Hotărârea nr. 421/2019

HCL dezmembrare imobil teren Marasesti

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru Aprobarea dezmembrării unui imobil - teren, situat în Municipiul Pitești, strada Mărășești

Consiliul Local a|l Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

Pitești;


- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului

  • - Raportul nr. 59752/05.12.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.60962/2019, nr.60963/2019, nr.60964/2019, nr.60965/2019, nr.60966/2019;

  • - Raportul nr. 56622/18.11.2019, pentru aprobarea transmiterii unor terenuri din domeniul public al Municipiului Pitești în domeniul public al Județului Argeș, al Comisiei constituite prin Dispoziția nr.607/2018;

Văzând prevederilp art.129 alin. (2) litera c) din Codul Administrativ și ale art.23 din aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în țiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările

Ordinul nr.700/2014 privind

evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare; In temeiul dispozi

ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aptobă dezmembrarea imobilului-teren, situat în Municipiul Pitești strada Mărășești, în suprafață nr.89428 a Municipiului Pitești,


•5 de 3385 mp., cu nr. cadastral 89428, înscris în cartea funciară după cum urmează:

  • a) Lotul nr.l - în suprafață de 3265 mp.;

  • b) Lotul nr.2 - în suprafață de 120 mp.;

(2) Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin.(l) sunt înscrise în anexele nr.l și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul


Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, precum și Direcția Economică, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, pe către Secretarul General al Municipiului Pitești.

Consjanț^Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr. 421 din 12.12.2019


489300


4i.//o. HCL         /fe


/4. a>/g


ftlan de amplasament si delimitare a imobilului

scara 1: 1000


Nr. cadastral

Suprafața masi

rata

Adresa imobilului

3265 mp

Mun. Pitești, Cartier Marasestl, Str. Mitrea Cocor, Jud Argeș

Cartea funciara

UAT

Pitesti-intra viland l -.'H J.CClII a j-4.iQan a 4-5-1

d 6- 7 -Q. 11 < a

d 9 1&.4.55T a n-j/.o 44*». cr ij i4- 1 iKm a

a

O 17-W- Î3m

a

g 70-31-1 fjcii d 21 J2-2 Era a .'7 «4.4/111 d 27 28-1 tfm d 2i 21-i Sr4.a J1 J2=3Slm d 35-^4*40111 o 41.4j . 1 JJlli d 49-S0-2.24m d W- 41-11.41'-> d 51-41»L ?Gm « 5711-/ SSrr d 41 54./ M«-d M 55-niMi 3 sa 5i>-4 j‘>"! d Ml-W.i ‘Jfrn d di^l-J J5>ft 9tWl tiu a     Xa

j w t>0--1 ■/.«> a t* ?U-7 -U7m d Mk?țl-3 6ain d ■' ■ /«-> Hkii a 83 H4-1 ilrn (J B4 1 - J.4*mA.

DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categorie de folosința

S

jprafata

[mp]

Mențiuni

1

Or

1764

Carosabil aferent străzii Mitrea Cocor

2

Dr

237

Trotuar aferent străzii Mitrea Cocor

3

Dr

84

Trotuar aferent străzii Mitrea Cocor

4

Cc

297

Parcare aferenta străzii Mitrea Cocor

Teren nelmprejmult

5

Cc

306

Spațiu verde aferent străzii Mitrea Cocor

6

Cc

294

Parcare aferenta străzii Mitrea Cocor

7

Cc

190

Spațiu verde aferent străzii Mitrea Cocor

8

Dr

93

Trotuar aferent străzii Mitrea Cocor

TOTAL

3265

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Destinația

Suprafața c ia sol(

instruita

npj

Mențiuni

CI

CA

9

Garaj - construcție fara acte, P, cărămidă

TOTAL

9

------------------

Suprafața masurata =3265 mp

Suprafața din act = 3265 mp

Inspector


372800                                                       372900                                                      |373000                                                       373100Conlînu cx corect itudinea corespund' *’ r jQ:q\tlsur3i-oriîuNa teren, l&mirii docuiiieh laț teî;£udas trate și


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrafn și atribuirea numărului cadastral


Semnătura și parafa


M&fl Ă-vcz Ut


le amplasament si delimitare a imobilului

scara 1; 500120 mp

Cartea funciara

_

UAT

Pltesti-intravilan

4S940CL$

. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața

[mp]

Mențiuni

1

Cc

120

Teren împrejmuit cu gard de beton intre

TOTAL

120

pct(3-4), in rest neimprejmuit

B. DA

FE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

constr.

_          Suprafața construita

Destula     la 501 [mp)

Mențiuni

TOTAL

St

prafata masurata =120 mp

St

Iprafata din act = 120 mp

Inspector

Executant: Ing, X’egoilu Xicolaci


t onlînn csecdiurtîinKMtrfiitwbs.Li i

■ZlVx-’                   v


< onllrm introducerea imobilului in ha/a de dale integrată ii atribuirea numărului cadastral