Hotărârea nr. 413/2019

HCL modificarea HCL 436-2017

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind modificarea H.C.L. nr. 436/20.11.2017 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești,


cu modificările și completările ulterioare


Consiliul Local al Mun

Având în vedere:

-Referatul de aprobare

-Raportul nr. 59717/04.12.2019 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Pri

-Avizele comisiilor de:

nr.60963/2019, nr.60964/2019

-Adresa nr. 19401/04.

Municipiului Pitești, înregistra

Văzând prevederile art. 129 alin. (3) lit.

ulterioare, precum și ale Legii

actelor normative, republicată,

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul administrativ, cu completările ulterioare,


icipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;


pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;


mărului Municipiului Pitești;

specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.60962/2019, ' nr.60965/2019, nr.60966/2019;

12.2019 a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului ită la Primăria Municipiului Pitești sub nr.59655/04.12.2019;

”c” din Codul administrativ, cu completările nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.I. Anexele nr. 1 și


nr. 2 la H.C.L. nr. 436/20.11.2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul că un post vacant de inspector de specialitate gradul IA din cadrul Biroului Resurse Umane se transformă în muncitor calificat treapta I(M;G) și se mută la Secția întieținere Patrimoniu.

Art.II. Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul apăratului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL


Pitești

Nr. 413 din 12.12.2019