Hotărârea nr. 426/2019

HCL aprobare regulament PLMP

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale a Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 59656/04.12.2019 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

 • - Avizele comisiilor


de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.60962/2019, nr.60963/2019, nr.60964/2019. nr.60965/2019, nr.60966/2019;

- Adresa nr. 9659/03.12.2019 a Poliției Locale a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 39369/03.12.2019;

Văzând prevederile art.129 alin.(3) lit. ”c” din Codul administrativ, cu completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Poliției Locale a Municipiului Pitești, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Poliția Locală a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al

Municipiului Pitești.

începând cu data intrării în vigoare a prezentei, dispozițiile H.C.L. nr. 331/27.09.2018 își încetează aplicabilitatea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugării


Pitești,

Nr. 426 din 12.12.2019

Anexa la H.C.L. nrjfe?£j.^;.6L..2O19

REGULAMENT

de organizare și funcționare a Poliției Locale a Municipiului Pitești

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. P.L.M.P denumită în continuare P.L.M.P. - este organizată și funcționează în baza prevederilor Legii poliției locale nr. 155/2010 republicată cu modificările și actualizările ulterioare și ale H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale, prepum și în baza prevederilor prezentului regulament.

Art.2. P.L.M P. este o instituție publică de interes local» cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Pitești, care își îndeplinește atribuțiile în mod nemijlocit sub autoritatea și controlul Primarului Municipiului Pitești.

Art.3. (1) Sediul actual al P.LM.P. este în Municipiul Pitești. B-dui Eroilor, nr. 30, județul Argeș.

(2) P.L.M.P. poate organiza in Pitești agenții, în sedii aprobate de Consiliul Local al Municipiului Pitești, în vederea eficientizării activității și a creșterii gradului de siguranță și de încredere a cetățenilor

Art.4. P.L.M.P. are ca principal obiectiv asigurarea și menținerea ordinii și liniștii publice pe raza


\rt.4. P.L.M.P. ajre ca principal obiectiv asigurarea și menținerea ordinii și liniștii Municipiului Pitești.

Art.5. P.LM.P. își desfășoară activitatea pe baza principiilor: supremația Constituției și a legii, prioritatea interesului public, egalitatea de tratament a cetățenilor in fața autorităților și instituțiilor publice, profesionalismul, imparțialitatea și independența, integritatea morală, libertatea gândirii și a exprimării, cinstea și corectitudinea, deschiderea și transparența.

Art.6. Activitatea P.L.M.P. se desfășoară in interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Pitești, precum și a dispozițiilor Primarului Municipiului Pitești. în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale.

Art.7. (1) In exercitarea atribuțiilor ce îi revin. P.L.M.P. cooperează cu unitățile, structurile teritoriale ale Poliției Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliției de Frontieră Române și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, colaborează cu organizații neguvemamentale, precum și cu persoane fizice și juridice, în condițiile legii

(2) în relațiile cu acestea, P.L.M.P. este reprezentată de Directorul general sau de Directorii generali adjuncți.

Art.8. (1) Directorul general al P.L.M.P. îndeplinește o funcție dc autoritate publică și este coordonatorul întregului personal din cadrul P.L.M.P. pe care îl conduce și îl controlează.

(2) Directorii genarali adjuncți. șefii de servicii, birouri și coordonatorii de compartimente răspund în fața Directorului general al P.L.M.P. de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin colaborând permanent în vederea îndeplinirii acestora, la timp și în condiții de calitate.

Art. 9. Structura organizatorică, statul de funcții, numărul dc personal. Regulamentul de organizare și funcționare se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Pitești, în condițiile Ipgii.

Art.10. (I) P.L.M.P. este persoană juridică dc drept public, dispune de patrimoniu și buget propriu.

(2) P.L.M.P. dispuoe de cod fiscal, conturi deschise la Trezoreria Municipiului Pitești și unitățile bancare, ștampilă proprie de formă rotundă cu următorul conținut: „România,

Consiliul Local al Municipiului Pitești, Poliția Locală a Municipiului Pitești.

(3) Antetul documentelor și corespondența P.L.M.P. are următorul conținut: „România, Consiliul lx>cal al Municipiului Pitești, Poliția Locală a Municipiului Pitești” precum și datele de contact ale instituției - sediul, numerele de telefon și de fax, adresa web și de e mail.

CAPITOLUL II - STRUCTURA ORGANIZATORIC Ă

Art.il. (I) P.LjM.P. este condusă de un Director general și doi Directori generali adjuncți.

 • (2) Directorul general al P.L.M.P. și adjuncții acestuia sunt numiți în funcțiile de conducere în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și ale Legii nr. 155/2010 - Legea poliției locale, republicată.

 • (3) Personalul cu funcție de conducere are obligația de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine, în vederea desfășurării în bune condiții a activității și de a lua măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea și perfecționarea acesteia.

Art.12. (1) Structura organizatorică a P.L.M.P. cuprinde servicii, birouri și compartimente, în funcție de volumul, complexitatea și specificul activității desfășurate, conform organigramei aprobate.

 • (2) Prin intermediul compartimentelor/birourilor/serviciilor ce fac parte din structura organizatorică a P.L.M.P. se realizează atribuțiile instituției, fiind conduse de un șef de serviciu/birou iar în lipsa acestuia de către un coordonator, funcționar public, desemnat de către Directorul general în acest scopi.

 • (3) Personalul este subordonat, după caz, șefului de birou sau șefului de serviciu, care organizează, îndrumă, coordonează, controlează și răspunde de activitatea acestuia în condițiile prevăzute de dispozițiile legale și prezentul Regulament.

Art.13. (1) După nivelul atribuțiilor, funcționarii publici din cadrul P.L.M.P. pot fi:

 • a) funcționari publici de conducere;

 • b) funcționari publici de execuție.

(2) Funcționarii publici de conducere din cadrul P.L.M.P. sunt numiți, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, în una dintre următoarele funcții publice:

 • a) director general;

 • b) director general adjunct;

 • c) șef serviciu;

 • d) șef birou.

Art.14. (1) Categoriile de personal de execuție din cadrul P.L.M.P, sune

 • a) funcționari publici care ocupă funcții publice specifice de polițist local;

 • b) funcționari publici care ocupă funcții publice generale;

 • c) personal contractual.

(2) Atribuțiile și răspunderile personalului din structura P.L.M.P. sc stabilesc prin fișele de post, elaborate în baza dispozițiilor legale și a prezentului Regulament.

Art.15. (1) Activitatea desfășurată de către structurile funcționale ale P.LM.P , în scopul realizării atribuțiilor ce Ic revin, are la ba2ă relații de autoritate (ierarhice, funcționale, de coordonare și de control), pbtrivjt atribuțiilor stabilite pentru fiecare serviciu, birou și compartiment în parte.

 • (2) Relațiile de autoritate ierarhice se stabilesc între Directorul general. Directorii generali adjuncți și structurile subordonate acestora, în scopul organizării, menținerii și perfecționării structurii funcționale. Același tip de relații se stabilesc intre șefii serviciilor și birourilor și personalul subordonat acestora.

 • (3)  La nivelul P.L.M.P., activitatea de coordonare și de control este atributul Directorului general și sc realizează direct ori prin intermediul Directorilor generali adjuncți și al șefilor de serviciu și dc birou .

Art.16. Serviciile, birourile și compartimentele ce fac pane din structura organizatorică a P.L.M.P. sunt următoarele:

 • (1) Compartimente subordonate și coordonate direct de către Directorul general:

 • a) Serviciul Siguranță Rutieră:

 • 1) Biroul Disciplină Rutieră;

 • 2) Biroul Sistematizare Rutieră;

 • 3) Biroul Informatică, Monitorizare Video;

 • 4) Biroul Bază de Date și Dispecerat.

 • b) Serviciul Juridic Evidență Operativă și Resurse Umane;

 • c) Compartimentul Relații cu Publicul și Registratură.

 • (2) Compartimente subordonate și coordonate dc Directorul general adjunct:

 • a) Serviciul Siguranță Publică:

I) Biroul Ordine Publică;

 • 1) Compartimentul Pază.

 • b) Compartimentul Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal;

 • c) Compartimentul Protecția Mediului;

 • d) Compartimentul Activități Comerciale;

 • (3) Compartimente subordonate și coordonate de Directorul general adjunct:

 • a) Serviciul Financiar Contabilitate și întreținere;

 • b) Serviciul Logistică Achiziții Administrativ și Arhivă;

 • c) Servidiul Mandate Evidența Persoanelor Protecție și Intervenție;

li) Biroul Mandate Evidență a Persoanelor Soluționare Sesizări;

 • 2) Biroul Intervenție la Evenimente.

CAPITOLULUI-ATRIBUȚIILE CONDUCERII POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI PITEȘTI

III. 1. Atribuțiile Directorului general

Art.17. (1) Directorul general își îndeplinește atribuțiile in mod nemijlocit sub autoritatea și controlul Primarului Municipiului Pitești, coordonează întregul personal din subordine și are următoarele atribuții:

 • a)  organizează, planifică, conduce și urmărește întreaga activitate a P.L.M.P ;

 • b)  îndeplinește atribuțiile stabilite de lege în competența ordonatorului de credite;

 • c) întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;

 • d) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;

 • e) răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;

 • f) aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competență;

 • g) studiază și propune unităților beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice și a sistemelor de alarmare împotriva efracției;

 • h) analizează trimestrial activitatea P.L.M.P. și indicatorii de performanță stabiliți de Comisia locală de ordine publică;

 • i) asigură informarea operativă a Consiliului Local al Municipiului Pitești, a structurii teritoriale corespunzătoare a Poliției Române, precum și a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite constatate cu ocazia desfășurării activității P.L.M.P.;

 • j) reprezintă P.L.M.P. în relațiile cu alte instituții ale statului, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, colaborează cu organizații neguvemamentale, precum și cu persoane fizice și juridice pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de lege;

 • k) asigură ordinea internă și disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense și aplicarea de sancțiuni în condițiile legii;

 • l)  propune Primarului Municipiului Pitești adoptarea de măsuri pentru

eficientizarea activității;

 • m) dispune măsuri pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor și a reclamațiilor cetățenilor, în conformitate cu prevederile legale;

 • n) organizează și participă la audiențele cu cetățenii;

 • o) întocmește sau aprobă rapoartele de evaluare anuală a personalului, potrivit competenței;

 • p) coordonează activitatea de evidență, aprovizionare, repartizare, întreținere și păstrare, in condiții de siguranță, a armamentului și a muniției din dotare;

 • q) urmărește modul de echipare a personalului cu uniformele și însemnele distinctive de ierarhizare, repar rzarea și utilizarea corespunzătoare a acestora;

 • r) aprobă măsurile propuse pentru aprovizionarea și menținerea în stare de funcționare a aparaturii de pzză și alarmare, telecomunicații, radiocomunicații și a celorlalte amenajări necesare instituției;

 • s) menține legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfășoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale și propune măsurile necesare pentru creșterea eficienței pazei;

ș) analizează contribuția personalului P.L.M.P. la menținerea ordinii și liniștii publice, la constatarea contravențiilor în domeniile prevăzute de lege și ia măsuri de organizare și îmbunătățire a acesteia;

l) organizează ș execută controale tematice și inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuțiile de sekiciu de către personalul Poliției Locale a Municipiului Pitești;

ț) aprobă și coordonează sistemul de alarmare a personalului în situații deosebite;

u) organizează activitățile de securitate și sănătate în muncă, de prevenire și stingere a incendiilor;

 • v)  numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, ale raporturilor de muncă, ale personalului P.L.M.P..

w) participă din partea P.L.M.P., la ședințele Comisiei de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Pitești;

 • x) îndeplinește brice alte atribuții stabilite prin acte normative, hotărâri ale Consiliului Local ai Municipiului Pitești și dispoziții ale Primarului Municipiului Pitești.

(2) în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Directorul general al P.L.M.P. emite decizii cu caracter obligatoriu pantru întregul personal din subordine.

III. 2. Atribuțiile Directorului general adjunct care

are în subordine și coordonează Serviciul Siguranță Publică, Compartimentul Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal, Compartimentul Protecția Mediului și Compartimentul Activități Comerciale

Art.18. (1) Directorul general adjunct care are în subordine și coordonează direct Serviciul Siguranță Publică, Compartimentul Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal, Compartimentul Protecția Mediului și Compartimentul Activități Comerciale se subordonează Directorului general și are următoarele atribuții specifice:

 • a)  coordonează activitatea Serviciului Siguranță Publică, Compartimentului Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal, Compartimentului Protecția Mediului și a Compartimentului Activități Conperciale;

 • b) monitorizează activitatea șefului de serviciu, a șefului de birou precum și a coordonatorilor de compartimente ori de câte ori se impune și stabilește măsuri de eficientizare a activităților specifice desfășurate de aceștia;

 • c) analizează contribuția efectivelor din structurile subordonate la îndeplinirea indicatorilor de performanță precum și a obiectivelor stabilite;

 • d) organizează și execută controale tematice și inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu de către personalul din subordine;

 • e) organizează testările periodice pe linie profesională și privind uzul dc armă, ale personalului din subordine;

 • f) stabilește reguli și adoptă măsuri pentru funcționarea eficientă a structurilor din subordine, coordonând întreaga activitate conform principiilor pe baza cărora își îndeplinește atribujiJe personalul din subordine;

 • g) asigură ordinea internă, disciplina în rândul personalului din subordine, propunând măsuri de sancționare în cazul nerespectării sau încălcării acestora, potrivit legii;

 • h) stabilește sarcini și verifică modul de soluționare a reclamațiilor și sesizărilor adresate structurilor din subordine;

 • i) menține legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfășoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale și propune măsurile necesare pentru creșterea eficienței activității;

 • j) organizează și răspunde de efectuarea acțiunilor de control sau acțiunilor de documentare dispuse de primar, cu privire la activitatea instituțiilor/serviciilor publice și societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local;

 • k) asigură elaborarea de rapoarte dc control, sinteze, note de informare, referate sau puncte de vedere cu privire la activitățile de control/documentare efectuate;

  citarea directorului general sau primarului, participarea la acțiunile efectuate de personalul din aparatul de specialitate al primarului;

  și monitorizează modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu de


 • l) asigură, la soi dc control sau de documentare.

 • m) coordonează către personalul subordonat;

 • n) stabilește atribuții specifice in fișele de post întocmite pentru personalul din subordine, potrivit funcției și pregătirii profesionale;

 • o) analizează șl evaluează activitatea personalului din subordine, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • p) participă la activitatea de recrutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante din subordine, în calitatea ce îi este desemnată în acest sens prin decizie a Directorului general;

 • q) prin activitatea specifică desfășurată, angajează instituția față de alte instituții sau agenți economici, conform legii.

(2) în lipsa Directorului general exercită loate prerogativele acestuia.

III. 3. Atribuțiile Directorului general adjunct care

are în subordine și coordonează Serviciul Financiar Contabilitate și întreținere, Serviciul Logistică, Achiziții, Administrativ și Arhivă și Serviciul Mandate, Evidența Persoanelor, Protecție și Intervenție

Art.19. (I) Directorul general adjunct care are în subordine și coordonează Serviciul Financiar Contabilitate și întreținere, Serviciul Logistică, Achiziții, Administrativ și Arhivă și Serviciul Mandate, Evidența Persoanelor, Protecție și Intervenție se subordonează Directorului general și are următoarele atribuții specifice.

