Hotărârea nr. 422/2019

HCL dezmembrare imobil Victoriei

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru abrobarea dezmembrării unui imobil - teren, situat în Municipiul Pitești, strada Victoriei

Consiliul Local al (Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

- Raportul nr.597116/04.12.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;


  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.60962/2019, nr.60963/2019, tir.60964/2019, nr.60965/2019, nr.60966/2019;

    unor terenuri din


  • - Raportul nr.56622/18.11.2019, pentru aprobarea transmiterii domeniul public al Municipiului Pitești în domeniul public al Județului Argeș, al Comisiei constituite prin Dispoziția nr.607/2018;

Văzând prevederile art.129 alin. (2) lit. c) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare și ale art.23 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă


dezmembrarea imobilului-teren, situat în Municipiul Pitești, strada Victoriei, în suprafață de 141 mp., cu nr. cadastral 100430, înscris în cartea funciară nr. 100430 a Municipiului Pitești, după cum urmează:

  • a) Lotul nr. 1 - în suprafață de 80 mp.;

  • b) Lotul nr.2 - în suprafață de 61 mp.;

(2) Datele de identific are ale imobilelor prevăzute la alin.(l) sunt înscrise în anexele nr.l din prezenta hotărâre.

Art,2. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Economică, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri,


și nr.2, care fac parte integrantă


Contencios, precum și Direcția

care va fi comunicată acestora, dle către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 422 din 12.12.2019


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin^

c___ _

țătfiel Janță

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

/

V


UCL           3y3

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

scara 1: 200


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

80 mp

Mun. Pitești, Cartier Central, Str. Victoriei, Pct:'Gradina de Vara", Jud Argeș

Cartea funciara

UAT

Pitesti-intravilan

490040
490020

A. I

)ATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața

[mp]

Mențiuni

1

Cc

80

Spațiu Verde

Teren împrejmuit intre pct.( 1 -2) cu gard de beton, intre pct.(3-5) cu gard de metal, in rest neimprejmuit

TOTAL

80


Cod constr.


b. date Referitoare la construcții

Suprafața construita

la sol [mp]


Mențiuni


Suprafața masurata =80 mp

Suprafața din act = 80 mpConfirm e corectitudinea corespondai


Inspector


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral


Semnătura și parafa


Data.................

Ștampila BC'PI


7^X14 ^2^             2/V3

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

scara 1: 200


A.


ATE REFERITOARE LA TEREN


Nr. parcela

1


Categorie de folosința

Cc


Suprafața [mp]

61


Mențiuni


TOTAL


61


Spațiu Verde


Teren Împrejmuit intre pct.(4-10) cu gard de beton, in rest neimprejmuit


B. DATE


REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod constr.


Destinația


Suprafața construita la sol [mp]


Mențiuni


Nr. cadastral

Suprafața masurata

A

dresa imobilului

61 mp

Mun. Pitești, Cartier Central, Str. Victoriei, Pct:‘Gradina de Vara", lud Argeș

Cartea funciara

u

UT

Pitesti-intravilan

Supr;

Supr.


■afata masurata =61 mp

■afata din act = 61 mp


Confirn        Arcă:

corectitudineyîjjfocimrii drttumen coresponc/et
Inspector


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral