Hotărârea nr. 411/2019

decontare chelutieli transport

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind decontarea cheltuieli 1 din cadrul aparatului de spe


lor de transport efectuat în interesul serviciului, pentru salariații Calitate al Primarului Municipiului Pitești, Direcției de Asistență Socială a Municip iubii Pitești și Administrației Domeniului Public Pitești pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești; .12.2019 al Direcției Economice, Direcției Impozite și Taxe Locale, Direcției Administrație Publică Locală, Juridic, Contencios, Direcției Servicii Publice, Achiziții, Direcției Tehnice, Direcției Ariitect Șef și al Biroului Management Resurse Umane;

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare

 • - Raportul nr. 59353/02


- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.60962/2019, nr.60965/2019, nr.60966/2019;

nr.60963/2019, nr.60964/2019,

- Adresa nr. 21936/03 înregistrată la Primăria Munici a Administrației Domeniului 59178/03.12.2019;

Având în vedere pre-personalului autorităților și ins precum și în cazul deplasării în In temeiul dispozițiilor ulterioare,


.12.2019 a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, jiului Pitești sub nr.59198/03.12.2019 și Adresa nr. 9633/03.12.2019 3ublic Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.

vederile H.G.R. nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile itituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, i interesul serviciului;

■ art. 196 alin. (1) lit. “a” din Codul administrativ, cu completările

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) în cadrul apiratului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, funcțiile care, prin fișa postului, au stabilite sarcini care necesită deplasări frecvente în teren, cu mijloace de transport în comun, sunt următoarele:

 • a) director executiv;

 • b) arhitect șef;

 • c) șef serviciu, șef birou

  Dnsilier juridic, auditor, inspector de specialitate;


 • d) inspector, consilier, c

 • e) referent de specialitate;

 • f) referent, arhivar;

 • g) îngrijitoare.

  (2) Se aprobă, pentru ^nul 2020, decontarea unui număr maxim de 58 abonamente de pentru efectuarea deplasărilor în teren, în vederea îndeplinirii


călătorie, care vor fi utilizate

sarcinilor de serviciu, de către salariații din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești.

cții/compartimente independente a abonamentelor se realizează la i/șefilor de compartimente independente, cu aprobarea primarului, cției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, funcțiile care, prin care necesită deplasări frecvente în teren, cu mijloace de transport


(3) Repartizarea pe dire< propunerea directorilor executivi

Art.2. (1) în cadrul Dire<

fișa postului, au stabilite sarcini

în comun, sunt următoarele:

 • a) șef serviciu;

 • b) inspector, consilier; cjreferent, administrator; djîngrijitoare. • (2) Se aprobă, pentru călătorie, care vor fi utiliza t< sarcinilor de serviciu, de către salariații din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești.

 • (3) Directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești răspunde de modul de decontare și justificare a utilizării în interes de serviciu a abonamentelor de călătorie.

Art.3. (1) în cadrul

postului, au stabilite sarcini care necesită deplasări frecvente în teren, cu mijloace de transport în comun, sunt următoarele:

 • a) inspector de specia

 • b) subinginer;

 • c) muncitor;

(2) Se aprobă, pentru călătorie, care vor fi utilizate pentru efectuarea deplasărilor în teren, în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu, de către


anul 2020, decontarea unui număr maxim de 32 abonamente de :e pentru efectuarea deplasărilor în teren, în vederea îndeplinirii


Administrației Domeniului Public Pitești, funcțiile care, prin fișa


Ltate;


anul 2020, decontarea unui număr maxim de 67 abonamente de


salariații din cadrul Administrației Domeniului Public Pitești.

(3) Directorul Administrației Domeniului Public Pitești răspunde de modul de decontare și de serviciu a abonamentelor de călătorie.

plata abonamentelor prevăzute la art. 1 - art. 3 se realizează lunar,


justificare a utilizării în interes

Art.4. Achiziționarea și j de către fiecare instituție nominalizată, în limita bugetului aprobat.

Art.5. Primarul Municipiului Pitești, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești și Administrația Domeniului Public Pitești vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi


Administrația Domeniului Pul comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru ,/->— /


Pitești,

Nr. 411 din 12.12.2019