Hotărârea nr. 418/2019

HCL proiect moderinizare transport

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului "Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat”, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1, Apel de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1 și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul Local al Mupicipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobară pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

.12.2019 al Direcției Tehnice;

de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele 9, nr.60964/2019, nr.60965/2019, nr.60966/2019;

zare etapa ETF transmisă de Agenția pentru Dezvoltare


-Raportul nr.59341/03

-Avizele comisiilor nr.60962/2019, nr.60963/201

-Scrisoarea de finali

Regională Sud Muntenia cu nr.20864/20.11.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești cu nr.57316/21.11.2019;

Văzând prevederile art. 129 alin. (2) lit. ”b” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, ale art. 44 alin,

(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu ulterioare, ale art. 12. alin. 1. lit. „a” din O.U.G. nr. 40/2015,


modificările și completările privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ghidului Solicitantului -Programul Operațional Reg

ional 2014-2020, Condiții specifice de accesare a fondurilor în


cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1;

or art. 196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu


în temeiul dispoziții completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă proiectul "Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții

4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr.


POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă/l/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de jupeț prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Art.2. Se aprobă documentația tehnico-economică actualizată, după finalizarea etapei Tehnico-Financiară, pentru proiectul "Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat”,

însoțită de descrierea investi

iei conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta


hotărâre.

Art.3. Se aprobă vhloarea totală a proiectului "Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat” în cuantum de 57.753.740,32 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.2, care face parte integrantă din pre2 enta hotărâre.

enta hotărâre.

tribuția proprie în proiect a Municipiului Pitești, reprezentând neeligibile ale proiectului în sumă totală de 824.715,22 Iei, cât oarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.138.580,50 lei, proiectului "Modernizarea infrastructurii serviciului de


Art.4. Se aprobă cont achitarea tuturor cheltuielilor și contribuția de 2% din vai reprezentând cofinanțarea transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat”.

Art.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Modernizarea călători si creșterea atrac proiectului în condiții optime

infrastructurii serviciului de transport public local de tivității transportului nemotorizat”, pentru implementarea , se vor asigura din bugetul local al municipiului Pitești.

toate resursele financiare necesare implementării proiectului în arii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.


Art.6. Se vor asigura condițiile rambursării/decont

Art.7. Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești, domnul Ionică Constantin-Cornel, să semneze toate acțele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Pitești.

Art.8. Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul General al Municipiului Pitești, în vederea ducerii sale la îndeplinire, Primarului Municipiului Pitești, Direcției Tehnice și Direcției Economice.

Art.9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Pitești, respectiv www.primariapitesti.ro.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 12.12.2019, cu un număr de 20 voturi "pentru”, voturi "abțineri”-, yoturi "împotrivă”-, din totalul de 20 consilieri prezenți.


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 418 din 12.12.2019


loc H.C.L n-T.       /Z2.


Proiectant,

S.C. KREATE-STUDIO DE ARHITECTURA DUMITRESCU&CO SRL

____________________________DEVIZ GENERAL____________________________ al obiectivului de investiții


"Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de calatori si creșterea atractivitatii transportului nemotorizat"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

~~T~

4

s

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

l.l

Obținerea terenului

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

1.581.510,00

300.486,90

1.881.996,90

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

Total capitol 1

1.581.510,00

300.486,90

1.881.996,90

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Alimentare cu apă

-

-

-

2.2.

Canalizare

-

-

-

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

-

-

-

2.4.

Agent termic

-

2.5.

Energie electrică

506.000,00

96.140,00

602.140,00

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

-

-

2.7.

Drumuri de acces

-

2.8.

Căi ferate industriale

-

-

-

2.9.

Alte utilități

2.100.000,00

399.000,00

2.499.000,00

Total capitol 2

2.606.000,00

495.140,00

3.101.140,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

-

-

-

3.1.1. Studii de teren

53.500,00

10.165,00

63.665,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

3.1.3. Alte studii specifice

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3.3

Expertizare tehnică

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3.5

Proiectare

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de interven ții și deviz general

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea ob ținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7

Consultanță

3.7.1. Managementul de proiect pentru consultanta in scrierea cererii de finanțare

3.7.2. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.7.2. Auditul financiar

3,8

Asistența tehnică

3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1. Pe perioada de execuție a lucrărilor

3.8.1.2. Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3.8.2. Dirigenție de șantier

Total capitol 3

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

-4H-

Construcții >i ii ista lecții

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

4.5

Dotări

4,6

Active necorporale

Total capitol 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

79.097,00

15.028,43

94.125,43

-

25.500,00

4.845,00

30.345,00

8.000,00

1.520,00

9.520,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

342.000,00

64.980,00

406.980,00

53.473,00

10.159,87

63.632,87 .

