Hotărârea nr. 417/2019

HCL prelungire aplicabilitate HCL 138-2018

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘT CONSILIUL LOCAL

privind prelu


HOTĂRÂRE

ngirea aplicabilității H.C.L. nr.138/26.04.2018


Consiliul Local al

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.59592/04.12.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.60962/2019, nr.60963/3019, nr.60964/2019, nr.60965/2019, nr.60966/2019;

-Adresa nr.961/1


Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


1.11.2019 a Aeroclubului Teritorial Pitești înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.55064/11.11.2019;

e art.867 și următoarele din Codul Civil, ale art.297 alin, art. 299-300 Idin Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

i iilor art. 196 alin. (1) lit. ”a,, din Codul Administrativ, cu


Văzând prevederi

(1) litera ”a”, î ......

A

In temeiul dispozi completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Articol unic. Se privind darea în administr Pitești, până la data de 31.1


aprobă prelungirea aplicabilității H.C.L. 138/26.04.2018 are a unui spațiu Aeroclubului Teritorial „Henri Coandă” 2.2020.


Serviciul Public de


Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce


la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia, precum și Aeroclubului Teritorial „Henri Coandă” Pitești, cu sediul în Calea București, bl.U3, mezanin, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr. 417din 12.12.2019