 • a) coordonează activitatea de aprovizionare, repartizare, întreținere, utilizare și păstrare a mijloacelor materiale necesare desfășurării în bune condiții a activității P.L.M.P.;

 • b) coordonează activitatea de intervenție desfășurată de către Biroul Intervenție la Evenimente;

 • c) urmărește modul de dotare a personalului cu uniformă și însemne distinctive de ierarhizare, utilizarea și repartizarea corespunzătoare a acestora, conform legii;

 • d) verifică și asigură starea permanentă de funcționare a aparaturii și a amenajărilor din dotarea P.L.M.P.;

 • c) elaborează și fundamentează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale instituției, pe care îi înaintează ordonatorului principal de credite;

 • f) asigură și monitorizează procedurile pentru încasarea veniturilor, angajarea. lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, controlul cheltuielilor, încheierea exercițiului bugetar anual, contabilizarea și raportarea la ordonatorul de credite;

 • g) repartizează creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu și monitorizează execuția bugetară în scopul realizării unei bune gestiuni financiare;

 • h) răspunde de organizarea și desfășurarea inventarierii patrimoniului;

 • i) răspunde de întreaga activitate de respectare a disciplinei financiare, de încasare a veniturilor, de recuperare a pagubelor și a creanțelor de orice fel în cadrul instituției;

 • j) organizează ținerea corectă și la zi a evidenței contabile în conformitate cu normele metodologice în vigoare, inclusiv a angajamentelor legale și bugetare;

 • k) în executarea prevederilor legale referitoare la mandatele de aducere, coordonează personalul biroului în executarea, în condițiile legii, a mandatelor de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează Municipiul Pitești, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;

 • l) inițiază/coordonează activitatea de încheiere a protocoalelor standard de cooperare cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor, pe linia punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor peste 14 ani care nu au acte de identitate;

 • m) analizează permanent, activitatea personalului din subordine, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • n) participă la activitatea de recrutare de personal pentru ocuparea posturilor vacante din subordine, în calitatea ce îi este desemnată în acest sens prin decizie a Directorului general;

  o) prin activitatea specifică desfășurată, angajează instituția față de alte instituții


  sau agenți economici, conform egii.

  (2) în lipsa Directorului general și a Directorului general adjunct care are în


subordine Serviciul Siguranță Publică, Compartimentul Disciplină în Construcții și Afisaj Stradal, Compartimentul Protecția Mediului și Compartimentul Activități Comerciale, exercită toate prerogativele Directorului general.

CAPITOLUL IV- ATRIBUȚIILE COMUNE ȘEFILOR DE SERVICII, BIROURI Șl COMPARTIMENTE

Art.20. în funcție de specificul serviciului/biroului/compartimentului, pe care îl conduc și în funcție de limitele de competențe stabilite în fișa postului, șefii de servicii, de birouri și de compartimente, au următoarele atribuții și responsabilități:

 • a) coordonează, organizează, îndrumă, controlează, monitorizează și răspund de activitatea structurii pe care o conduc;

 • b) răspund de realizarea calitativă și la termenele stabilite, a lucrărilor repartizate structurilor pe care le conduc;

 • c) asigură elaborarea lucrărilor de complexitate sau importanță deosebită, dispuse de superiorii ierarhici;

 • d) prezintă conducerii P L.M P., lucrările și corespondența elaborate în cadrul compartimentului;

 • e) informează conducătorii structurilor funcționale din care fac parte, asupra modului de rezolvare a principalelor probleme repartizate;

 • f) stabilesc atribuțiile și obiectivele individuale pentru personalul din subordine;

 • g) evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului din cadrul structurii pe care o coordonează, propun și planifică pregătirea profesională, în funcție de competențe și necesitate;

 • h) elaborează și actualizează fișele de post pentru personalul din subordine. în condițiile legii;

 • i) repartizează lucrări în mod echitabil, conform atribuțiilor postului, pentru

personalul din subordine.

 • j) stabilesc nasurile necesare pentru cunoașterea, aplicarea și respectarea prevederilor legislației în vigoare și a dispozițiilor conducătorilor ierarhici, pentru domeniile de activitate de care răspund;

 • k) întocmesc planurile de acțiune în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru compartimentele pe care Ie conduc și le prezintă Directorului general, respectiv Directorului general adjunct căruia îi este subordonat,

 • l) verifică, vizează și/sau propun spre avizare lucrările din structurile pe care le conduc;

 • m) elaborează. în condițiile legii, propuneri de acte normative din domeniul de activitate al instituției;

 • n) monitorizează respectarea normelor de conduită și disciplină de către personalul din subordine;

 • o) monitorizează. în condițiile legii, efectuarea orelor suplimentare peste durata normală a timpului de lucru saiu în zilele de sărbători legale ori declarate nclucrătoare. de către personalul din subordine și propun plata/recuperarea acestora, conform prevederilor legale în vigoare;

 • p) avizează și urmăresc planificarea concediilor de odihnă ale personalului din subordine, corespunzător normelor legale în vigoare și programelor de activitate ale structurilor conduse;

 • q) realizează fișa de ponlaj lunar pentru personalul din subordine, pe care o prezintă compartimentului dc resurse umane;

 • r) analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității compartimentului;

 • s) exercită alte atribuții primite de la superiorii ierarhici. în condițiile legii.

CAPITOLUL V - ATRIBUȚII SPECIFICE ALE STRUCTURILOR FUNCȚIONALE DIN CADRUL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI PITEȘTI

V.l. SERVICIUL SIGURANȚĂ RUTIERĂ

Art.2I. (1) Serviciul Siguranță Rutieră este condus de șeful de serviciu care se subordonează nemijlocit Directorului general și are următoarele atribuții specifice:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului birourilor din subordine: Biroul Disciplină Rutieră. Biroul Sistematizare Rutieră. Biroul Bază de Date și Dispecerat și Biroul Informatică. Monitorizare Video;

 • b) stabilește itinerariile de patrulare și intervalele orare de patrulare în zonele de competență;

 • c) asigură continuitatea dispozitivului rutier in zona de competență, pe bază de grafice de control;

 • d) coordonează activitatea personalului din subordine în acțiunile proprii desfășurate și participă, conform solicitării, la acțiunile organizate de unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române sau de către administratorul drumului public;

 • e) propune Șefului Biroului/Serviciuiui Rutier al I.PJ. Argeș, în situații deosebite, luarea unor măsuri de reglementar^, cum ar fi închidere/rcstricționare pentru anumite categorii de participanți ia trafic, a circulației în anumite zone sau sectoare ale drumului public;

 • f) asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire ia cunoașterea situației operative din zona de competență, iar periodic, instruiește personalul din subordine cu privire la cunoașterea și respectarea regulilor de circulație, respectiv, cu privire la modul de poziționare pe partea carosabilă și la semnalele pe care trebuie să le adreseze pârtieipanților la trafic;

 • g) organizează și exjeculă controale asupra activității desfășurate de efectivele din

  subordine:

  • h) analizează lunar,

  • i) ia măsuri în vedei


, activitatea desfășurată de personalul din subordine ;

rea îndeplinirii de către personalul din subordine, a sarcinilor ce îi revin în conformitate cu prevederile legale, adoptării unui comportament civilizat, precum și în vederea respectării regulilor disciplinare stabilite, propunând recompense sau, după caz, sancțiuni corespunzătoare;

j) întocmește nota principalelor evenimente și o prezintă Directorului general;

k) propune documente tipizate și documente de uz intern pentru activitatea serviciului pe care îi conduce sau a instituției în general;

 • l) în lipsa șefului Serviciului Siguranță Rutieră, prerogativele funcției sunt preluate prin dispoziție aprobată de Direcltorul general, de către unul dintre șefii de birou subordonați;

(2) în exercitarea atribuțiilor ce le revin, polițiștii locali care desfășoară activități specifice domeniului circulației pe drumurile publice sunt obligați:

 • a) să poarte, peste uniforma specifică, în funcție de anotimp, vestă sau scurtă cu elemente reflectorizante, pe care este imprimată emblema „POLIȚIA LOCALA”;

 • b) să poarte caschetă cu coafă albă;

 • c) să efectueze semnalele adresate participanțiior la trafic, potrivit dispozițiilor legale care reglementează circulația pe drumurile publice.

V.l.l. Biroul Disciplină Rutieră

Art.22. (I) Biroul Disciplină Rutieră este parte componentă a Serviciului Siguranță Rutieră, fiind condus de șeful de birou care are următoarele atribuții specifice:

 • a) primește, transmite, prelucrează și asigură executarea dispozițiilor conducerii;

 • b) planifică, organizează, conduce și controlează activitatea și pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • c) informează șeful de serviciu despre toate evenimentele deosebite înregistrate in activitatea biroului și despre masurile întreprinse și ține evidența acestora;

 • d) analizează activitatea personalului din subordine;

 • e) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal subordonat să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă un comportament civilizat, să respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioară și ale prezentului regulament, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • f) verifică


legalitatea documentelor de constatare întocmite de către personalul din subordine și asigură păstrarea unei evidențe corecte a acestora;

 • g) propune/elaborează documente tipizate și proceduri de uz intern necesare desfășurării activității biroului;

 • h) organizează și execută controale asupra activității desfășurate în teren de către personalul din subordine;

 • i) participă, alături de conducerea P.L.M.P., la întocmirea sau actualizarea planurilor de acțiune și la activitățile de control;

 • j) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege și prin dispozițiile legale ale superiorilor ierarhici;

 • k) ia măsuri pentru ca, în exercitarea atribuțiilor ce le revin, polițiștii locali din subordine să respecte prevederile legale privind uniforma și însemnele distinctive de ierarhizare;

 • l) ține evidența proceselor-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de personalul din subordine și asigură punerea în executare a amenzilor contravenționale, cu respectarea prevederilor legald în domeniu;

 • m) în lipsa șeflilui Serviciului Siguranță Rutieră, preia și execută toate atribuțiile

  acestuia.


  (2) în domeni

  Disciplină Rutieră îndeplinește următoarele atribuții specifice:


ul circulației pe drumurile publice» personalul din cadrul Biroului :c următoarele atribuții specifice:

a) constată co


Îravenții și aplică sancțiuni conform legii și hotărârilor Consiliului pentru încălcarea normelor privind oprirea, staționarea, parcarea terzis, dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar, asigură tluepța traficului rutier pe drumurile publice de pe raza municipiului Pitești;

 • b) asigură asistență împreună cu administratorul drumului public și alte structuri competente (Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Pitești, Poliția Română etc.) pentru buna desfășurare a activității de sistematizare rutieră, întreprinsă pe teritoriul administrativ al Municipiului Pitești;

 • c) asigură activitatea de implementare și evidența proceselor verbale de contravenție întocmite în cadrul Serviciului Siguranță Rutieră;

 • d) acordă asistență administratorului drumului public, în zonele unde se execută marcaje rutiere;

 • e) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează autoritățile competente când constată nereguli privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere;

 • f) ia măsuri de’ reținere a conducătorilor auto implicați în accidente de circulație soldate cu victime, asigură paza locului acestor accidente și ia primele măsuri pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor, a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitatea sanitară,

 • g) organizează acțiuni privind educația rutieră a participanților la trafic și de atenționare a populației privind accidentele provocate de neatenția pietonilor, acțiuni care să includă și unitățile de învățământ;

 • h) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducătorii de mopede și vehicule cu tracțiune animală;

 • i) sprijină Poliția Rutieră Pitești în asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestații cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, precum și alte activități care sedesfașoară pe drumurile publice și implică aglomerări de persoane;

 • j) constată contravenții și aplică sancțiuni în conformitate cu hotărârile adoptate de Consiliul Local al Municipiului Pitești pentru abateri, altele decât cele pe linie de circulație rutieră comise în sectorul în care acționează,

 • k) sprijină Poliția Rutieră Pitești în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabariticc;

 • l) constata contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă a autovehiculelor și accesul pe anumite sectoare de drum;

 • m) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zor.a pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru personalele cu handicap;

 • n) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Pitești;

 • o) asigură însoțirea reprezentanților Primăriei Municipiului Pitești ori a altor persoane desemnate de autoritățile publice locale, la executarea unor controale sau în desfășurarea unor acțiuni specifice;

 • p) opresc și legitimează persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit privind normele de conviețuire socială și ia măsurile ce se impun

  infracțiuni sau alte fapte ilicite în acest caz.


V.1.2. Biroul Sistematizare Rutiera

Art.23. (1) Biroul Sistematizare Rutieră este parte componentă a Serviciului Siguranță Rutieră, fiind condus d4 șeful de birou, subordonat acestuia, care are următoarele atribuții specifice:

 • a) primește, transmite, prelucrează și asigură executarea dispozițiilor conducerii;

 • b) planifică, organizează, conduce și controlează activitatea și pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • c) informează de îndată șeful de serviciu despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea biroului și despre măsurile întreprinse și ține evidența acestora;

 • d) analizează activita:ea personalului din subordine;

 • e) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal subordonat să execute corespunzător sarcinile ce îi revin să aibă un comportament civilizat, să respecte prevederile Regulamentului Intern și ale prezentului regulament, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • f) verifică legalitatea] documentelor de constatare întocmite de către personalul din subordine și asigură păstrarea unei evidențe corecte a acestora;

 • g) propune/elaboreap documente tipizate și proceduri de uz intern necesare desfășurării activității biroului;

 • h) organizează și execută controale asupra activității desfășurate în teren de către personalul din subordine;

 • i) participă, alături de conducerea P.L.M.P., la întocmirea sau actualizarea planurilor de acțiune și la activitățile de control;

 • j) asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali din subordine cu privire la cunoașterea situației operative din zona de competență;

k îndeplinește orice jalte atribuții stabilite prin lege și prin dispozițiile legale ale superiorilor ierarhici;

:a. în exercitarea atribuțiilor ce le revin, polițiștii locali din subordine să respecte prevederile legale privind uniforma și însemnele distinctive de ierarhizare;

m) ține evidența proceselor-verbale de constatare a contravențiilor întocmite de personalul din subordine și asigură punerea în executare a amenzilor contravenționale, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;

n) în lipsa șefului Serviciului Siguranță Rutieră și a Șefului Biroului Disciplină Rutieră, preia și execută toate atribuțiile șefului Serviciului Siguranță Rutieră .

(2) In domeniul circulației pe drumurile publice, personalul din cadrul Biroului Sistematizare Rutieră îndeplinește următoarele atribuții specifice:

a) verifică, pe teren


1) ia măsuri pentru

existentul și starea de întreținere a indicatoarelor rutiere, le identifică pe cele sustrase și deteriolrate, centralizează datele și informează administratorul stradal în acest sens;

în care administratorul stradal inițiază măsurile de înlocuire, lor rutiere;

c) verifică pe teren existentul și starea de întreținere a marcajelor rutiere și, funcție și de necesități, stabilește lucrările de refacere, precum și de rutiere sau în cadrul marcajelor existente ori nou înființate,


 • b) urmărește modul completare și reparare a indicatoare

  de modul de prezentare a acestora completare a acestora pe arterele centralizează datele și informează administratorul prin adrese și dispecerat;

  d) urmărește modul completare a marcajelor rutiere, vdi stradală (garduri și stâlpi de protecții


în care administratorul stradal inițiază măsurile de refacere și rifică în teren starea de întreținere a elementelor de protecție e, bariere fixe și mobile, glisiere etc.);

 • e) identifică și demarează procedurile de ridicare și depozitare a vehiculelor prevăzute de Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

 • f) în verificarea identității proprietarilor de vehicule abandonate, colaborează cu Serviciul Rutier din cadrul Poliției Municipiului Pitești și cu I.P.J, Argeș;

 • g) verifică și soluționează sesizările privind ridicarea, blocarea ori abandonarea vehiculelor pe domeniul public al municipiului Pitești;

 • h) ține evidența prin dispecerat, precum și electronic, a tuturor vehiculelor blocate și ridicate în conformitate cu prevederile legale;

 • i) actualizează în mod permanent situația vehiculelor abandonate sau fără stăpân de pe raza municipiului Pitești;

 • j) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar, pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală.