37.000,00

7.030,00

44.030,00   \

387.827,29

73.687,19

461.514,48

46.054,85

8.750,42

54.805,27

-

-

-

18.000,00

3.420,00

21.420,00

541.957,69

102.971,96

644.929,65

50.420,00

9.579,80

59.999,80

-

-

-

-

-

-

143.729,14

27.308,54

171.037,67

14.000,00

2.660,00

16.660,00

179.412,69

34.088,41

213.501,10

1.979.971,65

376.194,61

2.356.166,27

12.301.293,76

2.337.245,82

14.638.539,58

1.311.295,00

249.146,05

1.560.441,05

20.773.986,00

3.947.057,34

24,721.043,34

2.725.484,50

517.842,06

3.243.326,56

2.084.913,00

396.133,47

2.481.046,47

39.196.972,26

7.447.424,73

46.644.396,99

-

-

-

173.109,69

32.890,84

206.000,53

27.600,00

5.244,00

32.844,00

-

-

-

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

42.869,81

-

42.869,81

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

51.700,01

51.700,01

5.2.4. Cota aferentă casei sociale a constructorilor - CSC

79.713,68

-

79.713,68

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

95.195,69

-

95.195,69

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

2.002.900,02

380.551,00

2.383.451,02

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

45.000,00

8.550,00

53.550,00

Total capitol 5

2.518.088,91

427.235,85

2.945.324,75

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

58.486,00

11.112,34

69.598,34

6.2

Probe tehnologice și teste

634.552,00

120.564,88

755.116,88

Iota

capitol 6

693.038,00

131.677,22

82'4.715,22

1 otai GENERAL

48.575.580,82

"9.178.R9,31

57.753.740,13

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)

17.073.2U8,45

3.414.909,61

21.388.1 18,06

Data:

02,12,2019

Beneficiar/ Investitor, MUNICIPIUL PITEȘTI


reale

studio ci* arhliflCîora rtomilmMuCra

olfire@krBalB-siudlo.ro

0726 246 254


Descrierea investițiilor

»

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea condițiilor de transport public de lului cetățenilor și a fluxului rutier în zona municipiului Pitești, :eptare călători și implementarea unui sistem de management


STAȚII AȘTEPTARE CĂLĂTORI TRANSPORT URBAN ÎN ZONA MUNICIPIULUI PITEȘTI persoane, a siguranței și confo prin realizarea unor stații de aș informatizat al serviciului de trahsport în comun.

Structura stațiilor de ași rectangulare, portante. Element)

Prinderea de fundație se în funcție de dimensiunile fiecă se face mecanic prin prinderi de tip buloane pentru o mai bună flexibilitate.

Sunt propuse spre amenajare un număr de 99 de stații de-așteptare pentru călători împărțite astfel în funcție de amplasament și necesitate:

teptare este modulară și este compusă din profile metalice ele din metal vor fi de culoare gri.

face cu buloane de ancoraj. Fundațiile vor fi executate separat irui modul de stație. Montajul tuturor elementelor componente


Stații fără panouri laterale:

Se propune amplasarea a 23 stații de așteptare călători în zonele undă trotuarul nu prezintă lățime suficientă; acestea nu sunt prevăzute cu panouri laterale pentru a^nu împiedica traficul pietonal.

Stațiile nu vor fi dotate cu punct de vânzare bilete și grup sanitar.

Stațiile de așteptare vor din corpuri instalate în panourile

Este prevăzut un singur zonei. Panourile din spate vor fi

Stațiile vor fi dotate cu loc:i cu camere video. Stațiile din zo| afișa informații de uz general.

fi racordate la electricitate. Sistemul de iluminat va fi alcătuit de acoperiș.

panou de afișaj electronic pentru a nu distorsiona atmosfera realizate din geam securizat antivandalism 5+5 mm.

;uri pentru șezut din profile metalice și sistem de supraveghere •ha protejată vor fi dotate cu un panou digital interactiv ce va


Stații cap de linie dotate cu


grup sanitar, punct de vânzare bilete și dispecerat:

în 4 din stațiile cap de


inie se vor amplasa module cu grup sanitar, tonete pentru vânzare titluri de călătorie și abonamente, și cabine dispecerat. Grupurile sanitare sunt echipate cu lavoar și vas de toa etă, sunt dimensionate pentru persoanele cu handicap și vor fi racordate la rețeaua locală.

Tonetele pentru bilete și dispecerat vor fi racordate la internet și electricitate.

Stațiile ce urmează a fi dotate cu grup sanitar sunt Războieni, Găvana 3, Doja și Trivale. Una din stații, și anume Războișni, va fi supradimensionată ca spațiu de așteptare pentru a face față fluxului de călători.

Sunt prevăzute două pan


ouri de afișaj laterale. Panourile sunt prevăzute cu sistem de iluminare și sunt realizate pe structura metalica. Panourile din spate și cel lateral dreapta vor fi realizate din geam securizat antivandalism 5+5 mm.

reale


sturfln ci* arhitectura rii)mitrfl.srilRr.n


olfice^kreale-sludin.ro

0726 246 754

Stațiile de așteptare vor fi racordate la electricitate. Sistemul de iluminat va fi alcătuit din corpuri instalate în panoul de afișaj lateral stânga și acoperiș. Grupul sanitar va fi iluminat artificial cu corp propriu de ilunrinat.

