Hotărârea nr. 412/2019

organigrama si stat functii PLMP

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

H OTĂRÂRE


privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești


Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;


Consiliul Local al M

Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.59801/05.12.2019 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

-Avizele comisiilor

nr.60962/2019, nr.60963/2'

-Adresa nr. 9767/05.12.2019 a Poliției Locale a Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului P itești sub nr.59800/05.12.2019;

Văzând prevederile


de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele

019, nr.60964/2019, nr.60965/2019, nr.60966/2019;


Legii nr. 155/2010 privind poliția locală, republicată și ale art. 129 alin.(3) lit. ”c” din Co^lul administrativ, cu completările ulterioare;

iilor art. 196 alin.(l) lit. ”a” din Codul administrativ, cu


A

In temeiul dispozi completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă organigrama Poliției Locale a Municipiului Pitești, potrivit anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă starul de funcții al Poliției Locale a Municipiului Pitești, potrivit anexei nr.2.


Anexele nr.l și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Poliția Locali a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile


prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia și Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, de către Secretarul


General al Municipiului Pitești.

începând cu data adoptării prezentei, H.C.L. nr.310/26.09.2019 își încetează aplicabilitatea.rasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL


Andrei-Cătălin Câlugăru


Pitești,

Nr. 412 din 12.12.2019ORGANIGRAMA POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI PITEȘTI .  ..

__________________, Anexa nr. 1 la H.C.L.                  ......2019

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPAL


-► PRIMAR

DIRECTOR GENERAL 1


COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ


I

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

1


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

1


I

SERVICIUL SIGURANȚĂ PUBLICĂ

70

2

60

8


SERVICIUL SIGURANȚĂ RUTIERĂ

51

5

46

0


SERVICIUL JURIDIC EVIDENȚĂ OPERATIVĂ SI RFRI IRRF IIMANF

8

1

7

0


SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE Șl ÎNTREȚINERE

8

1

4

3


BIROUL ORDINE PUBLICĂ

61

1

60

0


COMPARTIMENTUL PAZĂ

8

0

0

8


COMPARTIMENTUL

3

DISCIPLINĂ ÎN

0

CONSTRUCȚII Șl

3

AFIȘAJ STRADAL

0COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL Șl REGISTRATURĂ

2

0

2

0


SERVICIUL LOGISTICĂ,

9

ACHIZIȚII,

1

ADMINISTRATIV Șl

6‘

l--------

ARHIVĂ

2COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

3

0

3

0

COMPARTIMENTUL ACTIVITĂȚI COMERCIALE


£

£

£

0T O T A L, din care:

funcții publice specifice de polițist local, din care:

  • * de conducere

  • * de execuție

funcții publice generale, din care:

  • * de conducere

  • * de execuție

personal contractual, din care:

  • * de conducere

  • * de execuție

Anexa 2 la H.C.L. nr..                 ..2019

STAT DE FUNCȚII AL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI PITEȘTI

Nr. crt.

Structura

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treapta profesională

Nivelul

studiilor

Observații

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

director general*

I

II

S

2

director general adjunct*

I

II

S

3

director general adjunct*

I

II

S

SERVICIUL SIGURANȚĂ RUTIERĂ

4

șef serviciu*

I

II

S

BIROUL DISCIPLINĂ RUTIERĂ

5

șef birou*

I

II

s

6

polițist local

III

superior

M

7

polițist local

I

superior

S

R

polițist local

III

superior

M

9

polițist local

I

superior

S

10

polițist local

III

principal

M

11

polițist local

III

superior

M

12

polițist local

III

superior

M

13

' =1 W V= \\

polițist local

III

superior

M

14

polițist local

I

superior

S

15

V A i     A - y

polițist local

I

principal

S

16

w\ --—y •  7

polițist local

I

asistent

S

17

polițist local

I

asistent

S

18

polițist local

III

superior

M

19

-

polițist local

I

asistent

S

20

polițist local

I

asistent

S

21

polițist local

I

superior

S

22

polițist local

III

superior

M

23

polițist local

I

superior

S

24

polițist local

I

asistent

S

25

polițist local

III

superior

M

26

polițist local

III

superior

M

27

polițist local

I

debutant

S

BIROUL SISTEMATIZARE RUTIERA

28

șef birou*

I

II

s

29

polițist local

I

asistent

s

30

polițist local

I

superior

s

31

polițist local

III

superior

M

32

polițist local

III

superior

M

33

polițist local

I

asistent

S

34

polițist local

I

asistent

s

35

polițist local

I

asistent

s

36

polițist local

III

asistent

M

37

polițist local

III

principal

M

38

polițist local

I

debutant

S

39

polițist local

III

superior

M

BIROUL INFORMATICĂ, MONITORIZARE VIDEO

40

șef birou*

I

II

S

41

polițist local

I

superior

S

42

polițist local

III

superior

M

43

44

45

46

47

BIROUL BAZĂ DE DATE Șl DISPECERAT

48

șef birou*

49

50

51

52

53

54

SERVICIUL JURIDIC, EVIDENȚĂ OPERATIVĂ Șl RESURSE UMANE

55

șef serviciu

56

57

58

59

60

61

62

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL Șl REGISTRATURĂ

63

64

SERVICIUL SIGURANȚA PUBLICA

65

șef serviciu*

BIROUL ORDINE PUBLICĂ

66

șef birou*

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

// -7 ; j VA

77

78

l         V r /

79

80

\ £■■ K---V. ■■■ //

81

v z4/,   ;