V.1.3. Biroul informatică, Monitorizare Video

Art.24. (1) Biroul Informatică, Monitorizare Video asigură comunicarea rapidă între personalul P.L.M.P., transnhite și urmărește executarea ordinelor și dispozițiilor superiorilor, primește rapoartele serviciilor operative, asigură punerea în funcțiune și exploatarea echipamentelor de calcul și a sistemului de comunicații.

(2) Șeful Biroului Informatică, Monitorizare Video este subordonat Șefului Serviciului Siguranță Rutieră și îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) organizează, planifică, coordonează și controlează activitatea curentă și de perspectivă a personalului din subordine, stabilind atribuții și sarcini concrete, repartizate echilibrat în raport cu structura de organizare și nevoile muncii din cadrul biroului;

 • b) organizează și desfășoară bilanțuri, controale, analize, ședințe de instruire și pregătire a personalului din subotdine;

 • c) se preocupă permanent de realizarea eficientă, legală, de calitate și la termen a lucrărilor/sesizărilor repartizate sbre soluționare, de respectarea programului de lucru și folosirea integrală a timpului, pentru personalul subordonat; după caz, prezintă propuneri pentru îmbunătățirea organizării activității;

 • d) organizează și qonduce activitatea de apreciere (evaluare) a polițiștilor locali din subordine, întocmește aprecierile de serviciu pentru personalul din subordine, conform termenelor stabilite;

 • e)  informează de îndată conducerea serviciului / instituției despre toate evenimentele înregistrate în activitatea biroului, precum și despre măsurile întreprinse și ține evidența acestora;

 • f) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • g) propune documente tipizate si documente de uz intern pentru activitatea biroului pe care îl conduce,

 • h) organizează șii răspunde de funcționarea neîntreruptă a legăturilor prin toate a

  categoriile de mijloace de comunicații și informatică, precum șî transmiterea la timp documentelor operative prin sistemul de comunicație;

  i) verifică permanent starea de funcționare a mijloacelor de comunicare informatică din instituție, controlează exploatarea și întreținerea materialelor de comunicație informatică;


  Și

  si


j) monitorizează exploatarea corectă a mijloacelor de comunicație și informatică și a protecției lor împotriva bruiajului radio;

 • k) asigură realizarea de înregistrări video și transpunerea lor pe suport extern, păstrând evidența strictă a difuzării lor;

 • l) asigură administrarea rețelelor de calculatoare, precum și actualizarea și administrarea sitc-ului P.L.M.P.;

 • m) asigură punerea în funcțiune a echipamentelor și a tehnicii de calcul și configurarea echipamentele instalate;

  ispunde de funcționarea corectă și continuă a echipamentelor de ►ternului informatic al instituției, precum și de menținerea la zi a :hipamente și acționează în acest sens, inclusiv prin prezentarea de jgrade-ul echipamentelor necorespunzătoare;

  nerea, dezvoltarea, monitorizarea și menținerea la un nivel


 • n) urmărește și h tehnică de calcul din cadrul sij nivelului tehnologic a acestor e propuneri privind înlocuirea / ul

 • o)  asigură întreț;

tehnologic corespunzător a rețelei de comunicații de dale din cadrul instituției, cât și a serverelor proprii care asigură servicii dc comunicație către instituție;

răspunde de implementarea/instalarea/configurarea/funcționarea/ informatice (echipamente programe (software )/'capacități de idrul sistemului informatic al instituției de fiecare dată când este


 • p) urmărește și întreținerea noilor resurse comunicație/ licențe, etc.) în c sesizată necesitatea realizării iknui nou program (software) sau la cererea motivată a celorlalți angajați din instituție;

 • q) asigură legătura și colaborează cu dezvoltatorii de programe externi, de la care acestea au fost achiziționate și care sunt utilizate în cadrul instituției, în vederea întreținerii funcționalităților acestor prograhie;

 • r) administrează sistemul informatic al instituției, stabilește și implementează politica de securitate a sistemului informatic al instituției și de acordare a drepturilor și permisiunilor de acces la resursele informatice din cadrul sistemului informatic al instituției;

 • s) colaborează cu celelalte serviciii și compartimente - acordă asistență tehnică de specialitate - cu privire la acqesarea sistemului informatic al instituției și utilizarea resurselor informatice puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestui sistem informatic;

ș) asigură legătura cu Poliția Romană, Jandarmeria, 1SU Și alte entități cu care P.L.M.P. intră în relații pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

 • t) poale face parte din comisiile de inventariere, de clasare și de casare, de evaluare oferte, de concurs și de soluționarea contestațiilor, precum și alte comisii constituite la nivelul instituției;

ț) participă la arhivarea documentelor specifice Biroului Informatică șt Monitorizare Video, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Art.25. In ceea ce privește activitatea de monitorizare video, personalul biroului are următoarele atribuții principale:

și dc rezolvare a problemelor apărute pe linia executării serviciului și asigură informarea operativă a conducerii biroului/serviciuiui/institufiei;

 • b) primește, verifică și transmite operativ șefului ierarhic, datele și informațiile care au legătură cu producerea unor evenimente sau încălcări ale procedurilor, prin raport scris;

 • c) efectuează downladarea înregistrărilor de pe camerele de monitorizare și efectuează transpunerea acestora pe suport extern, conform procedurilor legale;

 • d) cunoaște permanent prevederile legislației în vigoare referitoare la problematica serviciului, respectă Regulamentul de Ordine Interioară și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Poliției Locale a Municipiului Pitești;

 • e) permite doar accesul persoanelor autorizate privind vizualizarea camerelor I

 • f) consemnează orice aspect deosebit constatat și îl aduce imediat la cunoștință


 • a) ia măsuri de informare

  video;


șefilor ierarhic superiori;

 • g) dispecerul de Imonitorizare ia în primire serviciul verificând documentele și materialele postului folosind opisul, consemnând constatările/lipsurile în procesul-verbai dc predare-primire a serviciului;

 • h) ia măsuri de informare și de rezolvare a problemelor apărute pe linia executării serviciului și asigură informarea Operativă a conducerii instituției;

 • i) îndeplinește și execută cu operativitate dispozițiilor legale ale superiorilor săi,

 • j) informează șeful direct despre nefuncționalitatea aparaturii din dotare:

 • k) asigură supravegherea permanentă a zonelor date în responsabilitate ( ex. Zona centrală, intersecțiile, etc);

 • l) monitorizează zona de competență prin panoramarc și mișcarea camerei prin focalizarc/trans focare pentru detalii atunci când este un eveniment în desfășurare;

 • m) observă, constată, identifică și reține prin focalizare/transfocare semnalmentele individuale de identificare (ale persoanei sau auto) precum și itinerarii de deplasare a făptuitorului și informează conducerea instituției despre orice fapte de natură contravențională/infracțională privitoare la încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii și liniștii publice, curățenia localităților, comerțlil stradal, protecția mediului înconjurător, precum și pentru fapte care afectează climatul social (Spălători de parbrize, aurolaci, comercianți ambulanți);

 • n) observă, consemnează și informează, de îndată, conducerea biroului/serviciului instituției precum și alte instituții abilitate despre producerea unor evenimente deosebite, altele decât cele stabilite în competența sa (ex. incendii, explozii, avarii, accidente, catastrofe naturale sau catastrofe);

 • o)  asigură exploatarea și supravegherea permanentă a echipamentelor de monitorizare, a camerelor video și informează imediat factorii în drept pentru gestionarea evenimentelor apărute,

  ifidențialitatea datelor prelucrate precum și a informațiilor cu care intră în contact în exercitarea atribuțiilor dc serviciu;

  q) transmite că re dispecerul dc serviciu toate situațiile care impun acțiunea operativă a polițiștilor locali din’ teren;

  r) preia apelurile telefonice primite la numărul de telefon 0248/984 sau efectuate prin stația de emisie-recepție dc către conducerea instituției atunci când dispecerul este angajat in desfășurarea altei activități;

  s) execută alte sarcini dispuse dc conducere și de șeful direct, în condițiile legii.

  V.1.4. Biroul Bază de Date și Dispecerat


 • p) păstrează con

Art.26. (I) Biroul Bază de Date și Dispecerat asigură comunicarea rapidă între personalul P.L.M.P., transmite și urmărește executarea ordinelor și dispozițiilor, primește rapoartele serviciilor operative.

(2). Șeful Biroului Bază de Date și Dispecerat este subordonat Șefului Serviciului Siguranță Rutieră și îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) organizează, planifică, coordonează și controlează activitatea curentă și de perspectivă a personalului din subordine, stabilind atribuții și sarcini concrete, repartizate echilibrat în raport cu structura de organizare și nevoile muncii din cadrul biroului;

 • b) organizează și desfășoară bilanțuri, controale, analize, ședințe de instruire și pregătire a personalului din subordine;

 • c) se preocupă permanent de realizarea eficientă, legală, dc calitate și la termen a lucrărilor/sesizărilor repartizate spre soluționare, de respectarea programului dc lucru și folosirea integrală a timpului, pentru personalul subordonat; după caz. prezintă propuneri pentru îmbunătățirea organizării activității;

 • d) organizează și conduce activitatea de apreciere (evaluare) a polițiștilor locali din subordine. întocmește aprecierile de serviciu pentru personalul din subordine, conform termenelor stabilite;

 • e)  informează de îndată conducerea serviciului / instituției despre toate evenimentele înregistrate în activitatea biroului, precum și despre măsurile întreprinse și ține evidența acestora;

 • f) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce îi revin, să aibă o comportare civili/ată. să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • g) propune documente tipizate si documente de uz intern pentru activitatea biroului pe care îl conduce;

 • h) organizează și răspunde de funcționarea neîntreruptă a legăturilor prin toate categoriile de mijloace de comunicații și informatică, precum și transmiterea la timp a documentelor operative prin sistemul de comunicație,

 • i) verifică și controlează exploatarea și întreținerea sistemelor de comunicație din cadrul biroului;

 • j) asigură respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal gestionate de către disbeceri;

 • k) informează de îndată conducerea serviciului/ instituției despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal, sau despre o situație în care au fost accesate/preluaite/deteriorate date cu caracter personal, cu încălcarea normelor legale despre care a luat cunoștință, prin orice mijloace;

 • l) colaborează cu celelalte servicii și compartimente - acordă asistență de specialitate- cu privire la accesajrea bazei de date și utilizarea informațiilor puse la dispoziție prin intermediul acestui sistem;

 • m) asigură legătura cu Poliția Romană, Jandarmeria, 1SU și alte entități cu care Poliția Locală Pitești intră în relații pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

 • n) raportează în timp util evenimentele produse pe timpul executării serviciului său conducerii serviciului/ instituției;

 • o) participă - îij baza dispozițiilor - alături de conducerea poliției locale, la întocmirea sau reactualizarea plinurilorde acțiune precum și la activitățile de control;

 • p) întocmește sinteza lunară cu principalele evenimente și o prezintă șefului de serviciu/ directorului general.

Art.27. (1) Activitatea de dispecerat presupune următoarele:

 • a) coordonarea .activității personalului propriu și intervenția la evenimente, verificarea în baza de date a Mir isterului Afacerilor Interne a persoanelor și autovehiculelor oprite pentru verificări, în condițiile legii și ale protocoalelor de colaborare încheiate cu structurile abilitate din cadrul ministerului;

 • b) intervenția la obiectivele asigurate cu pază aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale și/sau îh administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local.

 • (2) Proiectarea, țnodificarea, instalarea, conectarea și întreținerea sistemelor de alarmare la obiectivele asigurate cu pază de către P.L.M.P. se realizează de către societăți licențiate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției, în condițiile stabilite de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

 • (3) în funcționare, dispeceratele de monitorizare ale P.L.M.P. asigură preluarea directă a semnalelor dc la sistemele conectate, verificarea și alertarea echipajelor de intervenție, astfel încât să fie respectați timpii contractuali asumați și cei maximali stabiliți de cadrul legai privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

  • (4) La dispeceratele de monitorizare se conectează doar obiectivele asigurate pază de P.L.M.P..

  • (5) P.L.M.P. poate monitoriza sistemele de alarmare la obiectivele asigurate pază de către aceasta, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  • a) deține tehnica necesară recepționării semnalelor de la sistemele proprii, conformitate cu standardele europene sau naționale în vigoare;


  cu


  cu


  în


 • b) deține personal angajat și avizat, necesar pentru asigurarea programului permanent al dispeceratului;

 • c) dispune de un sediu corespunzător standardelor europene sau naționale în vigoare;

 • d) deține echipamente de comunicații pentru alertarea echipajelor mobile de intervenție cu posibilitatea asigurării timpilor stabiliți.

  intervenție cu posibilitatea asiguri


  de zile.


(6) Convorbirile dispecerului se înregistrează și se arhivează pe o perioadă de 30

Art.28. In ceea ce privește activitatea de dispecerat, personalul biroului are următoarele atribuții principale:

 • a) să se informeze permanent asupra misiunilor care au fost executate sau sunt în curs de executare, forțele și mijloacele angajate în acțiuni, iar în afara orelor de program, să prezinte imediat cadrului la comanda instituției, în vederea dispunerii de măsuri pentru organizare și executarea misiunilor încredințate unității, evenimente deosebite sau cu impact asupra opiniei publice, fiind comunicate în timp util Directorului general ( sau înlocuitorului legal);

 • b) să mențină legătura permanentă, cu compartimentele P.L.M.P., cu efectivele aflate în exercitarea atribuțiilor de serviciu și cu forțele sau structurile cu care se cooperează în zona de responsabilitate;

 • c) să verifice în bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne, persoanele și autovehiculele oprite dc cătrd personalul din teren pentru verificări. în condițiile legii și să le înregistreze în registrul de verificări persoane și autovehicule;

j identificări în bazele de date ale MAI pentru respectarea 017 privind colaborarea pe linia furnizării de date cu caracter Viciile publice și societățile comerciale din subordinea consiliului 590/01.09.2017 privind furnizarea de date cu caracter personal între c de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și să le ficări persoane și autovehicule;

& permanent prevederile legislației în vigoare referitoare la

 • d) să efectueze

prevederilor H.C.L. nr. 282/zC

personal între instituțiile, serviciile publice și societățile comerciale din subordinea consiliului local și ale protocolului nr. 65^0/01.09.2017 privind furnizarea de date cu caracter personal între P.L.M.P. și Serviciul Publi

înregistreze în registrul de verificări persoane și autovehicule;

 • e) să cunoască permanent prevederile legislației în vigoare referitoare la problematica serviciului, să rpspecte Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționarea P.L.M.P.;

 • f) să transmită și să urmărească executarea ordinelor și dispozițiilor Directorului general și ale adjuncților acestuia, precum și să primească rapoartele operative,

 • g) să preia și să soluționeze în limita competențelor legale, sesizările telefonice ale cetățenilor, primite la următoarele numere de telefon: 0248/210230, 0248/222248, 0348/911;

 • h) să raporteze conducerii P.L.M.P. evenimentele deosebite și aplicarea măsurilor stabilite în caz de calamitate, catastrofe, incendii de mari proporții sau alte situații deosebite;

 • i) să coordoneze activitatea echipei de intervenție rapidă la evenimentele sesizate dc personalul aflat în teren;

 • j) să asigure legătura permanentă cu Poliția Româna, Jandarmeria, 1SU Argeș sau alte instituții;

 • k) să alarmeze personalul în situațiile dispuse de conducerea P.L.M.P.;

 • l) să întocmeas|

Directorului general al P.LM.P.