Stațiile vor fi dotate cu


un panou digital interactiv ce va afișa informații de uz general,

locuri pentru șezut din profile iți


etalice și sistem de supraveghere cu camere video.

Stații dotate cu puncte de vânzare bilete și abonamente:

16 stații în care există puncte de vânzare bilete vor fi reamenajate corespunzător în conformitate cu soluția propuse. Stațiile vor fi alcătuite din două sau patru module cu băncuțe, în funcție de amplasament și fluxul de călători.

Punctele de vânzare titluri de călătorie vor fi alcătuite din module separate și vor fi racordate la electricitate și inte rnet. Punctele de vânzare vor fi dimensionate corespunzător astfel încât să asigure un minim de confort pentru operator. Acestea vor fi echipate cu birou și raft depozitare.

Sunt prevăzute două pânouri de afișaj laterale. Panourile sunt prevăzute cu sistem de iluminare și sunt realizate din oțel laminat și aluminiu extrudat.

Panourile din spate și cel lateral dreapta vor fi realizate din geam securizat antivandalism 5+5 mm.

Punctele de vânzare bilete vor fi iluminate atât natural cât și artificial. Stațiile de așteptare vor fi prevăzute cu sistem de iluminat prevăzut în panourile de afișaj și acoperiș.

Stațiile vor fi dotate cu un panou digital interactiv ce va afișa informații de uz general, locuri pentru șezut din profile metalice și sistem de supraveghere cu camere video.

punct de vânzare titluri de călătorie și grup sanitar:

najare un număr de 28 de stații de așteptare călători alcătuite


Stafii modul standard fără r

Sunt propuse spre ame din două sau patru module cu băncuțe, în funcție de amplasament și fluxul de călători.

Stațiile nu vor fi dotate cu punct de vânzare bilete și grup sanitar.

Stațiile de așteptare vor fi racordate la electricitate. Sistemul de iluminat va fi alcătuit din corpuri instalate în panouril^ de afișaj laterale și acoperiș. Sunt prevăzute două panouri de afișaj laterale. Panourile sunt realizate din oțel zincat și aluminiu extrudat.

Panourile din spate și cel lateral dreapta vor fi realizate din geam securizat antivandalism 5+5 mm.

Stațiile vor fi de asemenea dotate cu punct de acces multi USB pentru încărcarea bateriei dispozitivelor mobile incorporat într-un panou informativ (afișare oră, vreme).

Stațiile vor fi dotate cu locuri pentru șezut din profile metalice și sistem de supraveghere cu camere video.

Statii semnalizate cu totem: f

în zonele unde spațiul n


u permite amplasarea unei stații de așteptare au fost propuse un număr de 28 elemente semnal de tip totem pe care sunt afișate electronic programul mijloacelor de transport și alte informații de uz general.

Elementele de tip totem afișarea timpului și a altor inforrlnații utile.


vor fi dotate cu coșuri de gunoi stradale și panouri LED pentru

reate

siurtin fi p a rh i     ta im II rasei iR. ta

o I f i c 0 k r b a l e- s t u d) o.r o

0726 246 254


OPTIMIZAREA TRASEELOR DE TRANSPORT PUBLIC DE CĂLĂTORI PRIN INTRODUCEREA A 3 LINII NOI (6 STAȚII NOI)

Obiectivul general al proiectului vizează crearea a 3 linii noi (trasee) de autobuz se dorește realizarea unei legături mai bune între cartierul Trivale, cartierul Exercițiu, cartierul Craiovei și cartierul Războieni cu Gara de Sud și cu zona industrială de pe str. Depozitelor.

Structura stațiilor de așteptare este modulară și este compusă din profile metalice rectangulare, portante. Elementele din metal vor fi de culoare gri.

Prinderea de fundație se face cu buloane de ancoraj. Fundațiile vor fi executate separat în funcție de dimensiunile fiecărui modul de stație. Montajul tuturor elementelor componente se face mecanic prin prinderi de tip buloane pentru o mai bună flexibilitate. Fundațiile sunt prefabricate și amplasate la o adâncime de 50 cm față de cota terenului amenajat. Săpătura pentru fundații se va executa m

anual.

nțare un număr de 6 de stații de așteptare pentru călători


Sunt propuse spre înfi împărțite astfel în funcție de amplasament și necesitate:

Stații fără panouri lateralei

Se propune amplasarea a 2 stații de așteptare călători în zonele unde trotuarul nu prezintă lățime suficientă; acestjea nu sunt prevăzute cu panouri laterale pentru a nu împiedica traficul pietonal.

Stațiile nu vor fi dotate di

Stațiile de așteptare vor


Este prevăzut un singur zonei. Panourile din spate vor fi

Stafiile vor fi dotate cu Ic

J


u punct de vânzare bilete și grup sanitar.

fi racordate la electricitate. Sistemul de iluminat va fi alcătuit din corpuri instalate în panourile de acoperiș.

panou de afișaj electronic pentru a nu distorsiona atmosfera realizate din geam securizat antivandalism 5+5 mm.

buri pentru șezut din profile metalice și sistem de supraveghere cu camere video. Stațiile din zona protejată vor fi dotate cu un panou digital interactiv ce va afișa informații de uz general

uțe, în funcție de amplasament și fluxul de călători.