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

polițist local

III

superior

M

polițist local

III

superior

M

polițist local

III

superior

M

polițist local

III

superior

M

polițist local

III

superior

M

1

II

S

polițist local

1

superior

S

polițist local

III

superior

M

polițist local

1

asistent

S

polițist local

III

superior

M

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

principal

S

1

II

S

consilier juridic

1

principal

S

consilier juridic

1

superior

S

consilier

1

asistent

S

consilier

1

superior

S

consilier

1

sunerinr

s

consilier

1

superior

S

consilier juridic

1

principal

s

consilier

1

principal

s

consilier

1

asistent

s

1

II

s

1

II

s

polițist local

1

superior

s

polițist local

1

superior

s

polițist local

II

superior

SSD

polițist local

1

superior

s

polițist local

III

superior

M

polițist local

1

superior

S

polițist local

1

superior

s

polițist local

1

superior

s

polițist local

1

superior

s

polițist local

III

superior

M

polițist local

III

superior

M

polițist local

1

superior

s

polițist local

1

asistent

s

polițist local

III

superior

M

polițist local

1

asistent

S

polițist local

III

superior

M

polițist local

1

superior

S

polițist local

III

superior

M

polițist local

1

superior

S

polițist local

III

superior

M

polițist local

1

superior

S

polițist local

III

superior

M

polițist local

III

superior

M

polițist local

1

superior

S

polițist local

III

superior

M

polițist local

1

superior

S

polițist local

III

superior

M

polițist local

1

superior

S

polițist local

III

superior

M

polițist local

III

superior

M

polițist local

III

superior

M

polițist local

1

asistent

S

polițist local

III

superior

M

polițist local

III

superior

M

polițist local

III

superior

M

polițist local

1

debutant

S

polițist local

III

superior

M

polițist local

III

superior

M

polițist local

III

superior

M

polițist local

III

superior

M

polițist local

III

superior

M

polițist local

III

superior

M

polițist local

III

superior

M

polițist local

1

asistent

S

polițist local

III

superior

M

polițist local

1

asistent

S

polițist local

III

superior

M

polițist local

III

superior

M

polițist local

III

superior

M

polițist local

1

superior

S

polițist local

III

superior

M

polițist local

III

superior

M

polițist local

1

superior

S

polițist local

III

superior

M

polițist local

1

superior

S

polițist local

III

superior

M

polițist local

1

asistent

S

polițist local

1

asistent

s

polițist local

1

asistent

s

polițist local

III

asistent

M

paznic (agent de securitate)

M.G

paznic (agent de securitate)

M,G

paznic (agent de securitate)

M,G

paznic (agent de securitate)

M.G

paznic (agent de securitate)

M.G

paznic (agent de securitate)

M,G

paznic (agent de securitate)

M,G

134

COMPARTIMENTUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII Șl AFIȘAJ STRADAL

135

136

137

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

138

139

140

COMPARTIMENTUL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

141

142

143

144

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE Șl ÎNTREȚINERE

145

șef serviciu

146

147

148

149

150

151

152

SERVICIUL LOGISTICĂ, ACHIZIȚII, ADMINISTRATIV Șl ARHIVĂ

153

șef serviciu

154

155

156

O    1

157

/? /

158

159

160

161

SERVICIUL MANDATE, EVIDENȚA PERSOANELOR, PROTECȚIE Șl INTERVENȚIE

162

_

1

șef serviciu*

BIROUL MANDATE, EVIDENȚĂ A PERSOANELOR, SOLUȚIONARE SESIZĂRI

163

șef birou*

164

165

166

167

168

169

170

paznic (agent de securitate)

M.G

polițist local

1

superior

S

polițist local

III

superior

M

polițist local

1

superior

S

polițist local

1

superior

S

polițist local

1

superior

S

polițist local

1

superior

S

polițist local

1

superior

S

polițist local

1

principal

S

polițist local

1

superior

S

polițist local

1

superior

S

1

II

S

consilier

1

superior

s

—consilier—

—1—

—superior—

—s—

consilier

1

superior

s

consilier

1

principal

s

muncitor calificat

III

M,G

îngrijitor

M,G

îngrijitor

M.G

1

II

s

consilier achiziții publice

1

superior

s

consilier achiziții publice

1

principal

s

consilier achiziții publice

1

superior

s

consilier achiziții publice

1

asistent

s

referent de specialitate

II

superior

SSD

magaziner

M,G

arhivar

IA

M

inspector

1

superior

s

1

1 1

II              1

S 1

1

II

s

polițist local

1

superior

s

polițist local

1

superior

s

polițist local

III

superior

M

polițist local

III

superior

M

polițist local

III

superior

M

polițist local

III

superior

M

polițist local

1

asistent

S

BIROUL INTERVENȚIE LA EVENIMENTE

171

șef birou*

I

II

S

172

polițist local

I

superior

S

173

polițist local

III

superior

M

174

polițist local

I

superior

S

175

polițist local

III

superior

M

176

polițist local

III

superior

M

177

polițist local

III

superior

M

statut de polițist local

NOTĂ

TOTAL PERSONAL, din care:

Total funcții publice, din care:

Funcții publice specifice de polițist local, din care:

‘de conducere

‘ de execuție

Funcții publice generale, din care:

____* de conducere________________3 ‘ de execuție

Total personal contractual, din care:

‘ de conducere

* de execuție