JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind predarea cătrte Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Național condițiilor

”Construire Proiect ti


la de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea în vederea executării obiectivului de investiții

ip - Sală de sport cu tribună 180 de locuri, str. Nicolae Dobrin nr.20, municipiul Pitești, județul Argeș”


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; -Raportul nr. 59616/04.12.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.60962/2019, nr.60963/2019, nr.60964/2019, mf.60965/2019, nr.60966/2019;

Văzând prevederile art.44


alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu ”c„ din Codul Administrativ, cu


modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. (2) lit.

completările ulterioare, precum și prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A;

în temeiul dispozițiilor art.


96 alin.(l) lit. ”a„ din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în municipiul Pitești strada Nicolae Dobrin nr. de 2.397 mp, identificat potrivii vederea și pe perioada realizării tip - Sală de sport cu tribună Argeș”.


20, județul Argeș, aflat în proprietatea Municipiului Pitești, în suprafață Cărții funciare nr. 99802, nr. topo 99802, liber de orice sarcini, în de către „C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiții ”Construire Proiect

180 de locuri, str. Nicolae Dobrin nr.20, municipiul Pitești, județul


Art.2. Amplasamentul prevăzut la alin.(l) este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Pitești a cheltuielilor pentru racordurile li utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art.4. Consiliul Local al de teren necesare pentru depozitai

Art.5. Consiliul Local al


Municipiului Pitești se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele re și organizarea șantierului.

Municipiului Pitești se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioada de minim 15 ani.

și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce iței hotărâri care va fi comunicată acestora precum și „C.N.I. S.A.” de


Art. 6. Direcția Tehnică la îndeplinire dispozițiile prezen către Secretarul General al Municipiului Pitești.

La data intrării în vigoare


a prezentei își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 235/18.07.2019.Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr. 415 din 12.12.2019