>u punct de vânzare bilete și grup sanitar.

■ fi racordate la electricitate. Sistemul de iluminat va fi alcătuit de afișaj laterale și acoperiș. Sunt prevăzute două panouri de


Stații modul standard fără punct de vânzare titluri de călătorie și grup sanitar:

Sunt propuse spre amenajare un număr de 1 stație de așteptare călători alcătuite din două sau patru module cu bănci

Stațiile nu vor fi dotate c

Stațiile de așteptare vor din corpuri instalate în panourile afișaj laterale. Panourile sunt realizate din oțel zincat și aluminiu extrudat.

Panourile din spate și cel lateral dreapta vor fi realizate din geam securizat antivandalism 5+5 mm.

Stațiile vor fi de asemehea dotate cu punct de acces multi USB pentru încărcarea bateriei dispozitivelor mobile incorporat într-un panou informativ (afișare oră, vreme).

Stațiile vor fi dotate cu locuri pentru șezut din profile metalice și sistem de supraveghere cu camere video.

reate


mixAn <ta arhil^cHura rtiimilrRsni^r.a


officef^krsale-siadloro

0724 246 254


Stafii semnalizate cu totem:

f

în zonele unde spațiul nu permite amplasarea unei stații de așteptare au fost propuse un număr de 3 elemente semnal de tip totem pe care sunt afișate electronic programul mijloacelor de transport și alte Elementele de tip totem vor fi dbtate cu coșuri de gunoi stradale și panouri LED pentru afișarea timpului și a altor informații utile.

nformații de uz general.


INTEGRAREA SISTEMULUI DE E-TICKETING PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC DE

CĂLĂTORI Șl IMPLEMENTAREA DE PANOURI INFORMATIVE ÎN TIMP REAL ÎN AUTOBUZE PENTRU A OFERI INFORMAȚII DE CĂLĂTORIE ÎN TIMPUL ACESTEIA

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea condițiilor de transport public monitorizare și informare. Sistemul de e-ticketing va fi alcătuit


prin integrarea unor facilități de

din subsistem de monitorizare al flotei de transport, subsistem de taxare, subsistem de informare călători și subsistem

de monitorizare video și numărare.


Subsistem de monitorizară flotă:

Constă în realizarea unei infrastructuri hardware alcătuit din server, stație de lucru și


156 de calculatoare de bord co


mpatibile cu sistemul de ticketing.


Subsistem de taxare:

Sistemul de taxare este formatare cârduri contactless,


alcătuit din server conetat la stații de lucru, imprimante pentru cititor de cârduri, prevăzute în dispecerat, casieria centrală, stațiile dotate cu puncte de vânzare bilete, centru controlori. Vor fi dotate 156 de autobuze cu validatoare Dual E-check contactless.

De asemenea, vor fi introduse automate de vânzare bilete în stațiile de autobuz propuse spre modernizare în cadrul unui proiect separat. Astfel sunt propuse un număr de 47 de automate vânzare titluri de călătorie.

Subsistem de informare călători:

le de autobuz 50 de panouri LED ful color, pentru informarea


Vor fi prevăzute în stații călătorilor, cu anunțător vocal. F’anouri de informare vor fi prevăzute și în autobuzele existente și care vor fi achiziționate ulterior.

face parte și furnizarea de internet wireless în vehiculele de


Tot din acest sistem va

transport, cu routere wireless.

Subsistem de monitorizare video și numărare:

Va fi alcătuit din server aplicații video, consolă de control și periferice, amplasat în dispecerat. în stațiile de autobuz for fi montate 132 de camere video speed dome pentru exterior. Din cele 100 stații preyăzute cu camere video, 32 vor avea montate câte 2 camere.

Autobuzele existente câ

numărare călători și sistem de Monitorizare video în interiorul vehiculului.


și cele noi, achiziționate ulterior, vor fi prevăzute cu sistem de

arh, Etana Florea - DumHrescu

reale


o ft i c c @ k rs a i e-s i u d i o.r o

0726 244 254

CREAREA DE SISTEME DE ÎNCHIRIERE DE BICICLETE ("SISTEME DE TIP BIKE SHARING”)

Obiectivul de investiții vizează creșterea mobilității urbane n condițiile protejării mediului înconjurător, având ca scop final creșterea calității vieții tuturor locuitorilor. Astfel, de această investiție vor beneficia toți rezicenții, plus cei aflați temporar sau care tranzitează municipiul în diferite scopuri.

în Municipiul Pitești nu âxistă un sistem de închiriere de biciclete. Lipsa facilităților și a infrastructurii pentru modurile de deplasare nemotorizate reprezintă unele dintre problemele identificate în Planul de Mobilitate Urbană al Mun. Pitești.