 • m) să asigure


G.P.S;


n) să țină evidenți


personalul în situațiile dispuse de conducerea P.L.M.P.;

as|că zilnic nota cu principalele evenimente și să o prezintă sau înlocuitorilor legali;

monitorizarea respectării dispozitivului organizat prin sistemul

țu cheilor și a cutiilor de chei ținute în locuri special amenajate pe perioada când ofițerii dc servicii! și-au încheiat programul legal de lucru;

 • o)  să supravegheze funcționarea normală a sistemelor de comunicații și informatice;

 • p) să comunice conducerii biroului/serviciului în timpul programului de lucru deficiențele constatate în funcționarea echipamentelor de securitate, de comunicații și informatice sau să solicite intervenția echipei tehnice abilitată în scopul remedierii acestora când situația impune;

 • q) să urmărească plecarea la timp în misiuni a polițiștilor Ipcali. în urma sesizărilor precum și modalitatea de soluționare a acestora;

 • r) să transmită la ordin elementelor din dispozitiv informații privind schimbările intervenite în situația operativă din teren și de pe itinerariile dc deplasare;

 • s) să in

  perativă din teren și de pe itinerarnle dc deplasare;

  formeze die îndată conducerea serviciului/ instituției despre împrejurări de


natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal, sau despre o situație în care au fost accesate/preluate/dțteriorate date cu caracter personal, cu încălcarea normelor legale despre care a luat cunoștință, prip orice mijloace;

ș) să urmărească dacă agenții din dispozitiv respectă indicațiile privind itinerariul de deplasare;

 • t) să primească, să verifice și să transmită operativ, Directorului general, datele și informațiile care au legătură cu producerea unor evenimente sau încălcări ale procedurilor, atât verbal cât și prin raport scris;

ț) să țină legătura, radio sau telefonic, cu grupa de intervenție și polițiștii locali la predarea-primirea postului;

 • u) să cunoască în totalitate atribuțiile poliției locale prevăzute de lege și de prezentul regulament, în legătură cu: ordinea publică, disciplina în construcții, circulația pe drumurile publice, activitatea comercială, evidența populației, paza obiectivelor, folosirea armamentului;

 • v) să consemneze în registrele specifice evenimentele petrecute în timpul serviciului;

 • w) să transmită Directorului general datele și informațiile obținute de la agenții din teren referitoare la factori de risc ce ar pune în pericol liniștea și ordinea publică;

 • x) să preia sesizările care se înregistrează în registrul unic de la ofițerul de serviciu;

 • y) să întocmească/transmită documentele/informațiile către Primăria Pitești și către alte instituții abilitate;

V.2. SERVICIUL JURIDIC, EVIDENȚĂ OPERATIVĂ ȘI RESURSE UMANE

Art.29. Serviciu Juridic. Evidență Operativă și Resurse Umane asigură aplicarea politicilor și procedurilor în domeniul managementului resurselor umane, juridic și al evidenței operative a proceselor-verbale de constatare a contravențiilor în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce revin P.L.M.P.

Art.30. Șeful Serviciului Juridic, Evidență Operativă și Resurse Umane se subordonează nemijlocit Directorului general și are următoarele atribuții:

 • a) răspunde de managementul domeniului său de activitate;

  ciul și răspunde de organizarea și funcționarea acestuia în condiții


 • b) conduce servi

de eficiență și eficacitate;

întocmirea și gestionarea unei baze de date reale, permanent ectronic, în domeniul său de activitate;


 • c) răspunde de

actualizate, inclusiv în format e

 • d) răspunde de asigurarea controlului intern, cu privire la activitățile desfășurate în sfera de competență;

  angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i-a fost încredințat de către conducerea P.L.M.P.;


 • e) reprezintă și

  f) propune sau


elaborează documente tipizate și proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituției în general;

 • g) semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite, legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoștir ță în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domer iul său de activitate;

  ij


 • h) analizează permanent, activitatea personalului din subordine.

Art.31. Activitetea juridică și de evidență operativă presupune îndeplinirea

atribuțiilor P.L.M.P. privind elaborarea proiectelor de norme de reglementare din domeniul său de activitate, organizarea documeni altor organe de jurisdicție a in (contracte, decizii, hotărâri).

itării juridice și reprezentarea în fața instanțelor judecătorești și a itereselor instituției, avizarea pentru legalitate a actelor întocmite


Art.32. Principalele atribuții ale personalului în domeniul juridic sunt:

 • a) reprezintă P.L.M.P. pe baza delegației date de Directorul general și apără drepturile și interesele acesteia în fața instanțelor judecătorești, a altor organe de jurisdicție, ține evidența proceselor și litigiilor în care unitatea este parte;

 • b) redactează >i depune în termen, toate actele procedurale necesare pentru asigurarea reprezentării în cele mai bune condiții a instituției în dosarele în care aceasta este parte;

 • c) elaborează și prezintă conducerii P.L.M.P., ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind necesitatea exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești nefavorabile;

 • d) întocmește documentele necesare în relația cu organele de urmărire penală sau alte instituții cu atribuții de cor trol;

 • e) elaborează și prezintă conducerii P.L.M.P., ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluționare pe cale amiabilă a litigiilor;

 • f) urmărește obținerea titlurilor executorii pentru creanțele instituției;

 • g) în baza împuternicirii date de Directorul general, fixează pretențiile, renunță la pretenții și îndeplinește orice act de procedură prevăzut de legislația în vigoare, pe care-1 consideră necesar;

 • h) primește plângerile din partea terțelor persoane și din partea diferitelor servicii și birouri, răspunzând în termen kgal și exprimând punctul de vedere al instituției ;

 • i) formulează propuneri în scris privind neexercitarea căilor de atac;

 • j) face cereri de intervenții în dosarele aflate pe rol și în care P.L.M.P. justifică un

  interes;


 • k) asigură asistehță juridică compartimentelor instituției și la audiențele desfășurate

in cadrul P.L.M.P.;

 • l) avizează de legalitate orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a P.L.M.P., în calitate de ordonator terțiar de credite;

 • m) verifică și avizează de legalitate documentele întocmite de serviciile funcționale și de specialitate din cadrul instituției, potrivit listei aprobate de către Directorul general;

 • n) asigură consiliere juridică de specialitate și întocmește puncte dc vedere referitoare la modalitatea de interpretare și aplicarea legilor, la solicitarea compartimentelor;

 • o)  întocmește proiecte de norme de reglementare din domeniul său de activitate -hotărâri de consiliu local, decizii - care au legătură cu domeniul de activitate al P.L.M.P., colaborând în acest scop cu compartimentele de resort;

 • p) înregistrează contestațiile la procesele-verbale depuse în termen sau tardiv;

 • q) întocmește întâmpinările și completează pentru fiecare proces-verbal contestat un dosar, în colaborare cu serviciile funcționale implicate, cu documente relevante în susținerea cauzei în instanță, solicitând referate de specialitate, note de constatare în diverse faze de desfășurare a litigiului între părți;

 • r) înaintează dosarul cu contestația, în original, la Judecătoria Pitești, spre soluționare;

 • s) ține evidența centralizată, a tuturor dosarelor, a fazelor procesuale până la soluționarea definitivă a proceșului-verbal de contravenție, respectiv încasarea sumelor bănești respective;

ș) întocmește și prezintă la cererea conducerii sau a altor organisme abilitate situația contestațiilor la procese

e-verbale;

și comunică compartimentelor interesate, actele normative nou


 • t) ține evidența

intrate în vigoare privind probleme de interes pentru instituție;

ț) în îndeplinirea atribuțiunilor ce-i revin, potrivit legii, cooperează cu Poliția Română, cu celelalte unități ale Ministerului Afacerilor Interne, alte structuri ale sistemului de apărare ordine publică și siguranță națională, organizații, instituții și autorități ale administrației publice centrale și locale;

 • u) sesizează organele competente în situația în care în urma controlului efectuat de personalul din cadrul instituției, se constată existența unei fapte care întrunește elementele

  constitutive ale infracțiunii.

  Art.33. Prin intei

  verbale de constatare a contrave


ijmediul activității de evidență operativă se gestionează procesele •nției, fiind îndeplinite următoarele atribuții:

 • a) urmărirea și înregistrarea procesclor-verbale de constatare a contravenției, a plângerilor împotriva proceselor^ verbale de constatare a contravenției în registrele tipizate special destinate, urmărirea executării măsurilor procedurale;

 • b) urmărirea și clasarea proceselor-verbale în cazul primirii chitanțelor de plată a amenzii în 15 zile;

 • c) comunicarea ^rocesului-verbal către contravenient și altor persoane interesate când nu au fost de față la data încheierii lui ori au refuzat primirea sau în vederea executării sancțiunii amenzii;

 • d) comunicarea altelor procedurale către persoanele în cauză,

 • e) verificarea dacă ulterior comunicării către contravenient a procesului-verbal s-a depus plângere/nu s-a depus pli'ngere/contravenientul a achitat amenda în termenul de 15 zile; in mod similar se procedează și în situația proceselor-verbale de constatare a contravenției la care contravenientul s-a angajat să plătească amenda în 15 zile și a trimis la timp chitanța de plată;

 • f) asigură respec tarea procedurii prevăzute de lege pentru situația transformării sancțiunii cu amendă în prestarea unei activități în folosul comunității.

Art.34. în dome liul resurselor umane principalele atribuțiile ale personalului sunt

următoarele:

 • a) asigură derularea procedurilor și întocmirea documentelor pentru selectarea, recrutarea, încadrarea, promovarea personalului pe funcții și specialități, pe nivele de pregătire și corespunzător posturilor prevăzute în statul dc funcții și organigramă;

 • b) efectuează operațiunile legate de modificarea, suspendarea raportului de serviciu/de muncă, precum și sancționarea personalului P.L.M.P.;

 • c) coordonează


activitatea de întocmire a fișelor de evaluare a performanțelor

profesionale individuale pentru întreg personalul;

 • d) stabilește încadrarea salariaților în funcție, drepturile salariale cuvenite, sporurile și indemnizațiile acordate;

 • e) elaborează statul de funcții, organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare și Regulamentul Intern ale P.L.M.P.;

 • f) organizează programe de pregătire profesională pentru personalul instituției, propune și întocmește documentațiile necesare participării personalului la cursurile de perfecționare;

 • g) întocmește și eliberează adeverințe privind calitatea de salariat, precum și alte documente. Ia cererea personalului;

 • h) întocmește și actualizează lunar, baza de date a personalului, precum și baza de date specifică funcționarilor plublici. verificând periodic exactitatea datelor cuprinse în dosarele profesionale ale salariaților,

 • i) întocmește raportările statistice privind activitatea de personal;

 • j) ține evidența strictă a vechimii în muncă pentru întreg personalul instituției;

 • k) gestionează contractele dc muncă, angajamentele de serviciu, fișele de post, declarațiile de avere și declarațiile de interese;

 • l) operează datele referitoare la personalul contractual în Registrul General de evidență a salariaților;

 • m) ține evidența prezenței la serviciu pentru întreg personalul, verificând și avizând pontajele lunare întocmite la niselul fiecărui compartiment;

 • n) gestionează orele lucrate peste durata normată a timpului de lucru;

 • o) ține evidență concediilor de odihnă, a concediilor medicale și a celorlalte tipuri dc concedii acordate în condițiile legii;

 • p) urmărește respectarea programului zilnic dc muncă;

 • q)  verifică, analizează și prezintă propuneri privind soluționarea cererilor, reclamațiilor și sesizărilor cane privesc activitatea de personal;

 • r) stabilește drepturile salariate ale personalului la angajare, la modificarea raportului de serviciu/de muncă, potrivit legislației in vigoare;

 • s) întocmește documentele necesare pentru executarea exercițiilor parțiale de alarmare cu personalul unității în vederea ieșirii la alarmă în cel mai scurt timp, ține evidența exercițiilor desfășurate, a rezultatelor obținute și executarea la timp a sarcinilor stabilite de către conducerea instituției;

V.3. COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI REGISTRATURĂ

Art.35. Compartimentul Relații cu Publicul și Registratură asigură interfața relației instituției cu cetățenii, transmiterea informațiilor și transparența decizională conform legii, gestionează imaginea publică iși asigură re'.aționarea conducerii P.L.M.P. cu societatea civilă, mass-media și instituțiile publice, precum și primirea, înregistrarea, repartizarea, evidența, expedierea și arhivarea corespondenței adresata instituției.

Art.36. Personalul Compartimentului Relații cu Publicul și Registratură este subordonat nemijlocit Directorului general.

Art.37. Principalele atribuții ale personalului din activitatea de relații cu publicul sunt următoarele:

 • a) primește și soluționează cererile de comunicare a informațiilor de interes public și a sesizărilor în termenele prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare și de O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare, în vederea formulării și transmiterii răspunsului către petiționar, solicitând informațiile necesare de la celelalte compartimente. în acest sens;

 • b) soluționează lucrări le repartizate direct de către Directorul general;

 • c) organizează ș| participă la audiențele acordate de către Directorul general/ Directorii generali adjuncți sau| persoana desemnată de către aceștia, înscriind în registrul de audiență problemele semnalate dc petenți și ține evidența termenelor de soluționare a solicitărilor respective;

 • d) asigură accesul ia informații și in sistem electronic, dacă sunt întrunite condițiile tehnice necesare, celor care solicită și vor să obțină informații de interes public;

 • e) informează cetățenii asupra stadiului de soluționare a lucrărilor în termenul stabilit de lege;

 • f) ține evidența propunerilor și sugestiilor primite din partea cetățenilor, agenților economici, regiilor autonome și a altor organe și organizații care se referă la problemele ce sunt în competenta rezolvare a P.L.M.P :

 • g) stabilește în vederea publicării pe sitc-ul instituției, informațiile referitoare la atribuțiile compartimentului, programul de lucru cu publicul și programul de audiență al conducerii instituției;

 • h) participă la ședințele operative organizate in cadrul instituției și întocmește procesul-verbal de ședință,

 • i) întocmește trimestrial, semestrial și anual indicatorii de performanță ai P.L.M.P., precum și bilanțul anual, note interne, note de informare, sinteze și alte materiale în baza rezoluției Directorului general.

