea realizării de piste de biciclcete și de promenadă, în condițiile stipulate în prezentul protocol, conform Planului de situație anexat.

 • b) sa desemneze un reprezentant care să supravegheze la efectuarea lucrărilor de realizare a pistei de biciclete și de promenadă, pentru pozarea stâlpilor pentru iluminat, în scopul evitării unor incidente care ar putea afecta aparatura ACM existentă;

 • c) sa fie de acord cu eliberarea de către Primăria Municipiului Pitești a certificatului de urbanism și a autorizației de construire pentru realizarea pistei de biciclete și de promenadă.

 • IV. DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE

 • a) Prezentul protocol de colaborare se incheie pe o durata de 10 ani care curge de la data semnării acestuia de către ambele părți;

 • b) Prezentul protocol de colaborare poate fi prelungit și/sau modificat prin acordul părților, prin act adițional.

 • V. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE

 • a) Protocolul își încetează valabilitatea în următoarele cazuri:

 • b) La expirarea perioadei pentru care a fost încheiat și/sau prelungit prin act adițional;

 • c) Prin acordul pârtilor;

 • d) La apariția unor modificări legislative care nu mai permit derularea prezentului protocol de colaborare;

 • e) în situația în care se va schimba destinația terenului ce face obiectul prezentului protocol de colaborare;

 • f) în situația în care una dintre părții nu își respectă obligațiile ce ii revin prin prezentul protocol.

VI. LITIGII


Litigiile izvorâte din neîndeplinirea obligațiilor de către părți sau îndeplinirea necorespunzătoare a acestora se soluționează pe cale amiabilă, iar în situația în care aceasta nu este posibilă, vor fi soluționate de instanțele de judecată.

Prezentul Protocol de colaborare s-a semnat azi________________, în două exemplare originale, câte

unul pentru fiecare parte.


PRIMĂRIA MUNICPIULUI PITEȘTI, PRIMAR,


A.B.A. ARGEȘ-VEDEA, DIRECTOR,


DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.L., JURIDIC CONTENCIOS


DIRECTOR TEHNIC


DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA TEHNICA


DIRECTOR RESURSE APA


DIRECTOR DA-II


DIRECTOR SGA ARGEȘ


COMPARTIMENT JURIDIC

PROMENADA ARGEȘULUI lungime plete biciclete ( A-B-C) ■ 1944m, din care:

 • - 31 Om (A-B) lungime pista comuna pietoni +bJdeQ«il, cu btiniea da X50 - 5JX»m

 • - 1634m (B-C) lungime piața de bfctcBati, cu btirrtee da 2_00m el aJeeptetoab cubtimeade 1-50-ZOOm.

Suprafața totala ■ 7440mp, din care:

• suprafața plata comuna pbîoni+bJcIcIleil ■1305mp

 • - suprafața plata de blcicflstl = 326SOOmp

 • - suprafața alai pletonaJa " 2870-OOmp

STRADA TÂRGUL DIN VALE ii.....nu «-i

Lungime plate de blciclete“1314.00m Lățime piste de bicicletei.(Km Suprafața piste da blclclete«2628.00mp

Soi proiect


Proiectat


TMuprohcL

REALIZAREA DE PISTE PENTRU BICICL1ST1 INCLUSIV PENTRU RECREERE, DE-A LUNGUL RÂULUI ARGEȘ