în urma analizei conqițiilor de trafic și amplasament, stațiile vor fi propuse în următoarele amplasamente:

etrochimiștilor, B-dui Petrochimiștilor;


-  Stația 1 - Parcul F

-  Stația 2 - parcarea aferentă Parcului Ștrand;

-  Stația 3 - parcarea din cadrul Parcului Lunca Argeșului;

-  Statia 4 - Parcul Trivale

J

Amplasamentele propuse sunt dispuse în punctele cheie ale orașului, în zone cu densitate ridicată de locuire și fac parte din domeniul public al Municipiului Pitești.

Statia 1 - Parcul Petrochimiștilor:

Se va amplasa la intrarea principală în parc, cu acces din B-dul Ptrochimiștilor, vis-a-vis de Str. Anghel Saligny și de Colegiul Tehnic Costin Nenițescu. Acest amplasament este cvasiplan și asfaltat. Suprafața în ultimii ani.

are mici degradări cauzate de intervențiile la utilități efectuate


Statia 2 - Parcul Ștrand:

Este amplasată în parcarea din fața intrării principale în Parcul Ștrand. Amplasamentul este cvasiplan și asfaltat. Suprafața are mici degradări cauzate de intervențiile la utilități efectuate în ultimii ani.

Stația 3 - Parcul Lunca Argeșului:

Este amplasată în parcarea aferentă Parcului Lunca Argeșului. Suprafața existentă este din pavele înierbate, iar pșntru amplasarea stației de biciclete este necesară refacerea platformei.

Statia 4 - Parcul Trivale:

f

Este amplasată pe aleea existentă, în imediata apropriere a platformei pe care se amplasează patinoarul în lunile de iarnă. Asfaltul existent este foarte degradat, prezintă defecțiuni de tipul fisurilor, crăpăturilor, nefiind asigurate elemente geometrice, atât în plan cât și în profil transversal și longitudinal pentru cerințele actuale de confort și siguranță în exploatare.

baza unui sistem de autentificare, în cadrul unei aplicații


Stațiile vor funcționa pe: existente la fiecare stație, pe baza unui cârd contactless emis la centrele de distribuție. în acest fel clienții vor putea obține o bici

cletă de la oricare dintre stațiile din proiect, pe care o va folosi


arti.Elena Fierea - Dumitre seu


reate

s Juri I n srh i t ecisj ra du rrtif resct i&co


ol tic kre a l e-studio.ro

0726 246 254


și o va putea returna la oricare altă stație. Stațiile dispun de mecanisme automate de securizare a bicicletelor care permit returnarea acestora în deplină siguranță.


Bicicletele închiriate vor apărea ca fiind pe cârdul clientului, acest lucru împiedicându-l


pe acesta să închirieze o altă bicicletă și îl va obliga la returnarea bicicletei în timp util, în caz contrar va atrage după sine o amendă pentru furtul bicicletei. Bicicletele prezintă de asemenea


componentespeciale antifurt, c


are scad riscul de demontare și utilizare a lor pe alte biciclete.


Toate stațiile comunică bidirecțional cu un server central prin intermediul căruia se poate crea o imagine de ansamblu asuprq sistemului.


REALIZAREA DE PISTE PENTRU BICICLIȘTI, INCLUSIV PENTRU RECREERE, DE-A LUNGUL RÂULUI ARGEȘ


Obiectivul de investiții vizează creșterea mobilității urbane n condițiile protejării mediului înconjurător, având ca scop final creșterea calității vieții tuturor locuitorilor. Astfel, de această investiție vor beneficia toți reziaenții, plus cei aflați temporar sau care tranzitează municipiul în diferite scopuri.

în Municipiu Pitești sunt amenajate sectoare izolate de piste pentru biciclete, care nu formează o rețea continuă. Lipsa facilităților și a infrastructurii pentru modurile de deplasare nemotorizate reprezintă unele pintre problemele identificate în Planul de Mobilitate Urbană al Municipiului Pitești.

Obiectivele specifice preconizate sunt : creșterea gradului de utilizare a bicicletelor, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor


din Municipiul Pitești, deplasarea facilă a persoanelor la


locurile de muncă, la furnizorii de servicii sau în alte zone de interes, scăderea timpilor de deplasare, scăderea costurilor de transport, reducerea poluării și a consumului de energie, decongestionarea traficului.                                            .    ~

Pistele pentru biciclete^ zonele pietonale se vor realiza în următoarele locații din Municipiul Pitești:                                                        .--""AX A

Strada Basarabia

B- dul Petrochimiștilor

De-a lungul malului drăpt al Râului Argeș, între Parcul Lunca Argeșului și Cartierul Tudor Vladimirescu ( Strada Lânăriei, Strada Târgul din Vale, 'Promenada Râului Argeș-Dig)

Strada Basarabia


Pistele pentru bicicliști vor avea 1 bandă / sens și vor fi amplasate pe ambele părți ale străzii. Pistele vor fi vopsite cu vopsea antiderapantă de culoare verde și vor fi delimitate de partea carosabilă prin marcaje rutiere longitudinale termoplastice și separatoare de sens.