Art. 38. Principalei^ atribuții ale personalului din activitatea de registratură sunt:

 • a) primește și înregistrează corespondența instituției, petițiile, cererile, sesizările, reclamațiile și te transmite, pentru rezoluționare. conducerii P.L.M.P., distribuindu-le ulterior serviciilor/ birouri lor/com part i mente lor. conform ordinului rezolutiv;

 • b) expediază răspunsurile către petiționari și către autoritățile și instituțiile publice interesate, organizațiilor guvernamentale și neguvemamenlale, persoanelor fizice și juridice;

 • c) ține evidența documentelor înregistrate;

 • d) se îngrijește d j clasarea și arhivarea petițiilor care au fost soluționate;

 • e) răspunde la solicitările exprimate direct de către cetățeni, cât și la solicitările telefonice ale acestora;

 • f) motivează și

comunicării informațiilor soliei

 • g) comunică in*

solicitate verbal;

comunică în termen de 5 zile de la primirea petițiilor, refuzul ate, părților interesate, conform legii;

ediat sau în cel mult 24 de ore informațiile de interes public


h) transmite pet țiile greșit îndreptate, în termen de 5 zile de Ia înregistrare, către ce în ale căror atribuții intră rezolvarea problemelor semnalate în


autoritățile sau instituțiile publ

petiție spre competenta rezolvare și înștiințează petiționarul despre aceasta;

 • i) urmărește sc

înregistrate și expediază răspunsul către petiționar prin poșta civilă, cu borderou sau prin poșta electronică;

j) clasează petiți

petiționarului;


luționarea și redactarea în termen a răspunsului la petițiile


le anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a


 • k) asigură primjirea. expedierea și transportul tuturor documentelor prin poșta civilă, electronică și specială;

 • l)  organizează

  activitatea de evidență, întocmire, multiplicare, manipulare, iocumentelor potrivit actelor normative în vigoare;

  m) primește vizitatorii și asigură organizarea și desfășurarea activităților de


transport, păstrare și arhivare a protocol.

 • n) îndeplinesc dte atribuții stabilite prin lege, dispoziții si decizii scrise ale superiorilor ierarhici.

  V.4. SERVICII


  L SIGURANȚĂ PUBLICĂ


Art.39. (1) Serv ciul Siguranță Publică are în componență Biroul Ordine Publică și Compartimentul Pază.

ului se subordonează nemijlocit Directorului general adjunct care


(2) Șeful Serv ic

are în subordine Serviciul Sigiranțâ Publică, Compartimentul Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal, Compartimentul Protecția Mediului și Compatimentul Activități Comerciale și are următoarele atribuții specifice:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului P.L.M.P. cu atribuții în menținerea ordinii și liniștii publice și asigurarea pazei bunurilor;

 • b) întocmește planurile de pază ale obiectivelor din competență;

 • c) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine, a prevederilor legale ce regleme ntează activitatea de pază, menținerea ordinii și a liniștii publice, regulile de conviețuire socială și integritatea corporală a persoanelor;

 • d) ține evidenta sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

 • e) planifică, organizează și asigură instruirea profesională de specialitate a personalului din subordine. în conformitate cu tematica stabilită;

  îndată conducerea P.L.M.P. despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de paz)ă și menținere a ordinii și liniștii publice, ținând evidența acestora; ar activitatea personalului din subordine;


 • f) informează de

 • g) analizează lur

 • h) întreprinde măsuri eficiente în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor de serviciu, adoptării unui comportament civilizat, a unei conduite conforme și respectarea regulilor disciplinare, de către î corespunzătoare în acest sens;

  fttreg personalul din subordine, propunând recompense și sancțiuni


 • i) participă, alături de conducerea instituției, la întocmirea sau reactualizarea Planului de ordine și siguranță publică al Municipiului Pitești;

 • j) asigură menținerea ordinii și liniștii publice în zonele și locurile stabilite prin Planul de ordine și siguranță publică al Municipiului Pitești;

 • k) organizează și coordonează activitatea de verificare a reclamațiilor și a sesizărilor adresate serviciului, referitoare la săvârșirea unor fapte de natură contravențională;

 • l) asigură instruirea zilnică a polițiștilor locali cu privire la cunoașterea situației operative din zona de competență;

 • m) în lipsa acestuia, sarcinile dc serviciu vor fi preluate de către șeful Biroului Ordine Publică.

V.4.I. Biroul Ordine Publică

Art.40. (1) Biroul Ordine Publică este parte componentă a Serviciului Siguranță Publică, asigurând menținerea ordinii și liniștii publice în zonele și locurile stabilite prin Planul de ordine și siguranță publică al Municipiului Pitești, conform competenței materiale și teritoriale.

(2) Șeful Biroului Ordine Publică se subordonează șefului Serviciului Siguranță Publică și are următoarele atribuții specifice:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului Biroului Ordine Publică cu atribuții în menținerea ordinii și liniștii publice;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine, a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază, menținerea ordinii și a liniștii publice, regulile de conviețuire socială și integritatea corporală a persoanelor;

 • c) planifică, organizează și conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • d) informează de îndată pe șeful serviciului despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de asigurare și menținere a ordinii și liniștii publice precum și pe Directorul general adjunct priviind aspectele de interes rezultate în timpul desfășurării activității, măsurile întreprinse sau preconizate, ținând evidența acestor evenimente;

 • e) analizează zilnic, săptămânal și lunar activitatea personalului din subordine;

 • f) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile de serviciu ce îi revin, să aibă un comportament civilizat, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare în acest sens;

 • g) participă, alături de conducerea P.L.M.P., la întocmirea sau reactualizarea Planului de ordine și siguranță publică al Municipiului Pitești;

li) planifică itinerariile de deplasare a patrulelor și misiunile acestora și repartizarea forțelor din subordine pe sarcini și misiuni;

 • i) evaluează periodic stadiul îndeplinirii misiunilor și sarcinilor încredințate și măsurile ce se impun pentru eficientizarea activității;

 • j) asigură implementarea, în sistemul informatic propriu, a datelor stabilite privind activitatea specifică desfășurată,

 • k) asigură instruirea zilnică, la intrarea în serviciu, a personalului subordonat, privind sarcinile generale și specifice ale acestora, având în vedere situația operativă din zona de competență;

 • l) asigură, prin personalul din subordine, protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile publice de interes local, la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • m) coordonează personalul din subordine și participă împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz. precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • n) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, dispoziții și decizii scrise ale superiorilor ierarhici;

  Serviciului Siguranță Publică, exercită prerogatiyele acestuia. j| cu atribuții în domeniu! ordinii și liniștii, publice îndeplinește


 • o) în lipsa șefului

Art.41. Personal

următoarele atribuții:

 • a) acționează în publică al Municipiului Pitești, menținerea ordinii și liniștii pub

 • b) menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Pitești, în zonele comerciale și (ie agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea Municipiului Pitești sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin Planul de ordine și siguranță publică al Municipiului Pitești;

 • c) participă, împreună cu autoritățile competente, potrivit legii, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

 • d) acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora, serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;

 • e) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială, stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale ș locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență, precum și pentru nerespectarea agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează servic existența acestor câini, acorda acestora la adăpost;

 • f) constată și ăplică sancțiuni pentru

Consiliului Local al Municipiului Pitești;

 • g) asigură protecția personalului din Municipiului Pitești, din instituțiile sau serviciile publice de interes local, la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • h) participă. împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • i) participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de Iordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • j) acordă, pe teritoriul Municipiului Pitești, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice;

 • k)  respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare cu privire la uzul armamentului din dotare;

 • l) intervine, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul „cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine ”, în de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale;


zona de competență stabilită prin Planul de ordine și siguranță pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, cât și pentru > lice;


legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau


ile specializate pentru nd sprijin personalului


gestionarea câinilor fără stăpân despre specializat în capturarea și


transportul


contravențiile prevăzute de


aparatul de specialitate al


Hotărârile


Primarului


de Urgență 112, pe principiul funcție de specificul atribuțiilor

m) acționează peitru depistarea persoanelor și a bunurilor urmărite în temeiul legii;

n) participă la ex

o) în cazul cons atării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, ia


scularea măsurilor stabilite în situații de urgență;


măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente și predă făptuitorul structurii Poliției Române competente teritorial, pe bază de proces- verbal, în vederea continuării cercetărilor;

p) conduce la sediul P.L.M.P./structurii Poliției Române competente, persoanele


suspecte identificate pe timpul patrulării, în vederea luării măsurilor ce se impun;

q) acordă spri legale împotriva persoanelor cu această ocazie proces-verb

r) însoțește și


special;


adresate serviciului, referitoare ț) cooperează ci


in operativ polițiștilor locali în cazul legitimării și luării măsurilor care au comis fapte antisociale sau contravenționale, întocmindu-se ni de constatare privind activitățile executate și măsurile întreprinse; asigură protecție coloanelor oficiale și altor transporturi cu regim

s) asigură protecție cu bandă de avertizare a zonelor, locurilor, ori al imobilelor cu risc pentru cetățeni;

ș) verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor j, legale de problemele specifice compartimentului;

 • t) colaborează $ participă la activitatea de verificare a reclamațiilor și a sesizărilor Ia săvârșirea unor fapte de natură contravențională; centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare

la mobilizare și/sau de clari Acare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;

unității administrativ-reritorial


u) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

V.4.2 Compari


inientul Pază


Art.42. (1) Compartimentul Pază este parte componentă a Serviciului Siguranță Publică, asigurând paza obiectivelor și a bunurilor aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Pitești ori aflate subordonate Consiliului Local

n administrarea acestuia ori a serviciilor sau instituțiilor publice il Municipiului Pitești, conform planurilor de pază.

Compartimentului Pază este coordonată de șeful Serviciului Siguranță Publică, iar principale e atribuții ale acestuia. în acest sens, privesc:

a) coordonarea, organizarea, planificarea și controlul activității personalului din


(2) Activitatea

subordine;

 • b) asigurarea pazei bunurilor și obiectivelor aparținând domeniului public sau privai al municipiului ori aflate in administrarea acestuia ori a serviciilor sau instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Pitești, conform planurilor de pază;

 • c) asigurarea, pe bază de convenție, a pazei obiectivelor operatorilor economici aprobați prin hotărâre a consiliului local;

 • d) participarea la Încheierea contractelor de prestări servicii cu beneficiarii din zona de competență. întocmirea planurilor de pază, asigurarea cunoașterii prevederilor acestora și punerea lor în practică, menținerea legăturii permanentă cu beneficiarii, urmărind modul de desfășurare a activităților specifiac și luarea măsurilor de remediere a neregulilor constatate;

 • e) urmărirea ca îh planurile de pază să se prevadă toate punctele vulnerabile, pătrunderi în obiectiv, amenajările tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracției, obligativitatea cu privire la menținerea lor în stare de funcționare și răspunderea concretă in cazul ncrealizării lor;

 • f) planificarea și organizarea pregătirii dc specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

  dată a conducerii P.L.M.P. despre toate evenimentele deosebite înregistrate în desfășurarea activității de pază și asigurarea evidenței acestora;

  • h) analizarea lunari- a activității personalului din subordine;

  • i) întreprinderea ce măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute iu ce îi revin, să aibă un comportament civilizat, să respecte inând recompense și sancțiuni corespunzătoare în acest sens, contractual din cadrul Compartimentului Pază are următoarele


 • g) informarea de îr

  corespunzător sarcinile de servic regulile disciplinare stabilite, prop

  Art.43. Personalul atribuții:

  a) asigură paza obie


clivelor și a bunurilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului ori aflate în administrarea acestuia ori a serviciilor sau instituțiilor publice subordonate Consiliului Loqal al Municipiului Pitești, conform planurilor de pază și ordine publică;

 • b) comunică în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate, datele cu privite 1a aspectele de încălcare a legii altele decât cele stabilite în competența sa, despre care a luat la cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

 • c) în cadrul obiectivelor stabilite de Consiliu! Local al Municipiului Pitești, asigură respectarea prevederilor legali în ceea ce privește ordinea publică;

 • d) iși însușește prevederile planurilor de pază a obiectivelor, asigurând punerea lor în aplicare.

V.5. COMPARTIMENTUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJ STRADAL

Art.44. (1) Compartimentul Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal asigură domeniului de activitate disciplina în construcții și afișaj stradal.

(2) Coordonatoiul Compartimentului Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal se mal adjunct și are următoarele atribuții specifice: organizează și planifică activitatea personalului Compartimentului


respectarea normelor specifice


subordonează Directorului gen

 • a) coordonează.

Disciplină în Construcții și Afiiaj Stradal,

 • b) informează și


raportează șefului ierarhic superior, cu privire la toate activitățile/ acțiunile pc care le desfășoară î 1 timpul serviciului;

imite, prelucrează și asigură executarea dispozițiilor conducerii


 • c) primește, tran

 • d) gestionează ^i asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea


acestora;

e) realizează fișa


de pontai lunar pentru personalul din subordine pe care o prezintă Serviciului Juridic Evidență Operativă și Resurse Umane;

sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din cadrul


f) ține evidența

compartimentului.

Art.45. în domeniul disciplinei în construcții și afișajului stradal, personalul din cadrul Compartimentului Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal îndeplinește următoarele atribuții:


 • a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizație de construire sau desființare, după caz, inclusiv a construcțiilor cu caracter provizoriu;

 • b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale;

 • c) verifică respec arca normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj/recilamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economiile;

 • d) participă la acțiunile de demolarc/dezinembrare/dinamitare a construcțiilor efectuate ftLrâ autorizație pe domeniul public sau privat al municipiului Pitești ori pe spații aflate în administrarea instituțiilor/autorităților administrației publice locale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, prin țisigurarea protecției perimetrului și a libertății dc acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice,

 • e) constata, după caz, conform atribuțiilor stabilite potrivit legii, contravențiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții și înaintează

de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, șefului de specialitate care coordonează activitatea dc amenajare a teritoriului și


procesele-verbale compartimentului urbanism;


constată contr îvcnții în cazul nerespectfirii normelor privind executarea : măsurile necesare intrării în legalitate, în condițiile legii;


n

lucrărilor de construcții și slabi Ies

g) verifică existențh autorizației de construire și respectarea documentației tehnice autorizate pentru lucrările de cons


rucții;


 • h) verifică legalitatea amplasării materialelor publicitare:

 • i) verifică și identifică imobilele și împrejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare:

 • j) verifică și Soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor, legate de problemele specifiqe compartimentului:

 • k) urmărește respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcții în Municipiul Pitești și ia măsurile care se impun, în condițiile legii.

V.6. COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

Art.46. (1) Compartimentul Protecția Mediului asigură respectarea normelor specifice domeniului de activitate protecția mediului.

(2) Coordonatorul Compartimentului Protecția Mediului sc subordonează Directorului general adjunct și are următoarele atribuții specifice:

 • a) coordonează't organizează și planifică activitatea personalului Compartimentului Protecția Mediului;

 • b) informează și raportează șefului ierarhic superior, cu privire la toate activitățile/ acțiunile pe care le desfășoară în timpul serviciului;

 • c) primește, transmite, prelucrează și asigură executarea dispozițiilor conducerii;

 • d) gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

 • c) realizează fișă de pontaj lunar pentru personalul din subordine pe care o prezintă Serviciului Juridic Evidență Operativă și Resurse llnianc;

 • f) ține evidența, sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din cadrul compartimentului.

