JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

priyind conferirea Diplomei de fidelitate

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.>59261/03.12.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.60962/20i9,   nr.60963/2019,   nr.60964/2019,   nr.60965/2019,

nr.60966/2019;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 6/20.01.2000, cu modificările ulterioare, precum și ale art.62 lit. ”a”l din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ana și Florea Ciobanu, domiciliată în municipiul Pitești,                                                 pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Mia-Ioana și Ion David, domiciliată în municipiul Pitești,                                pentru împlinirea a 50

de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și Grigore Dobrin, domiciliată în municipiul Pitești,                                                 pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Eugenia și Dumitru Grigore, domiciliată în municipiul Pitești,

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.5. Se acorc ă Diploma de fidelitate familiei Gherghina și Gheorghe Jianu, domiciliată în municipiul Pitești,                                        pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Valerica și Ștefan-Mircea Mărgărit, domiciliată în municipiul Pitești,

a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

ă Diploma de fidelitate familiei Ioana și Voicu Pătrașcu ești,                                                     pentru

ătorie neîntreruptă.

Diploma de fidelitate familiei Maria și Florea Popa ști,                              pentru împlinirea a 50 de


pentru împlinirea

Art.7. Se acord

domiciliată în municipiul Plt împlinirea a 50 de ani de căs

Art.8. Se acorc

domiciliată în municipiul Pit ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.9. Se ac


rdă Diploma de fidelitate familiei Vasâlca și Marin Stanciu domiciliată în municipiul Pitești,                                              pentru

împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

acordă Diploma de fidelitate familiei Aurelia și Tudor unicipiul Pitești,


Pitești,


Art.10. Se

Sandru domiciliată în m

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.ll. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ion și Ioana Ștefănescu, domiciliată în municipiul pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.12. Fiecare familie prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile conferite de art.^

Art.13. Prim:

Administrație Publică Lo prezentei hotărâri, care Municipiului Pitești.

alin.(l) din H.C.L. nr.6/2000, cu modificările ulterioare. Irul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția ală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile a fi comunicată acestora de către Secretarul General alContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr. 425 din 12.12.2019