Pe suprafața benzii se


vor aplica pictograme de biciclete (marcaje termoplastice


preformate) - la intersecții, Iei capete și din loc în loc, precum și marcaje de direcție, semnalizând direcția de mers structură a străzii, cu reparații Idcale-plombe, pe care se vor aplica marcaje și vopsea.

Bulevardul Petrochimiștilor


a bicicletelor. Structura pistelor va fi constituită din actuala


a trotuarelor (3,00 - 3,50 m) cât și existența unui spațiu de siguranță - zonă verde între trotuare și carosabil, se propune îngustarea trotuarelor până la o lățime de 1,50 - 2,00 m și realizarea unei piste de bicicliști cu 1 bandă/ sens, pe fiecare parte a străzii.


Având în vedere lățime


reate


sturiln d* arhil^ctura riiimilrn.sqiifcro


clfice^kraaie-țtudio.ro

0724 266 254


Pistele pentru bicicliști vor fi amplasate într spațiul verde și vor fi delimitate de troutare. Pe suprafața benzii se vor aplisa pictograme de biciclete ( marcaje termoplastice preformate) - la intersecții, la capete și din loc în loc, precum și marcaje de direcție, semnalizând direcția de mers a bicicletelor.


Strada Lânăriei - Strada Târgul din Vale:


Pistele pentru bicicliști vor avea 1 bandă/sens și vor fi amplasate pe o singură parte a străzii (pe partea dinspre Râul Argeș), ocupând prima bandă de circulație. Pistele vor fi vopsite cu vopsea antiderapantă de cu rutiere longitudinale termoplastice.

Pe suprafața benzii sș vor aplic pictograme de biciclete (marcaje termoplastice) performante) la intersecții, la capete și din loc in loc, precum și marcaje de direcție, semnalizând direcția de mers a bicicletelor. Structura pistelor va fi construită din actuala srtuctură a străzii pe care se vqr aplica marcaje și vopsea.


oare verde și vor fi delimitate de partea carosabilă prin marcaje


Promenada Râului Argeș (Dig):


Lucrările de reamenajarb presupun curățarea amplasamentului de excesul vegetal. Se ată pietonilor și bicicliștilor pe o lungime de 265 m, după care rate, fiind proiectată o pistă pentru bicicliști cu lățimea de 2.00


va realiza o alee comună dedic spațiile de circulație vor fi sepa m și o alee pietonală cu lățimea de 1.50 -2.00 m.

Pistele vor fi vopsite cu aleea pietonală prin marcaj terrhoplstic longitudinal.

Pe suprafața benzii sq vor aplic pictograme de biciclete (marcaje termoplastice) performante) la intersecții, la capete și din loc in loc, precum și marcaje de direcție, semnalizând direcția de mers a bicicletelor. Având în vedere rambleul de 2.00-5.00 m înălțime, se va amplasa un parapet pietonal pe partea stângă a pistelor pentru bicicliști.

Parapetul existent din oeton va fi curățat și placat cu cărămidă aparentă, iar pe coronamentul acestuia va fi moitată o balustradă metalică.


vopsea antiderapantă de culoare verde și vor fi delimitate de


Sistemul constructiv al pistelor și trotuarelor:


în zona cu structură de beton existentă se vor repara zonele degradate cu beton de ciment, va fi prevăzut un geoccmpozit anti-fisură peste betonul existent iar pe urmă un strat de uzură din beton asfaltic BA8.

Structura de pământ balast va conține un strat de 10 cm din balst, peste care se va turna beton de ciment C2-/25 șilun strat de uzură din beton asfaltic BA8.


Notă: Având în vedere Solicitările de clarificări, studiul de trafic a fost reactualizat în noiembrie 2019.
Ar?excx- - ~2-le, M.C..L-.         <«Z2.^9

BUGET PROIECT

Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat

Activitate

Categorie

Cheltuială

Preț unitar

(fără TVA) |LEIț

Valoare totală fără TVA

Valoare TVA

Cheltuieli eligibile fără TVA

Cheltui eli neeligi bilefăr ă TVA

TVA eligibil

TVA neeligibil

Total cheltuieli eligibile

Public [LEI]

Contribu ție proprie eligibilă

Neram bursabil

Proiectare

S.F., studii geo, topo, expertiza, documentații pentru obținere avize, elaborare cerere de finanțare

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Studii cf .HG 907/ studii de teren cf HG 28

53500

53500

10165

53500

0

10165

0

63665

63665

1273,3

62391,7

Proiectare S.F., studii geo, topo, expertiza, documentații pentru obținere avize, elaborare cerere de finanțare

Cheltuieli

pentru proiectare și asistență tehnică

Studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28

79097

79097

15028,43

79097

0

15028,43

0

94125,43

94125,43

1882,51

92242,92

S.F., studii geo, topo, expertiza, documentații pentru obținere avize, elaborare cerere de finanțare

cbeltuielipentru proiectareșiasist ențătehnică

Cheltuieli pentru (documentații suport) și obținere avize, acorduri, autorizații

25500

25500

4845

25500

0

4845

0

30345

30345

606,9

29738,1

Activitate

Categorie

Cheltuială

Preț unitar

(tară TVA)

