Hotărârea nr. 429/2019

HCL administrare spatii pasaje


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

privind unele măsuri refei


HOTĂRÂRE

ritoare la administrarea spațiilor comerciale situate în Pasajele subterane Griviței și Sf. Vineri


Pitești;


Consiliul Local al

Având în vedere:

- Referatul de aprbbare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


  • - Raportul nr.59917/05.12.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comiselor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.60962/2019, nr.60963/2019:


nr.60964/2019, nr.60965/2019, nr.60966/2019;

Văzând prevederii^ art.129 alin.(6), lit.a), ale art.297, precum și ale art.300, lit.c) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art.196 alin. (1) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările


ulterioare,


H OTÂRĂȘTE:


Art.l. Efectuarea de către Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești în calitate de administrator, potrivit prevederilor H.C.L. nr.276/26.09.2013, a formalităților necesare cu privire la închirieri prevederilor contractuale aferente, pentru spațiile comerciale situate în Pasajele subterane Griviței și Sf. Vineri.

Art.2. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va proceda la actualizarea, de îndată, a evidenței spațiilor comerciale aflate în Pasajele subterane Griviței și Sf. Vineri, precum și a deținătorilor acestora, cu indicarea datelor de identificare și a documentelor deținute de aceștia.

Art.3. (1) Titularii c funcționa în spațiile comerciale locurilor publice în scopul desfășurării de activități comerciale, pentru o perioadă de 3 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Public


e, cu respectarea prevederilor legislației aplicabile în materie și a


pntractelor/deținătorii de spații obiect al contractelor de asociere pot menționate mai sus pe bază de acord pentru utilizarea temporară a


de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va notifica titularii contractelor/deținătorii ce spații obiect al contractelor de asociere cu privire la prevederile alini.


(3) Utilizarea spațiilor fără acord se sancționează potrivit prevederilor legale aplicabile în materie, urmare controlului efectuat de Poliția Locală a Municipiului Pitești, precum și sesizării efectuate de Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.4. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și Poliția Locală a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General aLMunicipiului Pitești.Pitești,

Nr. 429 din 12.12.2019


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

fa'