Hotărârea nr. 42/2019

HCL privind aprobare deviz GPP Castelul Fermecat


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico—economici actualizați pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică clădire grădiniță - Grădinița cu Program Prelungit Castelul Fermecat ”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 7337/12.02.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 8766/2019, nr.8767/2019, nr.8771/2019, nr. 8772/2019, nr. 8773/2019;

Văzând prevederile art.36 alin. (2) lit. ”b” și alin. (4) lit. ”d” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.10 alin.(4) din H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și ale art. 66 și art. 71 din O.U.G. nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Se aprobă Devizul General actualizat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică clădire grădiniță - Grădinița cu Program Prelungit Castelul Fermecat”, cu o valoare totală estimată de 1.405.930,32 lei, inclusiv TVA, conform anexei nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică clădire grădiniță - Grădinița cu Program Prelungit Castelul Fermecat”, conform anexei nr. 2, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Finanțarea obiectivului se va realiza din sume alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 și din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico-economică, prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.


Pitești

Nr. 42 din 21.02.2019

v\< A,

cx- VVC L- v\<-           f


ELABORAT,

S.C. TRS ARHDESIGN S.R.L.

PROIECTANT GENERAL : S.C, TRS ARHDESIGN S.R.L.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții conform hg 907 din 2016

Reabilitare termică clădire grădiniță - Grădinița cu Program Prelungit "Castelul Fermecat" MUNÎPTFtiJL PTftSTI

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0 00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

4,Lud.Oii

912.00

5,712.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

4,800.00

912.00

5,712.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

1,500.00

285.00

1,785.00

3.1.1. Studii de teren

1.500.00

285.00

1,785.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

2,000.00

380.00

2,380.00

3.3

Expertizare tehnică

1,000.00

190.00

1,190.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

5,785.69

1,099.28

6,884.97

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

2,642.85

502.14

3,144.99

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

642.85

122.14

764.99

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

600.00

114.00

714.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

1,899.99

361.00

2,260.99

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

33,000.00

6,270.00

39,270.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

18,000.00

3,420.00

21,420.00

3.7.2. Auditul financiar

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.8

Asistență tehnică

21,312.78

4,049.43

25,362.21

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

2,571.45

488.58

3,060.03

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1,000.00

190.00

1,190.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1,571.45

298.58

1,870.03

3.8.2. Dirigenție de șantier

18,741.33

3,560.85

22,302.18

Total capitol 3

64,598.47

12,273.71

76,872.1770

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

937,066.35

178,042.61

1,115,108.96

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

țVT r r c. <• •'

15,311.32

95,897.20

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

1,017,652.23

193,353.93

1,211,006.16

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

14,128.00

2,684.32

16,812.32

S.l.l. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

17. 215 7u

2,415.89

15,131.09

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,412

268.43

1,681.23

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

20,046.22

0.00

20,046.22

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

o.cc

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

i,3i

0.00

4,772.91

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

9S.1 58

0.00

954.58

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.//7 ?1

0.00

4,772.91

5.2.S. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

9,515 32

0.00

9,545.82

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

47,229.78

8,973.66

56,203.44

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

16,200.00

3,078.00

19,278.00

Total capitol 5

97,604.00

14,735.98

112,339.98

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

O.CC

0.00

0.00

Total capitol 6

o.oo1

0.00

0.00

TOTAL GENERAI

1,184,654.69

221,275.62

1,405,930.32

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

954,581.55

181,370.50

1,135,952.05

Elaborat,

S.C. TRS ARHDESIGN S.R.L.

Proiectant General - S.C. TRS ARHDESIGN S.R.L.


nx. '2-

MCU-           / 2tf

TRS

_______________________I


architecture design


SC TRS ARHDESIGN SRL | București

PROCEDURA SPECIFICA PS-02 | Data intrării in vigoare: 01.06.2017 PROIECTARE SI DEZVOLTARE PRODUSE, PROCESE SI SERVICII

ANEXA 2 LA MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

I. Date generale:


1. Denumirea obiectivului de investiții;

REABILITARE TERMICA CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT " CASTELUL FERMECAT"


  • 2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);

Str. Negru Vodă, nr. 17, Mun. PITEȘTI, Jud. ARGEȘ

  • 3. Titularul investiției;

Mun Pitești.

  • 4. Beneficiarul investiției;

Mun. Pitești

  • 5. Elaboratorul studiului.

S. C. TRS ARHDESIGN S.R.L.

Str. Știrbei Vodă nr. 4, bloc 2, scara 3, apartament 83, Sector 1, București


II. Indicatori tehnico-economici:

a. Indicatori tehnici:

a.l. Situație existenta:

Funcțiunea existenta

Grădiniță

Suprafața teren

4375 mp

Suprafața construita

963 mp

Suprafața desfasurata

1926 mp

Regim de inaltime

P+1EIndicatori urbanistici existenti raportați la suprafața de teren (4375 mp):

• POT existent

22.01 %

• CUT existent

0.44

a.2. Situație propusa:

Indicatorii tehnici nu se modifica in urma lucrărilor propuse prin proiect


b. Indicatori economici, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;


CHELTUIELI DE BAZA

RON FARA TVA

RON TVA INCLUS

VALOARE TOTALA

1,184,654.69

1,405,930.32

C+M

954,581.55

1,135,952.05

{%----------Ath

'0’WU.ARWECTUOR


întocmit.__ 7208

Ari

Alexandru

CHINCIU


. Alexandru Minciu

Sef proiect,

. Alexandru Chinciu


TR Studio | ARHITECTURA | Exemplar nr. 1 | Ediția 1 | Revizia 0 | FPS-02.07 - Memoriu tehnic de arhitectura