[LEI]

Valoare totală fără TVA

Valoare TVA

Proiectare S.F., studii geo, topo, expertiza, documentații pentru obținere avize, elaborare cerere de finanțare

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Proiectare și inginerie

8000

8000

1520

Proiectare S.F., studii geo, topo, expertiza, documentații pentru obținere avize, elaborare cerere de finanțare

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Proiectare și inginerie

342000

342000

64980

Proiectare S.F., studii geo, topo, expertiza,

Cheltuieli pentru

Cheltuieli

“documentam pentru obținere avize, elaborare cerere de finanțare

proiectare și asistență tehnică

pentru consultanță

18000

18000

3420

Cheltuieli eligibile fără TVA

Cheltui eli neeligi bilefăr ă TVA

TVA eligibil

TVA neeligibil

Total cheltuieli eligibile

Public

[LEI]

Contribu ție proprie eligibilă

Neram bursabil

8000

0

1520

0

9520

9520

190,4

9329,6

342000

0

64980

0

406980

406980

8139,6

398840,4

18000

0

3420

0

21420

21420 I

428,4

20991,6

Activitate

Categorie

Cheltuială

Preț unitar

(tară TVA) [LEI]

Valoare totală fără TVA

Valoare

TVA

Proiectare S.F., studii geo, topo, expertiza, documentații pentru obținere avize, elaborare cerere de finanțare

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Cheltuieli pentru (documentații suport) și obținere avize, acorduri, autorizații

53473

53473

10159,87

Realizarea mediatizarii, 1 informării si | publicității proiectului

Cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

12600

12600

2394

Realizarea mediatizarii, informării si publicitarii proiectului

Cheltuieli de inform are, comunicare și publicitate

Cheltuieli de promovare a obiectivului de investiți e/produs ului/serviciului finanțat

32400

32400

6156

Cheltuieli eligibile fără TVA

Cheltui eli neeligi bilefăr ă TVA

TVA eligibil

TVA neeligibil

Total cheltuieli eligibile

Public [LEI]

Contribu ție proprie eligibilă

Neram bursabil

53473

0

10159,87

0

63632,87

63632,87

1272,66

62360,21

12600

0

2394

0

14994

14994

299,88

14694,12

32400

0

6156

0

38556

38556

771,12

37784,88

Activitate

Categorie

Cheltuială

Preț unitar

(fără TVA)

[LEI]

Valoare totală tară TVA

Valoare

TVA

Realizarea PT, DE, CS, DTAC, inclusive asistenta tehnica din partea proiectantului

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Proiectare și inginerie

387827,3

387827,29

73687,19

Realizarea PT, DE, CS, DTAC, inclusive asistenta tehnica din partea proiectantului

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Cheltuieli pentru asistență tehnică

14000

14000

2660

Realizarea PT, DE, CS, DTAC, inclusive asistenta tehnica din partea proiectantului

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Cheltuieli pentru asistență tehnică

143729,1

143729,14

27308,54

Realizarea PT, DE, CS, DTAC, inclusive asistenta tehnica din partea proiectantului

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Proiectare și inginerie

37000

37000

7030

Cheltuieli eligibile fără TVA

Cheltui eli neeligi bilefăr ă TVA

TVA eligibil

TVA neeligibil

Total cheltuieli eligibile

Public [LEI]

Contribu fie proprie eligibilă

Neram bursabil

387827,3

0

73687,19

0

461514,5

461514,48

9230,29

452284,19

14000

0

2660

0

16660

16660

333,2

16326,8

143729,1

0

27308,54

0

171037,7

171037,68

3420,75

167616,93

37000

0

7030

0

44030

44030

880,6

43149,4

Activitate

Categorie

Cheltuială

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

Valoare totală fără TVA

Valoare TVA

Cheltuieli eligibile fără TVA

Cheltui eli neeligi bilefăr ă TVA

TVA eligibil

TVA neeligibil

Total cheltuieli eligibile

Public

[LEI]

Contribu ție proprie eligibilă

Neram bursabil

Consultanta in management de poiect si achiziții publice

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Cheltuieli pentru consultanță

541957,7

541957,69

102971,96

541957,7

0

102971,96

0

644929,7

644929,65

12898,59

632031,06

Consultanta in management de proiect si achiziții publice

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Cheltuieli pentru consultanță

46054,85

46054,85

8750,42

46054,85

0

8750,42

0

54805,27

54805,27

1096,11

53709,16

Asistenta tehnica a execuției (dirigentie de șantier)

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Cheltuieli pentru asistență tehnică

179412,7

179412,69

34088,41

179412,7

0

34088,41

0

213501,1

213501,1

4270,02

209231,08

Realizarea auditului financiar al proiectului

Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar

Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar

50420

50420

9579,8

50420

0

9579,8

0

59999,8

59999,8

1200

58799,8

Achiziția si execuția lucrărilor

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea Ia starea inițială

1581510

1581510

300486,9

1581510

0

300486,9

0

1881997

1881996,9

37639,94

1844356,96

Activitate

Categorie

Cheltuială

Preț unitar

(fără TVA)

