JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națio

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire b:

Str. Nicolae Dobrin nr.20, municipiul Pitești, județul Argeș


nală de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea


•uză sportivă TIP 2-Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”,

♦f


Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare

-Raportul nr.59660/04.

-Avizele comisiilor de


pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; 12.2019 al Direcției Tehnice;

specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.60962/2019,


nr.60963/2019, nr.60964/2019, nr.60965/2019, nr.60966/2019;

Văzând prevederile art, modificările și completările u completările ulterioare, precu modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A;

în temeiul dispozițiile)

ulterioare,


.44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu terioare, ale art.129 alin. (2) lit. ”c” din Codul Administrativ, cu iti și prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru


>r art. 196 alin.(l) lit. ”a” din Codul Administrativ, cu completările


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investii ii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în municipiul Pitești, strada Nicolae Dobrin nr de 2.450 mp, identificat potrivii Cărții funciare nr. 101061, nr. topo 101061, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării


.20, județul Argeș, aflat în proprietatea Municipiului Pitești, în suprafață


de către „C.N.I.” - S.A. a obiectivului de investiții "Construire bază


sportivă TIP 2-Liceul cu Program Sportiv „Viitorul”, Str. Nicolae Dobrin nr.20, municipiul Pitești, județul Argeș".

Art.2. Amplasamentul p respectarea reglementărilor în vi


revăzut la alin. (1) este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu goare.

Art.3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Pitești a a utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat


cheltuielilor pentru racordurile etc.).

Art.4. Consiliul Local al

de teren necesare pentru depozitare și organizarea șantierului.

Art.5. Consiliul Local al


Municipiului Pitești se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele


Municipiului Pitești se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioada de minim 15 ani.

Art.6. Direcția Tehnică si Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestora precum și „C.N.I. S.A.” de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

La data intrării în vigoare


a prezentei își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 234/18.07.2019.Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr. 414 din 12.12.2019