Art.47. în domeniul protecției mediului, personalul din cadrul Compartimentului Protecția Mediului îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale:

 • b) sesizează autoritățile și instituțiile publice competente cu privire la cazurile de nerespeclare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

 • c) participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave și a epizootiilor;

 • d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Pitești sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/ servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora:

 • e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

 • f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor:

 • g) verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

 • h) verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, in conformitate cu graficele stabilite;

 • i) verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor dc apă. precum și a celor de gospodărire a localităților;

 • j) verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curățeniei stradale de către firmele de salubritate,

 • k) verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spațiilor verzi, de către futnclc abilitate;

 • l) verifică respectare^ obligațiilor privind întreținerea curățeniei dc către instituțiile publice, operatorii economici, persoanele fizice și juridice, respectiv curățenia fațadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodărești, a terenurilor aferente imobilelor pe care le dețin sau în care funcționează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor și a spațiilor verzi;

 • m) verifică respectarea normelor privind păstrarea curățeniei în locurile publice;

 • n) veghează la respectarea standardelor și a normelor privind nivelul de zgomot și poluarea sonoră;

 • o) verifică respectarea normelor privind păstrarea curățeniei albiilor râurilor și a cursurilor de ape ce traversează pnitatea administrativ-teritorială;

 • p) veghează la tespectarea normelor privind protejarea și conservarea spațiilor verzi;

  q) veghează la


aplicarea legislației în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide și solide pe domeniul public, în ape curgătoare și în lacuri;

 • r) verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competențelor specifice autorităților administrației publice locale,

 • s) constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor legale în domeniul] protecției mediului, stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale.

V.7. COMPARTIMENTUL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

Art.48. (1) Compartimentul Activități Comerciale asigură respectarea normelor specifice domeniului activități comerciale.

(2) Coordonatorul Compartimentului Activități Comerciale se subordonează Directorului general adjunct și ărt următoarele atribuții specifice:

 • a) coordonează, organizează și planifică activitatea personalului Compartimentului Activități Comerciale;

 • b) informează și raportează șefului ierarhic superior, cu privire la toate activitățile/ acțiunile pe care le desfășoară în timpul serviciului;

 • c) primește, transmite, prelucrează și asigură executarea dispozițiilor conducerii,

 • d) gestionează si asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

 • e) realizează fișa de pontaj lunar pentru personalul din subordine pe care o prezintă Serviciului Juridic Evidență Operativă și Resurse Umane;

 • f) ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din cadrul compartimentului.

Art.49. în domeniul activității comerciale, personalul din cadrul Compartimentului Activități Comerciale îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) acționează pentru respectarea normelor legale privind desfășurarea comerțului stradal și a activităților comerciale, respectiv a condițiilor și a locurilor stabilite de autoritățile administrației publice locale;

 • b) verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor, desfășurate de operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimentare, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroali aprobărilor, a documentelor dt

  mentare;

  c) verifică la lopul de desfășurare a activității comerciale, existența autorizațiilor, a proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru


cântare, a avizelor și a altor dpcumentc stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale

și locale;


 • d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu

caracter religios;               ,

 • e) verifică rcspiectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializară a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;

 • f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;

 • g) identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Pitești sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor servicii/instituții dc interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

 • h) verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența autorităților administrației publice locale;

 • i) cooperează Iși acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

 • j) verifică respectarea obligațiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afișarea prețurilor, a produselor comercializate și a serviciilor, sesizând autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;

 • k) verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu actele și faptele de comerț desfășurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

 • l) constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale pentru încălcarea regulilor de comerț stabilite pr n lege, în limita competențelor specifice autorităților administrației publice locale;

 • m) urmărește dezvoltarea ordonată a comerțului și desfășurarea activităților comerciale în locuri autorizate de primar în vederea eliminării oricărei forme privind comerțul ambulant neautorizat;

 • n) controlează (respectarea normelor legale privind comercializarea produselor agroalimentare și industriale în ipiețe, în târguri și oboare;

 • o) colaborează cu organele de control sanitare, sanitar-veterinare și de protecție a atribuțiilor de serviciu;

  consumatorilor, in exercitarea

  p) controlează privire la afișarea prețurilor;

  q) verifică dacă

  cazare pentru elevi și studenți

  sau se expun spre vânzare I_____

  r) verifică și soluționează sesizările și reclamațiile primite din partea cetățenilor, legate de problemele specifice compartimentului;


modul de respectare a obligațiilor ce revin operatorilor economici cu

în incinta unităților de învățământ, a căminelor și a locurilor de enți, precum și pe aleile de acces în aceste instituții, se comercializează băuturi alcoolice, tutun.

V.8. SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE ȘI ÎNTREȚINERE

Art.50. (1) Serviciul Financiar Contabilitate și întreținere organizează, coordonează și controlează, in condițiile legii, activitatea fmanciar-contabilă a P.L.M.P., în scopul asigurării integrale și la timp a fondurilor bănești necesare desfășurării în bune condiții a întregii activități, precum și a ținerii corecte și la zi a evidenței contabile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv cea a Angajamentelor legale și bugetare.

(2) Șeful serviciului se subordonează Directorului general adjunct și are următoarele atribuții:

 • a) răspunde de managementul domeniului său de activitate;

 • b) conduce servicijul subordonat și răspunde de organizarea și funcționarea acestuia în condiții de eficiență și eficacitate;

 • c) răspunde de întocmirea și gestionarea unei baze de date reale și actualizate, inclusiv în format electronic. în domeniul său de activitate;

 • d) răspunde de asigurarea controlului intern, cu privire la activitățile desfășurate în sfera de competență;

 • e) reprezintă și angajează instituția. în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i-a fost încredințat de către conducerea P.L.M.P.;

0 propune/elaborează documente tipizate și proceduri de uz intern pentru activitatea biroului sau a instituției in general;

 • g) semnalează conducerii instituției orice problemă deosebită cu privire In activitatea acesteia, despre care k cunoștință in timpul îndeplinirii sarcinilor dc serviciu sau ir afara acestuia, chiar dacA acestea nu vizează direct domeniul său de activitate.

 • h) in cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imedia conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate, aceste aspecte.

Art.51. in desfășurarea activităților specifice domeniului financiar-contabil personalul din cadrul serviciului are. în principal, următoarele atribuții:

 • a) întocmește notele de fundamentare pentru elaborarea bugetului instituției in baza proiectului planului de achiziții publice;

 • b) întocmește notele dc fundamentare pentru salarii, pe baza proiectului de cheltuieli de personal primit de'la Serviciul Juridic. Evidență Operativă și Resurse Umane;

 • c) întocmește proiectul bugetului de cheltuieli al instituției in baza notelor dc fundamentare;

 • d) întocmește notele de fundamentare pentru rectificarea bugetară,

 • e) evidențiază datele privind cheltuielile aprobate și efective in contabilitate, în conturi in afara bilanțului utilizând metoda de înregistrare in partida simplă;

0 înregistrează datele in debitul și creditul conturilor de ordine și evidență farâ uti izarea de conturi corespondente.

 • g) întocmește ordonanțănlc de plată a cheltuielilor materiale și de capital;

 • h) întocmește ordinele de plată si efectuează viramentele către beneficiari, furnizori de bunuri, servicii și lucrări, pe baza documentelor justificative legale.

 • i) primește și verifică extrasele de cont clin trezorerie;

 • j) înregistrează în contabilitate documentele de plăti și încasări prin casierie supuse controlului financiar-prcventiv;

 • k) operează in programul informatic dc contabilitate recepțiile, bonurile de consum, bonurile de transfer, fișa mijloacelor fixe, privind materialele, obiectele dc inventar, mijloacele fixe din gestiunea unității;

 • l)  înregistrează in contabilitate documentele justificative cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora in unitate, utilizând sistemul informatic de prelucrare a datelor.

 • m) înregistrează în contabilitate operațiunile desfășurate prin trezorerie.

 • n) înregistrează in contabilitate notele contabile privind salarizarea, in baza statutului de plată:

 • o) înregistrează deconturile dc materiale și cele privind deplasările in interesul serviciului.

 • p) întocmește Registrul privind operațiunile prezentate ia viza de control financiar preventiv, in conformitate cu prevederile O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată;

 • q) întocmește balanțele de verificare, bilanțul și anexele contabile la sfârșitul perioadei (lunar, trimestrial, semestrial, anual);

 • r) întocmește contul de execuție bugetară și anexele aferente acesteia;

 • s) întocmește lunar declarația privind obligațiile de plată la bugetul general consolidai.

ș) întocmește iunarxituațiile privind monitorizarea cheltuielilor de personal:

 • I) întocmește lunar situații recapitulative privind salariile, drepturile materiale și stimulentele, ce se transmit Trezoreriei Municipiului Pitești;

ț) centralizează trimestrial monitorizările lunare privind salariile funcționarilor publici și personalului contractual:

 • u) răspunde de orgînizarca și desfășurarea inventarieri! patrimoniului,

 • v) ține evidența operațiunilor de casă;

 • w) efectuează plățile și încasările prin casieria proprie, pe baza documentelor justificative.

Art.52. în domeniul activității de salarizare, personalul din cadru) serviciului are. în principal, următoarele atribuții:

 • a) introduce în programul informatic datele din fișele de pontaj pentru calculul salarului brut;

 • b) calculează drepturile și obligațiile de plată a angajaților cu ocazia încetării raporturilor de serviciu/de ntupcă;

 • c) întocmește statele dc plată pentru salarii, pentru drepturi materiale și pentru convențiile încheiate la nivelu P.L.M.P.;

 • d) calculează Obligațiile de plată către bugetul statului și bugetul de asigurări sociale privind drepturile salanialc;

 • e) întocmește statele de plată pentru comisiile de

  concurs, pentru stimulente, pentru


prime și premiul anual;

 • f) întocmește lunar propunerea, angajamentul bugetar și ordonanțarca cu privire la plata drepturilor de natură sala

  ială;

  transmite lunar datele privind reținerile din salarii; salvează pe suport magnetic datele cu privire la statele de salarii și


 • g) întocmește și

 • h) întocmește și statele de drepturi materiale;

 • i) asigură participarea la inventarierea anuală;

Art.53. în domeniul întreținere, personalul care desfășoară activitatea are, în principal, următoarele atribuții:

 • a) constată, verifică și repară defecțiunile de natură mecanica, electrică, instalații

  sanitare;


 • b) repară și întreține mobilierul din incinta instituției;

 • c) efectuează reparații curente și de întreținere la autovehiculele și motoscuterele

  instituției;


 • d) execută lucrările de curățenie in imobil și în zona aferentă (spații verzi.

trotuare);

 • e) execută lucrările suplimentare necesare curățeniei și evacuării gunoiului menajer din imobil și zona aferentă (spații verzi, trotuar);

Q răspunde direct dc păstrarea bunurilor materiale sau de altă natură pe care le are în gestiune;

V.9. SERVICIUL LOGISTICĂ, ACHIZIȚII, ADMINISTRATIV ȘI

ARHIVĂ


Art.54. (1) Serviciul Logistică. Achiziții, Administrativ și Arhivă asigură din punct de vedere logistic, desfășurarea în condiții optime și dc normalitate a activității P.l MP, precum și integritatea și securitatea patrimoniului.

(2) Șeful Serviciului Logistică, Achiziții, Administrativ și Arhivă se subordonează Directorului general adjunct și are următoarele atribuții:

 • a) răspunde de managementul domeniului său de activitate;

 • b) conduce serviciul subordonat și răspunde de organizarea și funcționarea acestuia în condiții de eficiență și eficacitate;

 • c) răspunde de întocmirea și gestionarea unei baze de date reale și actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său dc activitate.

 • d) răspunde de asigurarea controlului intern, cu privire la activitățile desfășurate în sfera de competență;

 • e) reprezintă și angajează instituția numai în limita atribuțiilor de serviciu și a mandatului care i-a fost încredințat de către conducerea P.L.M.P.;

 • f) propune documente tipizate și proceduri de uz intern pentru activitatea biroului sau a instituției, în general;

 • g) semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite, legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoștință

în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu sau în afara acestora,


chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul său de activitate;

termediul activității de achiziții publice sunt asigurate bunurile ciilor, birourilor și celorlalte structuri, pe baza contractelor


Art.55. (I) Prin in

materiale specifice tuturor servi încheiate conform legislației în vigoare.

(2) în desfășurarea activității specifice domeniului achizițiilor publice, personalul serviciului are următoarele atribuții:

 • a) elaborează documentația pentru desfășurarea procedurilor de achiziții publice, caietul de sarcini și specificațiile tehnice pentru toate categoriile de servicii/lucrări;

 • b) întocmește dosarele pentru achiziții publice;

 • c) asigură încheierea contractelor de achiziții publice;

 • d) urmărește derularea contractului de achiziție publică;

 • e) primește de la compartimente, propunerile privind necesarul de materiale și servicii și elaborează proiectul Programului anual de achiziții publice, precum si estimările pentru următorii trei ani;

 • f) întocmește studii de prefezabilitate și face propuneri pentru efectuarea studiilor de fezabilitate;

 • g) redactează hotărârile de adjudecare și comunică în scris, factorilor implicați, rezultatele licitațiilor;

 • h) întocmește și supune spre avizare, conform legii, contractele tehnico-economice sau de asociere;

 • i) urmărește graficul de realizare a contractelor încheiate, participă la efectuarea recepțiilor și ia măsurile necesare îndeplinirii clauzelor contractuale;

 • j) face parte din comisia de inventariere, participând efectiv la realizarea acestuia;

 • k)  colaborează cu serviciul financiar-contabilitate în vederea întocmirii ordonanțării și lichidării cheltuielilor conform angajamentelor legale.

Art.56. (1) Administrarea patrimoniului presupune asigurarea condițiilor de lucru, gestionarea bunurilor aflate în proprietatea sau administrarea instituției, inventarierea anuală a patrimoniului.

(2) în ceea ce privește administrarea patrimoniului, personalul biroului îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) administrează clădirile, birourile și spațiile aferente, necesare desfășurării activității P.L.M.P.;

 • b) urmărește derularea contractelor de prestări de servicii de întreținere, revizii și

reparații;

 • c) întocmește documentația necesară în vederea realizării reparațiilor și investițiilor necesare pentru spațiile cu destinații de clădiri administrative:

 • d) fundamentează anual necesarul lucrărilor de investiții și reparații ce urmează a se efectua la clădirile instituției;

 • e) participă la inventarierea anuală a patrimoniului P.L.M.P.;

 • f) organizează și ține gestiunea de bunuri materiale;

 • g) ține evidența, urmărește, gestionează, păstrează și casează obiectele de inventar și mijloacele fixe;

 • h) întocmește și gestionează documentele specifice activității.

Art.57. în ceea ce privește administrarea parcului auto, a armamentului și muniției, e atribuții:

personalul îndeplinește următoare

-           ' f


 • a) ține evidența operativă a parcului auto;

 • b) gestionează consumul de carburanți, piese de schimb, accesorii, ctc.;

 • c) întocmește foile

  de parcurs și FAZ-urile, avizează foile de parcurs;


 • d) efectuează decontările lunare ale consumului de carburanți;

  arcarea autovehiculelor;

  : de securitate necesare autovehiculelor ce se află în conservare;


 • e) verifică, zilnic, pi

 • f) asigură condiții!^

 • g) asigurâ condițiile tehnico-materiale pentru funcționarea in bune condiții a parcului auto.

 • h) programează reviziile și inspecțiile tehnice periodice pentru autovehicule;

 • i) stabilește zilnic starea tehnica a autovehiculelor.