[LEI]

Valoare totală fără TVA

Valoare TVA

Achiziția si execuția lucrărilor

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

506000

506000

96140

Achiziția si execuția lucrărilor

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2100000

2100000

399000

Achiziția si execuția lucrărilor

Cheltuieli pentru investiția de bază

Cheltuieli pentru construcții și instalații

1311295

1311295

249146,05

Achiziția si execuția lucrărilor

Cheltuieli pentru investiția de bază

Cheltuieli cu dotările (utilaje,echipa mente cu și fără montaj, dotări)

20773986

20773986

3947057,3

Achiziția si execuția lucrărilor

Cheltuieli cu organizarea de șantier

cheltuielicone xeorganizării de șantier

27600

27600

5244

Cheltuieli eligibile fără TVA

Cheltui eli neeligi bilefăr ă TVA

TVA eligibil

TVA neeligibil

Total cheltuieli eligibile

Public |LEI]

Contribu ție proprie eligibilă

Neram bursabil

506000

0

96140

0

602140

602140

12042,8

590097,2

2100000

0

399000

0

2499000

2499000

49980

2449020

1311295

0

249146,05

0

1560441

1560441,1

31208,82

1529232,23

20773986

0

3947057,3

0

24721043

24721043

494420,87

24226622,5

27600

0

5244

0

32844

32844

656,8»

32187,12

Activitate

Categorie

Cheltuială

Preț unitar

(fără TVA)

|LEI]

Valoare totală fără TVA

Valoare

TVA

Achiziția si execuția lucrărilor

Cheltuieli cu organizarea de șantier

Cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

173109,7

173109,69

32890,84

Achiziția si execuția lucrărilor

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Cheltuieli pentru amenajarea terenului

693038

693038

131677,22

_

Achiziția si execuția lucrărilor

Cheltuieli pentru investiția de bază

Cheltuieli pentru construcții și instalații

12301294

12301293,8

2337245,8

Cheltuieli

Achiziția si execuția lucrărilor

Cheltuieli penhu comisioane, cote, taxe, costul creditului

pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

42869,81

42869,81

0

Achizitiasie xecutialucraril or

cheltuielipent rucomisioane, cote, taxe, costulcreditului

cheltuielipent rucomisioane, cote, taxe, costulcreditului

51700,01

51700,01

0

Cheltuieli eligibile rară TVA

Cheltui eii neeligi bilefar ă TVA

TVA eligibil

TVA neeligibil

Total cheltuieli eligibile

Public [LEI]

Contribu ție proprie eligibilă

Neram bursabil

173109,7

0

32890,84

0

206000,5

206000,53

4120,01

201880,52

0

693038

0

131677,22

0

0

0

0

12301294

0

2337245,8

0

14638540

14638540

292770,79

14345768,8

42869,81

0

0

0

42869,81

42869,81

857,39

42012,42

51700,01

0

0

0

51700,01

51700,01

1033,03

50666,00

Activitate

Categorie

Cheltuială

Preț unitar

(fără TVA)

1LEIJ

Valoare totală fără TVA

Valoare TVA

Achiziția si execuția lucrărilor

Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Chel tui el ipentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

79713,68

79713,68

0

1 Achiziția si

| execuția

| lucrărilor

Cheltuieli pentiu comisioane, cote, taxe, costul creditului

Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

95195,69

95195,69

0

1 Achiziția si execuția lucrărilor

Cheltuieli diverse și neprevăzute

Cheltuieli diverse și neprevăzute.

2002900

2002900,02

380551

Cheltuieli pentru-investiția de bază

Cheltuieli cu

Achiziția $i furnizarea dotărilor

dotările

(utilaje,echipa mente cu și fără montaj, dotări)

2725485

2725484,5

517842,06

Achiziția si furnizarea dotărilor

Cheltuieli pentru investiția de bază

Cheltuieli cu active necorporale

2084913

2084913

396133,47

Cheltuieli eligibile fără TVA

Cheltui eli neeligi bilefăr ă TVA

TVA eligibil

TVA neeligibil

Total cheltuieli eligibile

Public [LEI]

Contribu ție proprie eligibilă

Neram bursabil

79713,68

0

0

0

79713,68

79713,68

1594,27

78119,41

95195,69

0

0

0

95195,69

95195,69

1903,91

93291,78

2002900

0

380551

0

2383451

2383451

47669,02

1

2335782

2725485

0

517842,06

0

3243327

3243326,6

64866,53

3178460,03

2084913

0

396133,47

0

2481046

2481046,5

49620,93

2431425,54

SURSE DE FINANȚARE

Total proiect

57.753.740,13

Total eligibil

56.929.024,91

Total neeligibil

824,715.22

Total nerambursabil

55,790,444.41

Total contribuțieproprie

1,138,580.50

lntensitateaintervenției

98%