Hotărârea nr. 428/2019

HCL aprobare proiect regenerare urbana

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI (ZONA BL. G1 CARTIER RĂZBOIENI ȘI ZONA BLOC COREMI, B-DUL. PETROCHIMIȘTILOR) - ETAPA I


“ și a cheltuielilor legate de proiect


Consiliul Local al

Având în vedere:

-Referatul de adrobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 59710/04.12.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.60962/2019, nr.60963/20 ................~.............

Văzând prevederile ulterioare, ale art. 44 alin. ( modificările și completările pentru Dezvoltare Regională nr. 57794/25.11.2019, precui apelului de proiecte nr. POR

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din

completările ulterioare,


Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


: 9, nr.60964/2019, nr.60965/2019, nr.60966/2019;

art. 129 alin. (2) lit. b din Codul Administrativ, cu completările 4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu ulterioare, ale Solicitării de clarificări 4 transmisă de Agenția Sud Muntenia, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu lin și ale Condițiilor specifice de accesare a fondurilor în cadrul 4/2017/4/4.3/1;


HOTĂRĂȘTE:


Art.l.
Se aprobă proiectul "REGENERARE URBANĂ      ZONA

MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI (ZONA BL. G1 CARTIER RĂZBOIENI ȘI ZONA BLOC COREMI, B-DUL. PETROCHIMIȘTILOR) - ETAPA I” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, propritatea de investiții 4.3, nr. apelului de proiecte POR/4/2017/4/4.3/1.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului "REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ

RĂZBOIENI ȘI ZONA BLOC COREMI, B-DUL. PETROCHIMIȘTILOR) - ETAPA I", în cuantum de 7.666.702,62 lei, inclusiv TVA.

Art.3. Se aprobă con


A MUNICIPIULUI PITEȘTI (ZONA BL. G1 CARTIER


ribuția proprie în proiect a Municipiului Pitești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectul proiectului "REGENERAF MUNICIPIULUI PITEȘTI ( COREMI, B-DUL. PETROCHIMIȘTILOR) - ETAPA I”.

Art.4. Sumele reprezei proiectului "REGENERAF MUNICIPIULUI PITEȘTI (


ui, în cuantum de 153.334,07 lei, reprezentând cofinanțarea

£ URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ ’ A

ZONA BL. G1 CARTIER RĂZBOIENI SI ZONA BLOC

5


îtând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării E URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A ZONA BL. G1 CARTIER RĂZBOIENI ȘI ZONA BLOC


COREMI, B-DUL. PETROCHIMIȘTILOR) - ETAPA I”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

toate resursele financiare necesare implementării proiectului în ării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești, domnul Constantin-toate actele necesare și contractul de finanțare în numele


Art.5. Se vor asigura condițiile rambursării/decont;

Cornel Ionică, să semneze Municipiului Pitești.

domnul Sorin Iancu, Director al Direcției de Asistență Socială


(2) Se împuternicește a Municipiului Pitești să semneze toate actele necesare în numele Direcției de Asistență

Socială a Municipiului Pitești.

Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul General al Municipiului Pitești în vederea ducerii sale la îndeplinire, Primarului Municipiului Pitești, Direcției Tehnice, Direcției Economic

e și Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.


Art.8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local al Municipiului Pitești și publicare pe site-ul Primăriei Municipiului Pitești, respectiv www.primeriapitesti.ro.

?ost adoptată astăzi 12.12.2019, cu un număr de 20 voturi voturi „împotrivă” -, din totalul de 20 consilieri prezenți.


Prezenta hotărâre a

„pentru”, voturi ”abțineri” -,


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL,

Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr. 428 din 12.12.2019