Hotărârea nr. 419/2019

HCL dezmembrare imobil extravilan Bradu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea dezihembrării unui imobil care aparține domeniului public al municipiului Pitești, situat în extravilanul comunei Bradu, punctul CET SUD 2, în cinci loturi

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedete:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.5(9486/03.12.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.60962/2019, nr.60963/20 9, nr.60964/2019, nr.60965/2019, nr.60966/2019;

-Adresele nr. 1865 8/26.11.2019 și nr. 19250/03.12.2019 ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești;

nr.6138/08.06.2017 pronunțată de Judecătoria Pitești; 7/16.01.2018 pronunțată de Tribunalul Argeș;

^rile art.129 alin. (2) lit.”c” din Codul Administrativ, cu ale art.23 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea •ecepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară,


  • - Sentința Civilă

  • - Decizia nr.147)

Văzând prevedt completările ulterioare și Regulamentului de avizare, h cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.”a” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art.l.(l) Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în extravilanul comunei Bradu, punctul CET SUD 2, în suprafață de 704724 mp., identificat cu numărul cadastral 1158, înscris în Cartea Funciară nr.81711/Bradu, în cinci loturi după cum urmează: iuprafață de 26339 mp., identificat cu nr. cadastral 87967; suprafață de 356890 mp., identificat cu nr. cadastral 87968; aiprafață de 75401 mp., identificat cu nr. cadastral 87969; iiiprafață de 6261 mp., identificat cu nr. cadastral 87970;


  • -   Lotul nr.l, în

  • -   Lotul nr.2, în

  • -   Lotul nr.3, în

  • -   Lotul nr.4, în

  • -  Lotul nr.5, în suprafață de 239833 mp., identificat cu nr. cadastral 87971.

(2) Datele de identificare ale imobilelor prevăzute la alin.(l) sunt înscrise în anexele nr.l, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcția Economică și Direcția Tehnică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

Ipreședinte de ședință, Constantin-Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 419 din 12.12.2019


■j
367400                                                      367600                                                      367800


4930QQ


493000


493000Plan de amplasament s scara i

delimitare a Imobilului 2000

Hr, OTt«Wf

Suprim* misunt»

Atins» imobiMui

W

75401 mp

Corn, Br»Ou. M; TF

SUD 1". extraviiiri, lua Arțw

C«rtM tuiWJiri

____

UAîj 8«A0u. Ju4 Arv


d97-l»0.42m 43-4* L12m 45-6-O.Wm d6-7-O.17m


410-1 l“2.!3ffi dli-J2»l,79m dl2-|3-O.Wm

Oi3J4-2S.49m dl6-1?“0.41m 417-LH-l-OOm 018>J4«0.90m d20-21-1.36m


d23-2*»0.e9m <324-26-O.S9m d26-27*0.i7m d27-2fi-4.83m d28-?9«l 90n d29-30*t),53mr5 75-76“0-34m d76-77*0.5Dm d7B«79«2.tJ3fH d 79-80* 1.94m 380-81 *5.5 im dai-82*2.i7rn dfl2-8)-8.04tn 483-84-3.6 lm <584-8%,. io.s?rn 485-84-2,32^ <J86-87„î',i6rn d97-8H,2,95m d90-SIJna.75m d92-93«a iftm


42 47 59

41 46475Q


11

<141'42-0.36m

d42-43-0.«m

40       rrt'1*

d43-44- 0.9lm

fw      iJ3'

d44-4S-0.69m d45-46-3.08m <546-47- 1.441Y 647-48-l,32m

435-36-1.96m

d 48-49 *O.47m

036-37-0,B6m

049-50-1.12m

437-38- 1.65m

dS0-5.l-Q.80m

d38-39»7.61m

d51-S2-l,04fti

439-40- 7.83m

<352-53-1.Olm 653-54-l.Wffl dS4-55*0.97m d55-56-D.8âm

dS6-57-0.0)01

493400

dS7-5B-1.06m d 58-59-0.9401 dS9-60-0.98m

d60-6[-0.73ffl d6l-62-l.07m493600                                                 610                                                                494000