Hotărârea nr. 423/2019

HCL modificare HCL 371-2019

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

privind modificarea H.C. închiriere pentru unități k situate în i


HOTĂRÂRE

L nr. 371/28.11.2019 privind prelungirea unor contracte de >cative construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, municipiul Pitești, cart. Trivale, bl. 49 ANL


Consiliul Local al (Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de spe

Achiziții;

  • - Avizele comisii!

nr.60962/2019, nr.60963/201

Văzând prevederile art.8 alin.(5) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.l29 alin (2)

A

In temeiul dispo

completările ulterioare,


'5


loialitate nr. 59618/04.12.2019 al Direcției Servicii Publice si


or de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

9, nr.60964/2019, nr.60965/2019, nr.60966/2019;


lit. “c” din Codul administrativ, cu completările ulterioare; ijzițiilor art.l96 alin.(l), lit.a) din Codul administrativ, cu


HOTĂRĂȘTE:


ă art.l alin. (1) din H.C.L nr. 371/28.11.2019, care va avea


Art.l. Se modifiq

următorul cuprins:

“Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere în ceea ce privește unitățile locative situate în cartierul Trivale, bl.49 ANL, pe o perioadă de un an, conform anexei care face parte integrantă din pn obligațiilor ce revin chiriașilor privind plata chiriei și a cheltuielilor de întreținere.

Art.II. Se înlocuiește Anexa la H.C.L nr.371/28.11.2019, cu anexa care face parte integrantă din prezenta

Art.III. Celelalte orevederi ale H.C.L nr. 371/28.11.2019, sunt și rămân valabile.

Art.IV. Direcția Servicii Publice și Achiziții și Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


ezenta hotărâre, sub condiția prealabilă a îndeplinirii tuturor


hotărâre.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Constantin-Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr. 423 din 12.12.2019Anexa la H.C.L.nr ^3   /Z^r/j2,, 2019

Contractele de închiriere ale unităților locative construite prin A.N.L., situate în municipiul Pitești, cart. Trivale, bl. 49 ANL care șe prelungesc pe o perioadă de un an

Nr. crt.

Numele și prenumele titularului contractului de închiriere

--—--

Adresa

unității locative

Contract/

Data încheierii

Termenul de valabilitate al contractului de închiriere

Data până | la care se face prelungirea contractului de închiriere

1

Antohi Alina

Cristina

1632/13.12.2005

11.12.2019

11.12.2020

2

Soveja Ionuț

Codruț

1654/13.12.2005

11.12.2019

11.12.2020

3

Cocoș Vali Stelică

1655/13.12.2005

11.12.2019

11.12.2020

4

Stoica Ruxandra

Isabel

17127/06.12.2016

11.12.2019

11.12.2020

5

Ochea Mihai

Mugurel

1646/13.12.2005

11.12.2019

11.12.2020