 • j) asigură procedurile de înmairiculnre/radiere a autovehiculelor;

 • k) controlează și indiumâ activitatea dc depozitare, conservare șt întreținere a tehnicii, exploatarea, evidența și păstrarea in condiții de deplină siguranță a armamentului și munițiilor pc baza reglementărilor in vigoare;

1} răspunde dc asigurarea cu materiale dc resortul armament geniu - chinuc;

 • m) ia măsuri ca muniția distribuită pentru trageri să fie in bună stare de funcționare și imediat după terminarea tragerilor organizează primirea tuburilor trase a munițiilor rămase neeonSumaic conform prOCesdlin-verbal justificativ.

Art.5R. Personalul care desfășoară activjtaica in domeniul arhivă arc. in principal, următoarele atribuții:

 • a) întocmește nolnenclntorul dc arhivare a documentelor.

 • b) preia dosarele de la creatorii de documente;

 • c) selecționează periodic arhiva generală.

dl evidențiază toate documentele intrate și ieșite din arhivă;

 • e) pune la dispoziția salariaților, la solicitarea acestora, documente din arhiva generală;

 • f) reactualizează periodic nomenclatorul arhivtstic al dosarelor și al ghidurilor de depozit.

 • g) predă la Arhivele Naționale dosarele cu termen dc păstrare „permanent”

V.10. SERVICIUL MANDATE, EVIDENȚA PERSOANELOR. PROTECȚIE $1 intervenție

Art.59. (I) Serviciul Mandate, Evidența Persoanelor. Protecție și Intervenție are in componență Biroul Mandate, Evidență a Persoanelor. Soluționare Sesizări și Biroul Intervenție la Evenimente

(2) Șeful Serviciului sc Subordonează nemijlocit Directorului general adjunct care arc in subordine Serviciul Financiar Contabilitate și întreținere. Serviciul Logistică. Achiziții. Administrativ și Arhivă și Serviciul Mandate. Evidența Persoancloi. Protecție și Intervenție și are următoarele atribuții specifice

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului Biroului Mandate. Evidență a Persoanelor. Soluționare Sesizări șt Biroului Intervenție la Evenimente;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai, de către personalul din subordine, a prevederilor legale ce reglementează activitatea Biroului Mandate, Evidență a Persoanelor. Soluționare Sesizări și a Biroului Intervenție la Evenimente, precum și cunoașterea și respectarea întocmai de către întregul personal din subordine a prevederilor legale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter petțonal și libera circulațic a acestor date.

 • e) ține evidență sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

il) informează dc îndată conducerea P.L.M.P. despre toate evenimentele deosebite înregistrare în activitatea serviciului și tine evidența acestora;

el analizează lunar activitatea personalului din subordine,

 • f)  întreprinde măsuri eficiente pentru ca întregul personal să execute corespunzător sarcinile ce ii revin, vă aibă o comportare civilizată, să respecte regulile disciplinare stabilite, propunând recompense și sancțiuni corespunzătoare;

 • g) participă, alături de conducerea instituției, la întocmirea sau reactualizarea planului dc măsuri/ pianului dc ordiife și siguranță publică al Municipiului Pitești;

 • h) asigură instruirea zilnică a personalului din subordine;

 • i) îndeplinești orice alte atribuții stabilite prin lege, dispoziții și decizii scrise

  ale superiorilor;


  j) în lipsa


  Intervenție, sarcinile de servicip vor fi preluate


  [Șefului Serviciului Mandate Evidența Persoanelor Proiecție și


  de către Șeful Biroului Mandate, Evidență a


Persoanelor, Soluționare Sesizări

V.10.1. BIROUL MANDATE, EVIDENȚĂ A PERSOANELOR SOLUȚIONARE SESIZĂRI

Art.60. (1) Biroul Mandate, Evidență a Persoanelor, Soluționare Sesizări asigură efectuarea operațiunilor legale privind executarea mandatelor de aducere, înmânarea cărților de alegător persoanelor, la împlinirea vârstei de 18 ani, ținând evidența referitoare la sesizările și reclamațiile adresate P.L.M.P..

(2) Șeful birodlui se subordonează Șefului Serviciului Mandate, Evidența Persoanelor, Protecție și Intervenție și are următoarele atribuții specifice:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului P.L.M.P. cu atribuții în verificarea activității pe linie de mandate de aducere, soluționare sesizări și evidența persoanelor;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către subordonați a prevederilor legale ce stau la baza activității biroului precum și cunoașterea și respectarea întocmai de către aceștia a prevederilor legale ce reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • c) planifică, organizează și conduce pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • d) participă, alături de conducerea P.L.M.P., la încheierea protocoalelor standard de cooperare cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor pe linia distribuirii cărților de alegător, a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate precum și a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

 • e) colaborează cu șefii serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor în vederea realizării sarcinilor privind distribuirea cărților de alegător și a punerii în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate precum și a minorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;

 • f) urmărește și răspunde de punerea în aplicare, de către personalul din subordine, a prevederilor protocoalelor standard încheiate cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor;

 • g) ține evidența sancțiunilor contravenționale aplicate de personalul din subordine;

 • h) stabilește măsurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate în dotarea biroului și răspunde de modul de îndeplinire a acestora;

 • i) gestionează și asigură circulația și operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora;

 • j) informează de îndată conducerea P.L.M.P. despre toate evenimentele survenite în desfășurarea activității compartimentului și ține evidența acestora;

 • k) analizează lunar activitatea personalului din subordine;

 • l) întocmește zilnic nota cu principalele evenimente și o prezintă Directorului general și Directorului general adjunct;

 • m) în lipsa șefului Serviciului Mandate, Evidența Persoanelor, Protecție și Intevențic preia și execută toate atribuțiile acestuia.

Art.61. în ceea Ice privește îndeplinirea prevederilor legale referitoare la mandatele de aducere, personalul P.L.M.P. are următoarele atribuții:

 • a) execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire pcnakl și instanțele de judecară care arondează Municipiul Pitești, pentru persoanele care locuiesc pc raza dc competență,

 • b) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânăm ordinelor de chcmure la mobilizare și'sati de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale,

C) asigură mă-ain de proiecție a executorilor judecătorești cu ocazia efectuăm executărilor silite:

dl acordă sprijirt operativ celorlalte forțe de ordine publică în gestionarea situațiilor de urgență ce necesită intervenția operativă a forțelor de ordine publică, pentru identificarea și prinderea infractorilor periculoși, urmâriților și al altor infractori sau suspccți ce se sustrag urmăririi penale.

 • c) participă la ședințele dc pregătire fizică, de protecție și autoapărare organizate.

ArL62. In ceea ce privește îndeplinirea prevederilor legale referitoare ia evidența persoanelor, personalul P.l M.P arc următoarele atribuții:

ai cooperează cd autoritâ ile competente in vederea verificăm, la cererea acestora, a uncr date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație u acestor dale;

 • b) constată contravenții și aplică sancțiuni pentru ncrespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința Și actele dc identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la an. 37 alin (2) din Ordonanța dc Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor romani, republicată.

 • c) cooperează cu serviciile publice comunitare dc evidență a persoanelor pentru punerea in legalitate a persoanelor ce dețin acte dc identitate expirate și a m norilor cu vârstă peste 14 am. care nu au acte de identitate.

dl înmânează cărțile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

Art.63. în ceea ac privește activitatea de soluționare a sesizărilor, principalele atribuțiile ale personalului sunt următoarele:

 • a) verifică sesizările și rcclamațiile adresate P L M P. de către persoanele fizice sau juridice cu domiciliul ori sediul social pe raza Municipiului Pitești, de către instituțiile publice, referitoare la săvârșirea unor fapte prin care sunt încălcate normele dc conv cțuirc socială, ordinea și liniștea publică sau alte asemenea fapte prevăzute și sancționate prin legi ori acte administrative emise dc autoritățile publice locali;

 • b) verifică, in teren, aspectele sesizate, audinzâ persoanele care dețin date sau informații privind cele semnalate, solicită informații de la instituții și servicii publice, organizații non-zuvemamcnialc. asociații de locatari și proprietari sau de la Direcția de Evidență a Persoanelor a Municipiului Pitești, pentru a se putea stabili cu exactitate situația de fapt și identitatea persoanelor responsabile, in vederea luării măsurilor legale, constând in aplicarea de sancțiuni contravenționale, conform prevederilor OG nr 2?200l privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările Și completările ulterioare, sau rcdirccționarea sesizărilor către organele abilitate să soluționeze astfel dc reclnmații.

 • c) afișează pruccvc’jc verbalc de sancționare contravențională care nu au putut fi comunicate persoanelor sancționate, li domiciliul sau sediul contravenicnților. de pe raza Municipiului Pitești

V.10.2 BIROUL INTERVENȚIE LA EVENIMENTE

Art.64. (I) Biroul Intervenție la Evenimente asigură menținerea ordinii și liniștii publice în zonele și locurile StabUiie prin Planul de ordine și siguranță pablică al Municipiului Pitești, conform competenței materiile ș teritoriale

 • (2) Șeful Biroului Intervenție la Fventmetile se subordonează Șefului Serviciului Mandate, Evidența Persoanelor. Protecție și Intervenție și arc următoarele atribuții specifice:

 • a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului din subordine;

 • b) informează și raportează șefului ierarhic superior, cu privire la toate activitățile/ acțiunile pe care le desfășoară in timpul serviciului:

 • c) coordonează Activitatea de intervenție in urma solicitării Dispeceratului la evenimentele semnalate telefonic atât direct cât și prin Serviciul de urgență 112. precum și la solicitarea polițiștilor locali din teren, în funcție de specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competențelor teritoriale;

 • d) coordonează și planifică activitatea de menținere a ordinii și liniștii publice în zonele și locurile stabilite prin palnul de ordine si siguranță publică al unității administrat iv-teritonale. luând măsuri de prevenire și combatere a încălcărilor normelor legale privind normele de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, curățenia și comerțul stradal, precum și alte fapte care afectează climatul social stabilit prin prevederile legale;

 • c) participă alături de conducerea instituției la intocmirca/actualizarea planului de ordine și siguranță publică al Municipiului Pitești;

 • f) planifică lunar, pe bază de grafic, repartizarea in posturi a polițiștilor din cadrul Biroului Intervenție la Evenimente, în baza dispozițiilor șefului ierarhic și întocmește documentele necesare acestei activități.

 • g) analizează periodic activitatea personalului din subordine și formulează propuneri pentru eficienți zarea activității acestuia;

hi instruiește zilnic personalii! din subordine cu sarcinile generale și specifice, verifică existența, starea tehnică și de întreținere a autoturismelor/auloutilitarelor din dotare și semnează foile de parcurs;

 • i) informează de îndată conducerea despre toate evenimentele deosebite înregistrate în desfășurarea activității de asigurare și menținere a ordinii publice, despre măsurile întreprinse sau preconizate și ține evidența acestora.

 • j) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, dispoziții și decizii scrise ale superiorilor;

Art.65. Polițiștii I locali din cadrul Biroului Intervenție la Evenimente au următoarele atribuții;

 • a) acționează in zona de competență stabilită prin Planul de ordine și siguranță publică al Municipiului Pitești, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, cât și pentru menținerea ordinii și liniștii publice;

 • b) mențin ordinea publică in imediata apropiere a unităților de învățământ public, a unităților sanitare publice, in parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Firești, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimiiiic, picvum și iii alic asemenea locuri publice aflate in proprietatea și.sau in administrarea Municipiului Pitești sau a altor instituții/ servicii publice de interes local, stabilite prin Planul de ordine și siguranță publică;

 • c) participa. împreună cu autoritățile competente, potrivii legii, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate dc astfel dc evenimente;

 • d) acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora, serviciului public de asistență socială in vederea soluționării problemelor acestora. în condițiile legii;

 • e) constată contravenții și aplică sancțiuni peniiu nerespectarca normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate in raza teritorială de competență, precum și pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul dc gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini, acordând sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;

 • f) asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

 • g) participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promuționale. manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, prcciim și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

 • h) participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;

 • i) acordă, pe teritoriul municipiului Pitești, sprijin imediat, structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice;

 • j) respectă cu strictețe prevederile legale referitoare la uzul armamentului din

  dotare;


 • k) intervin, la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul

  de Urgență 112, pe principiul’cel mai apropiat polițist de locul evenimentului intervine”, în funcție dc specificul atribuțiilor de serviciu stabilite prin lege și în limita competenței teritoriale;

  • l) acționează pentru depistarea persoanelor și a bunurilor urmărite în temeiul legii;

  m) participă la executarea măsurilor stabilite în situații de urgență;

  n) în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele


 • l) acționează pen

 • m) participă la cx!<

 • n) în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente și predau făptuitorul structurii Poliției Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;

 • o) conduc la sediul P.L.M P./structurii Poliției Române competente, persoanele suspecte identificate pe timpul patrulării, în vederea luării măsurilor ce se impun;

 • p) acordă sprijin operativ polițiștilor locali în cazul legitimării, luând măsurile legale împotriva persoanelor care au comis fapte antisociale sau contravenționale. întocmindu-se cu această ocazie, proces-verbal de constatare privind activitățile executate și măsurile întreprinse;

 • q) însoțesc și asigură protecție coloanelor oficiale și altor transporturi cu regim

  special;


 • r) asigură protecție cu banda de avertizare a zonelor, locurilor, ori a imobilelor cu risc pentru cetățeni;

 • s) intervin la evenimente, ca urmare a sesizărilor prin dispecerat și la solicitarea polițiștilor locali din teren;

ș) intervin, atunci când este nevoie, la obiectivele asigurate cu pază de către

P.L.M.P.;


 • t) desfășoară, din dispoziție sau la solicitare, acțiuni punctuale de menținere și

restabilire a ordinii publice în sprijinul efectivelor de ordine publică ale structurilor de ordine publică cu care aceștia cooperează, conform prevederilor legale și planurilor de acțiunc/cooperare/colaborare încheiate în acest sens;

ț) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin lege, dispoziții și decizii scrise ale superiorilor ierarhici.

V.ll. OFIȚERUL DE SERVICIU

Art.66. Personalul de serviciu (ofițerul de serviciu) are următoarele atribuții;

onalului în sediu numai pe baza legitimației de serviciu;


 • a) asigură accesul pera

 • b) primește cetățeni care se prezintă la sediu, oferă informațiile solicitate iar în afara orelor de program înregistrează petițiile primite de la aceștia;

 • c) după ce sunt menționate în registrul special constituit, permite accesul persoanelor din afara instituției, dar numai însoțite de personalul la care au fost invitate sau care are atribuții să le soluționeze sesizările;

 • d) verifică zilnic, la terminarea programului, integritatea încăperilor și păstrează dublura cheilor de la birouri; I

 • e) asigură remedierea eventualelor incidente produse la mijloacele fixe și mobile ale locațiilor conform dispozițiilor primite;

 • f) are obligația de a se informa permanent și de a cunoaște temeinic, prevederile Planului de alarmare, verificând funcționalitatea sistemului tehnic de alarmare;

 • g) verifică la terminarea programului încuierea și sigilarea încăperilor în care este depozitată muniția și armamentul, ține evidența cheilor de la birouri și a cutiilor cu chei;

 • h) supraveghează funcționarea normală a sistemului de detecție a incendiilor;

 • i) preia sesizările cetățenilor de la ghișeu într-un registru unic;

 • j)  distribuie polițiștilor locali cu atribuții în domeniul siguranței publice, armamentul și muniția din dotare în baza Registrului de răspândire armament și a tichetului de armă.

