Hotărârea nr. 424/2019

HCL trecere bun concesionat din dom public in dom privat

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Municipiului Pitești în domeniul privat al acestuia, a unui bun conce:


sionat Societății Salpitflor Green S.A., în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestuia


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprob

Pitești;

-Raportul nr.59795,

-Avizele comisiilo* de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.60962/2019, nr.60963/201

-Adresa Societății

Primăria Municipiului Pitești

Văzând prevederi Administrativ, ale Legii nr corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G.nr.841/1995 privind pro< aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, ale O.G.nr.l 12/2000 pentru valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, precum și ale H.C.L. nr.l 11/2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalirientare, a de amenajare și întreținere a izvoare, pâraie, râuri, către S<

In temeiul dispozițiilor art.l96 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,


•are pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


/05.12.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;


9, nr.60964/2019, nr.60965/2019, nr.60966/2019;

Salpitflor Green S.A. nr.21389/04.12.2019, înregistrată la sub nr.59718/04.12.2019;

e art.129 alin.(2) lit.c) și ale art.361alin. (2) din Codul 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active


cedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor


reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și


bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-bcietatea Salpitflor Green S.A.;
Art.l. (1) Se aprobă privat al acestuia, a unui bun publice de amenajare și întreținere a zonelor verzi din Municipiul Pitești, nr. 15559/2018, încheiat între Municipiul Pitești și Societatea Salpitflor Green S.A., bun având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Trecerea în domeniul privat al Municipiului Pitești a bunului menționat la alin.(l) se face în vederea scoaterii d n funcțiune și casării acestuia.

  • (3) Scoaterea din fu icțiune a bunului prevăzut la alin.(l) și casarea acestuia se fac prin grija Societății Salpitflor Green S.A.

  • (4) Până la finalizare a procedurii de casare, bunul prevăzut la alin.(l) este și rămâne în administrarea Societății Salpitflor Green S.A.


recerea din domeniul public al Municipiului Pitești în domeniul care face parte din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor


Art.2. (1) Modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri vor fi operate în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Societății Salpitflor Green S.A.

(2) Anexa nr.1.1


la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de amenajare și întreținere a zo ielor verzi din Municipiul Pitești, nr. 15559/2018, se modifică în mod corespunzător cu infli Direcției Servicii Publice și

Art.3. Direcția Economică, Direcția Servicii Publice și Achiziții și Societatea Salpitflor Green S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

uențele ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, prin grija i Achiziții.Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 424 din 12.12.2019

Anexa IaHCL nr£$./£.Z2.i.2O19

Denumire

Nr. invent;

ir

Valoare inventar

Data punere in funcțiune

Sera unificată cu

11 compartimente

8002828

57,74

1965