Hotărârea nr. 420/2019

HCL documentatie proiect zona marginalizata

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție actualizate și a indicatorilor tehnico-economici actualizați

MARGINALIZATĂ A MUNIC


pentru obiectivul de investiții “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA IPIULUI PITEȘTI (ZONA BL. G1 CARTIER RĂZBOIENI ȘI ZONA

BLOC CORKMI, B-DUL. PETROCHIMIȘTILOR) - ETAPA I”


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 59619/04.12


2019 al Direcției Tehnice;


-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.60962/2019, nr.60963/2019, nr.60964/2019, nr. 50965/2019, nr.60966/2019;

  • - Adresa nr. 57794/25.11.2019 transmisă de ADR Sud Muntenia;

  • - Adresa nr. 24037/22.05.2019 transmisă de ADR Sud Muntenia;

Văzând prevederile art. 129 alin.(2) lit. b) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, ale 3/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările in.(4) din H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-țeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din


art. 44 alin. (1) din Legea nr. 21. ulterioare, precum și ale art. 10 aii cadru al documentațiilor tehnico fonduri publice,

In temeiul dispozițiilor art.


96 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. (1) Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție actualizată pentru obiectivul de investiții “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI (ZONA BL. G1 CARTIER RĂZBOIENI ȘI ZONA PETROCHIMIȘTILOR) - ETAPA I”, cu o valoare totală estimată conform Devizului General actualizat privind cheltuielile necesare realizării investiției de 7.666.702,62 lei inclusiv T.V.A., conform anexei nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2)  Se aprobă indicator “REGENERARE URBANĂ ÎN ZONA MARGINALIZATĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI (ZONA BL. G1 CARTIER RĂZBOIENI ȘI ZONA BLOC COREMI, B-DUL. PETROCHIMIȘTILOR) - ETAPA I”, potrivit anexei nr. 2, care este parte

  • (3) Finanțarea obiectivului se 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 și din sume alocate de Ia bugetul local.

Art.2. Documentația economică, prevăzută Ia art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

// v F. O r.


BLOC COREMI, B-DUL.


ii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții


integrantă din prezenta hotărâre.

va realiza din sume alocate în cadrul Programului Operațional RegionalContrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei - Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 420 din 12.12.2019S.C. Advanced Structural Design S.R.L.

conf.H.G.907/2016 si O.U.G.114/2018

Beneficiar: Executant: Proiectant: Obiectivul:

Municipiul Pitești

S.C. Advanced Structural Design S.R.

REGENERARE URBANA IN ZONA M

BI.G1, Cart.Razboieni si zona Bl.Coreț

ARGINALIZATA A MUN. PITEȘTI (Zona ii, B-dul Petrochimistilor)-Etapa I

Advanced

Structural Design


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului


In lei/euro la cursul 4.7765 lei/euro din data de 26/11/2019

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

cheltuieli

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1<1 Ari

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

.1.3

Pr. .     ’■

Amenajări pentru protecția mediului si aduceree terenului la starea inițiala

I

250,000.00

47,500.00

297,500.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

250000,00

47500,00

297500,00


CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivul ji

de investiții

2.1

înlocuire racorduri la rețele existente

15,000.00

2,850.00

17,850.00

TOTAL CAPITOL 2

15000,00

2850,00

17850,00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.1.1

Studii de teren

7,000.00

1,330.00

8,330.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,000.00

190.00

1,190.00

3.3

Expertizare tehnica

12,000.00

2,280.00

14,280.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1,500.00

285.00

1,785.00

3.5

Proiectare

326,087.23

61,956.57

388,043.80

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

100,500.00

19,095.00

119,595.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

25,000 00

4,750.00

29,750.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

25,000.00

4,750.00

29,750.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

175,587.23

33,361.57

208,948.80

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1,000.00

190.00

1,190.00

3.7

Consultanta

94,613.44

17,976.55

112,589.99

3.7.1

Scrierea cererii de finanțare

13,000.00

2,470.00

15,470.00

3.7.2

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

48,000.00

9,120.00

57,120.00

3.7.3

Auditul financiar

33,613.44

6,386.55

39,999.99

3.8

Asistenta tehnica

67,000.00

12,730.00

79,730.00

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

41,000.00

7,790.00

48,790.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

39,000.00

7,410.00

46,410.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Construcții

2,000.00

380.00

2,380.00
(3.8.2

Dirigentie de șantier

26,000.00

4,940.00

30,940.00|

(TOTAL CAPITOL 3

510200,67

96938,13

607138,80

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4274415,20

812138,88

5086554,08

4.1.1

Ob.01 Zona Bloc Coremi-Str. Petrochimistilor

388541,13

73822,81

462363,94

4.1.2

Ob.02 Zona Str. Decebal

230462,17

43787,81

274249,98

4.1.3

Ob.03 Zona Bloc G1 si Cămin

3655411,90

694528,26

4349940,16

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

9650,66

1833,63

11484,29

4.2.1

Ob.03 Zona Bloc G1 si Cămin

9,650.66

1,833.63

11,484.29

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

75600,00

14364,00

89964,00

4.3.1

Ob.03 Zona Bloc G1 si Cămin

75,600.00

14,364.00

89,964.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

759127,81

144234,28

903362,09

4.5.1

Ob.01 Zona Bloc Coremi-Str. Petrochimistilor

61,875.00

11,756.25

73,631.25

4.5.2

Ob. 02 Zona Str. Decebal

78,580.00

14,930.20

93,510.20

4.5.3

Ob.03 Zona Bloc G1 si Cămin

618,672.81

117,547.83

736,220.64

4.6

Active necorporale

15789,92

3000,08

18790,00

4.6.1

Ob.03 Zona Bloc G1 si Cămin

15789,92

3,000.08

18,790.00

TOTAL CAPITOL 4

5134583,59

975570,87

6110154,46

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

87,114.90

16,551.83

103,666.73

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

23,702.13

4,503.40

28,205.53

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

63,412.77

12,048.43

75,461.20

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

50,300.45

0.00

50,300.45

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

22,863.84

0.00

22,863.84

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4,572.77

0.00

4,572.77

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC

22,863.84

0.00

22,863.84

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

395,035.45

75,056.74

470,092.19

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8,403.36

1,596.64

10,000.00

TOTAL CAPITOL 5

540854,16

93205,20

634059,36

\            x? ■ X

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

/S

TOTAL REGENERARE URBANA IN ZONA MARGINALIZATA A MUN.PITEST1 (Zona BI.G1, CartRazboieni si zona Bl.Coremi, B-dul PetrorhimistilorLEtapa I

6450638,42

1216064,20

7666702,62

TOTAL Constructii+Montaj

4,572,768.00

868,825.92

5,441,593.93