V.12. ACTIVITATEA PRIVIND SĂNĂTATEA Șl SECURITATEA ÎN MUNCĂ, PREVENIREA Șl STINGEREA INCENDIILOR

Art.67. (1) Dircptorul general, prin decizie, desemnează persoana sau persoanele responsabile la nivelul instituției, cu desfășurarea activităților privind sănătatea și securitatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor, conform prevederilor legale în domeniu.

 • (2) în domeniul sănătății și securității în muncă, prevenirii și stingerii incendiilor, principalele atribuții ale personalului desemnat sunt:

 • a) răspunde de prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, de identificarea, evaluarea, eliminarea și diminuarea factorilor de risc, de accidentare-îmbolnăvire profesională specifice;

 • b) asigură moduj de aplicare de către toți angajații, a reglementărilor legale în vigoare privind sănătatea și securitatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor;

 • c)  instruiește personalul din cadrul instituției cu privire la respectarea reglementărilor legale în vigoare și a normelor privitoare la sănătatea și securitatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor:

 • d) ține evidența șil completează fișele de instructaj individual;

 • e) identifică factorii de risc de accidente și îmbolnăviri profesionale, stabilește nivelul de risc pentru fiecare loc de muncă din instituție;

0 cercetează, înregistrează, declară și ține evidența accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice și a avariilor;

 • g) elaborează instrucțiuni de securitate a muncii proprii instituției;

 • h) elaborează, împreună cu conducerea instituției, lista cu dotarea echipamentelor de protecție și de lucru a salariaților;

  țiul de intervenție în vederea prevenirii și stingerii incendiilor


 • i) întocmește Plai

pentru toate zonele de lucru;

 • j) întocmește întrqaga documentație cu privire la obținerea avizelor și acordurilor de mediu;

 • k) organizează și programează testarea psihologică a personalului, examinarea medicală anuală obligatorie;

 • l) se preocupă de permanenta perfecționare în domeniul de activitate.

CAPITOLUL VI - DREPTURI ȘI RECOMPENSE CARE SE POT ACORDA PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE

A MUNICIPIULUI PITEȘTI

Art.68. Recompensele care se pot acorda polițiștilor locali sunt următoarele:

a) ridicarea uipei sancțiuni disciplinare aplicate anterior - precedă acordarea unei pe timpul perioadei cât sancțiunea iși produce efectele și determină i.| Se acordă de șeful care a aplicat sancțiunea disciplinară ce urmează I șef care îndeplinește atribuțiile aceleiași funcții. în situația in care ridicarea sancțiunii se acordă ca recompensă de către șeful care


alic recompense Se acordă ț încetarea imediată a acestora a fi ridicată sau de câlre nou polițistul local a fost mutat, îndeplinește funcția similară celui care a aplicai sancțiunea disciplinară;

 • b) felicitările -atribuțiilor și a misiunilor și S(

 • c) titlurile de <br deosebit, devotament și pentru r

 • d) însemnele oh

  pot fi scrise sau verbale, se acordă pentru îndeplinirea deosebită a aduc la cunoștință individual sau in fața personalului;

  noarc - se conferă polițiștilor locali pentru acie de eroism, curaj merite deosebite in îndeplinirea unor atribuții sau a unor misiuni;

  • d) însemnele ohonflee, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asemenea și diplomele de meni - se acordă pentru obținerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiții sportive, manifestări cultural-anistice și sociale cu prilejul unor aniversări și la finalizarea unor acțiuni/misitmi.

  • e) recompensei^ materiale se acordă polițiștilor locali care s-au evidențiat prin obținerea de rezultate exemplare în activitate. în conformitate cu legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit prin fonduri publice.

  Ari.69. (I) La stabilirea și acordarea de recompense sau la formularea de propuneri ir. acest sens se au in vedere urcătoarele clemente:

  • a) comportamentul polițistului local.

  • b) prestația profesională generală a polițistului local și modul de îndeplinire a atri buț 11 lorim isi uni lor,

  • c) efectul motivator pe care recompensarea îl poate produce asupra celorlalți


polițiști locali;

 • d) posibilitatea țea recompensa acordată să determine eficienți zarea activității polițistului local.

 • (2) Recompensarea polițiștilor locali sc realizează în scopul recunoașterii publice în cadrul comunității profesionale și in societate, dacă este cazul, a meritelor celor care se evidențiază in îndeplinirea atribuțiilor, a misiunilor sau pe timpul acțiunilor organizate in zona de competență a P.L M P

 • (3) Recompensei^ au caracter moral sau material, după caz

 • (4) Recompensarea polițiștilor locali trebuie să se bazeze pe principii care vizează obiectivitatea, echitatea și principialitatea acordării recompenselor

Art.70. Personalul din cadrul P L M P. poate beneficia de indemnizație lunară de hrană, in cuantumul aprobat de (către Directorul general, prin decizie emisă de acesta, în limita bugetului alocat.

Art.71. (1) Personalul P.L M.P poate beneficia de asistență juridică, în condițiile legii, pentru litigiile apărute in urma exercitării atribuțiilor de serviciu, în timpul exercităm atribuțiilor dc serviciu sau care au legătură cu atribuțiile de serviciu ale persoanei implicate

(2) Asistența juridică a personalului P.L.M.P sc asigură, in condițiile legii, prin personalul de specialitate din cadrul P L.M P vau prin achiziționarea de servicii juridice, în limita fondurilor prevăzute în bugetul acrobat dc Consiliul Local al Municipiului Pitești, după caz.

Ari.72. (1) Polițiștii locali au dreptul ia despăgubiri de viață, de sănătate și de bunuri, pentru daunele suferite în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

(2) Asigurarea despăgubirilor prevăzute la alin (I) implică acordarea unor sume de bani pentru polițiștii locali sau, in cazul decesului, pentru familiile acestora. în situația producerii riscurilor specifice activității de poliție locală.

Art.73. (I) Despăgubirile sc acordă, in limita bugetului aprobat de Consiliul Local al Municipiului Pitești, pentru următoarele categorii de riscuri:

 • a) rănirea polițistului local;

 • b) invaliditate de gradul I;

 • c) invaliditate dc grjdul II;

 • d) invaliditate de gradul IU;

 • e) deces;

 • f) prejudicii adise bunurilor.

(2) In sensul al n. (I), termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • a) polițist local rănit - polițistul local supus în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, independent de voința lui, efectelor unor cauze vătămătoare, în urma cărora îi este afectată integritatea anatomică și/sau funcțională a organismului;

 • b) polițist local invalid - polițistul local rănit clasat inapt pentru îndeplinirea comisiile de expertiză medicală și evaluare a capacității de muncă;

  atribuțiilor de serviciu dc către c) polițist local accident. în timpul sau în Jegă:


1 decedat - polițistul local care și-a pierdut viața în urma unui ură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu;

 • d) bun - construcții cu destinația de locuit pentru polițist și familia sa, precum și anexele acestora, vehicule aflate în proprietatea sau folosința polițistului.

Art.74. (I) Despăgubirile acordate în situația producerii riscului prevăzut la art. 73 alin.(l ) lit. a) acoperă, în limita bugetului aprobat de consiliul local, toate cheltuielile legate de:

a) tratamentul in țară sau în străinătate, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat

în țară;


 • b) tratamentul de recuperare în unități medicale din țară sau din străinătate;

 • c) protezele, ortezele și alte dispozitive medicale de profil din țară sau din

străinătate:

 • d) transportul dus-întors până la/de la unitatea medicală care va asigura efectuarea tratamentului, atât pentru polițistul local, cât și pentru însoțitor, când situația o impune.

  •oducerii și a unuia dintre riscurile prevăzute la art. 73 alin. (1) lit. rdă, în limita bugetului aprobat de consiliul local și despăgubiri în


(2) In situația pr

b)-d), polițistului local i se acc sumă de:

echivalentul în lei la data plății - pentru invaliditate de gradul 1;


 • a) 10.000 euro,

 • b) 8.000 euro, Echivalentul în lei la data plății - pentru invaliditate de gradul al II-lea;

c) 6.000 curo, echivalentul în lei la data plății - pentru invaliditate de gradul al III-

lea.

(3) Despâgubirep acordată în situația producerii riscului prevăzut la art. 73 alin.(l) .000 euro, echivalentul în lei la data plății, și se plătește familiei


lit. e) constă într-o sumă de 20 polițistului local decedat.

(4) Despăgubire i acordată în situația producerii riscului prevăzut la art. 73 alin. (1) lit. f) nu poate depăși suma necesară pentru aducerea bunului în starea inițială sau înlocuirii acestuia în caz de distrugere.

Art.75. (1) Despăgubirile acordate în baza prezentului regulament constituie forme de sprijin cu destinație specială

(2) Despăgubirile prevăzute la art. 74 se acordă pentru fiecare eveniment asigurat

în parte.

(3) Despăgubiri


e prevăzute la art. 74 alin.(4) nu se acordă în cazul în care prejudiciul prevăzut la art.73 Alin. (I) lit. f) este acoperit parțial sau în totalitate ca urmare a existenței unei asigurări în sistelnul privat.

Art.76. Pentru toate sumele de bani plătite ca despăgubiri în temeiul prezentului strației publice locale vor iniția demersuri pentru recuperarea care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.

regulament, autoritățile admin sumelor plătite de la persoanele


CAPITOLUL VII - DOTAREA ȘI FINANȚAREA POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI PITEȘTI

Art.77. (1) Polițiștii locali și personalul contractual din cadrul P.L.M.P. cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și obiectivelor dc interes local au dreptul la uniformă de serviciu de proiecție specifică locului și condițiilor dc desfășurare a serviciului, care se acordă gratuit din resursele financiare ale municipiului Pitești sau din veniturile proprii.

 • (2) Articolele din care se compune uniforma și durata maxima de uzură sunt prevăzute în anexa nr. I la H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

 • (3) Descrierea i niformei de serviciu și a însemnelor distinctive de ierarhizare ale polițiștilor locali și ale personalului contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și a obiectivelor dc interes local suj^t prevăzute în anexa nr. 2 la H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

  însemnele distinctive se poartă în timpul executării serviciului.


 • (4) Uniforma și

acestea pot fi purtate și pe timpul deplasării până la serviciu și de la serviciu la domiciliu sau la reședință, după caz.

 • (5) Legitimația de serviciu se realizează în baza modelului prevăzut în anexa nr 2 la H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Rcgulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

Arl.78. (1) Polițiști, locali cu atribuții in domeniul asigurării ordinii și liniștii publice, care au obținut certifica tul de absolvire a programului de formare inițială prevăzut la art 18 alin. (1) și (2) din Legea 155/2010 - legea poliției locale, precum și personalul contractual care desfășoară activități de pază și care a fost atestat profesional potrivit prevederilor Legii nr 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, pot fi dotați cu arme letale de apărare și pază sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare, în vederea desfășurării activităților.specifice, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 69 și art. 70 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată.

 • (2) Dotarea individuală a personalului și asigurarea cu armament, muniții și mijloace de acțiune iritant-lacrimogenă. se stabilesc în strictă conformitate cu prevederile normelor legale, al tabelelor de înzestrare și cu dispozițiile tehnice de aplicare a acestora.

 • (3) Procurarea de arme și muniții pentru dotarea personalului propriu al P L.M.P. se face în condițiile Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată.

 • (4) Evidențele și modul dc păstrare și asigurare a securității armelor și a munițiilor deținute de P.L.M.P. se realizează în condițiile Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată și ale prezentului regulament.

Art.79. (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale P.L.M.P., care funcționează ca instituție publicd cu personalitate juridică, se asigură din venituri proprii și subvenții de la bugetul local al Municipiului Pitești.

(2) Bugetul de Venituri și cheltuieli al P.L.M.P. se stabilește conform

enituri și cheltuieli al P.L.M.P. se stabilește conform reglementărilor în vigoare și se aprobă prin hotărâre a consiliului local, la propunerea Primarului Municipiului Pitești.

(3) P.L.M.P., în completarea surselor bugetare alocate din bugetul local al Municipiului Pitești, poate obține ș


venituri proprii, în condițiile prevăzute de lege.

(4) P.L.M.P. poate ppmi donații și sponsorizări. în condițiile prevăzute de lege.

credite.


Art.80. (1) Directopil general al P.L.M.P.are calitatea de ordonator terțiar de (2) Ordonatorul terțiar de credite, cu avizul ordonatorului principal de credite, întocmește și prezintă spre aprobart Consiliului Local al Municipiului Pitești, proiectul de buget al P.L.M.P.

efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în terțiar de credite și se efectuează numai cu viza prealabilă de re atestă respectarea condițiilor legale, încadrarea în creditele


Art.81. Angajarea ș

buget se aprobă de către ordonatoru control financiar preventiv intem. c; bugetare aprobate și destinația acestora.

CAPITOLUL VIII - DISPOZIȚII FINALE

Art.82. în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu prevăzute de prezentul regulament, personalul P.L.M. P. își exercită competența exclusiv pe raza administrativ-reritorială a Municipiului Pitești,

Art.83. Tot personalul din cadrul P.L.M.P arc obligația:

 • a) să asigure realizarea la timp $i de calitate a tuturor sarcinilor de serviciu stabilite de conducerea P.L.M.P.;

 • b) sâ manifeste fermitate în aplicarea legilor și solicitudine față de organele centrale sau locale cu care colaborează sau care cer sprijin în rezolvarea unor probleme din domcn.ilc de activitate ale P.L.

  P-;


 • c) să manifeste solicitudine față de toți cetățenii care se adresează P.I..M.P. prin audiențe, cereri, sesizări sau redlamații in vederea rezolvăm acestora potrivit dispozițiilor legale in vigoare;

  d) să nu divulge datele sau informațiile la care au avui acces în exercitarea atribuțiilor de serviciu, decât in condițiile legii.

  Art.84. Pentru reprezentarea propriilor interese in relațiile cu adminis'rația publică


  Și

  instituții le/autoritâțile statului, funcționarii publici și personalul contractual se pat asocia in organizații sindicale, in condiții e legi:

  Art.85. (1) Atr buțiile stabil te prin prezentul Regulament de organizare și funcționare al P.L.M.P.se detaliază pentru fiecare post din structura organizatorică prin fișa postului.

  • (2) Obligativitatea întocmirii fișelor de post revine conducătorilor ierarhici ai .structurilor pc care aceștia le coordonează

  • (3) Fișele posturilor vor fi elaborate sau modificate după caz. în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. în termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a


prevederile prezentului Regul

acestuia.

(4) în cazul modificării prezentului Regulament, fișele posturilor se vor actualiza corespunzător in termen de 30 de zile de la data modificării.

Art.86. Prevederii; prezentului Regulament se completează cu orice alic dispoziții legale care privesc organizarea, funcționarea și atribuțiile poliției locale.

Art.87. Conducăh ni compartimentelor din cadrul P.L M P sunt obligați să asigure cunoașterea și însușirea de către întregul personal din subordine, a prezentului Regulament.

Art.88. Ncrespectprea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară prevăzută de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ sau. după caz, de Legea nr 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Art.89 Prezentul Regulament intră in vigoare de la data aprobării sale prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Pitești, se aduce la cunoștință, sub semnătură, tuturor salariaților și își produce efectele tpță de toți angajații. din momentul incunoștințării acestora.