Hotărârea nr. 416/2019

HCL infiintare parcare cu plata

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind înființarea, exploatarea și întreținerea unei parcări cu plată în municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului


-Referatul de aprobare

Pitești;

-Adresa nr. 17050/30.10.2019 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 52727/30.10.2019;

1.2019 al Direcției Tehnice;


-Raportul nr.53829/05.1

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.60962/2019, nr.60963/2019, nr.60964/2019,

nr.60965/2019, nr.60966/2019;

297 din Codul Administrativ, precum și ale H.G.R. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu completările


Văzând prevederile art

ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă înființarea, exploatarea și întreținerea de către Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, a parcării publice în regim de parcare cu plată, din str. Frații Golești, cu datele prezenta hotărâre.

de identificare prevăzută în anexă, care face parte integrantă din


(2) Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești împreună cu Administrația Domeniului Public Pitești, asigură amenajarea corespunzătoare a parcării cu plată nou înființate.

Art.2. (1) Parcarea care face obiectul prezentei hotărâri se utilizează contra cost, pe bază de tichet/abonament de parcare sau cu plata on line prin aplicația TPARK-SMS și cârd bancar.

  • (2)  Tarifele de parcare pentru autovehicule sunt cele aprobate prin H.C.L. nr. 159/27.04.2017.

    din exploatarea locurilor de parcare prevăzute în prezenta hotărâre se ndițiile legii.


  • (3) încasările realizate fac venit la bugetul local, în coi

Art.3. (1) Parcarea prevăzută în anexă, cu o suprafață de 2.620 mp și o valoare de inventar de 455.664,83 lei cu TVA, se înregistrează în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești și în evidența extracontabilă a Servii

ciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.


(2) Inventarul bunurilor de domeniul public al Municipiului Pitești, atestat prin H.G.R. nr.447/2002, se modifică potrivit prezentei hotărâri.

de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești și Administrația Domeniului Public Pitești vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 15.01.2020.


Art.4. Serviciul Public


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 416 din 12.12.2019-Plan de amplasament Parcari - B-dul. Frații Golești

Pitești, Jud. Argeș

Scara 1:500

Proprietăți Particulare


. _____________________ ■.                                                                                                                            > i roi

»                Trotuar                    ț                       T—r—__fe__

/////® //o/»// ® £7 ® I / /7r/°77/77 ® //°/aZ70 0


i I p I p I ~T~1

; Trotuar


Proprietăți ParticularePlan de amplasament Parcari - B-dul. Frații Golești

Pitești, Jud. Argeș

Scara 1:500


Număr parcari : 63Trotuar


® 7//W///Â O / 73SZ


v\ p\p\p\ w\p\ p\p\pW\p\p\p\p\p\o\p\p\p\p\p\p\ T ro tuar


Proprietăți Part,Cfc'«TlFlC

of