JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru

aplicarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu îodificările și completările ulterioare

Consiliul Local a Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr.21783/29.11.2019 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.60962/2019, nr.60963/2019, nr.60964/2019, nr.60965/2019, nr.60966/2019;

  • - Adresa nr. 2196/ 25.11.2019 a Fotbal Club Argeș;

Văzând prevederile art.129 alin. (7) lit. “b” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.”b” din Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprdbă Planul cuprinzând acțiunile și lucrările de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce urmează a fi efectuate de către persoanele beneficiare de ajutor social, apte de muncă, întocmit de Primarul Municipiului Pitești, fundamentat pe necesarul de lucrări specifice comunicat de către instituțiile și serviciile publice aflate sub autoritatea consiliului local.

  • (2) Planul menționat la alin.(l) este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum și persoanele care urmează să efectueze orele de muncă în folosul comunității, inclusiv Planul cuprinzând acțiunile și lucrările de interes local, vor fi afișate la loc vizibil lunar, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești, întocmindukse în acest sens un proces-verbal de afișare.

  • (4) Modalitățile concrete de organizare și desfășurare a activității de prestare a orelor de muncă, în cadrul acțiunilor sau lucrărilor planificate, stabilirea locațiilor unde se vor desfășura, precum și asigurarea instructajului privind normele de tehnică a securității muncii se vor stabili prin Dispoziție a Primarului Municipiului Pitești.

Art.2 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi comunicată acesteia, precum și Fotbal Club Argeș de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr.5/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat își încetează aplicabilitatea.


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL

Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești


Nr. 410 din 12.12.2019


ANEXA LA H.C.L. Nr..PLAN DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL întocmit în conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt.

Obiectiv

Acțiuni și măsuri specifice întreprinse

Termene de realizare

Resurse

Serviciul public/ persoana responsabilă

1.

întreținerea     bazelor

sportive și de agrement ale municipiului Pitești

  • • amenajarea și întreținerea celor 12 terenuri de tenis de câmp din Baza Sportivă si de agrement Prundu (pregătirea terenurilor cu zgură, montarea tușelor si a fileurilor la început de sezon și întreținerea zilnică);

  • • întreținerea zilnică a terenului cu gazon natural (irigat, tuns și tușat) și a vestiarelor și a tribunei(curățenie);

  • • întreținerea zilnică a sediului administrativ

Beneficiarii de ajutor social, apți de muncă, ---notrivit---

FOTBAL CLUB

ARGEȘ

---ILIE ANGHEL-~

—(curățenie);-----------------

lunar

MVll 1T11 Legii nr. 416/2001

administrator

• întreținerea spatiilor verzi si a aleilor din Baza Sportivă si de agrement curățenia pe spațiile verzi din incinta bazei sportive Prundu (măturat, tuns iarba, irigat);

2.

Alte acțiuni sau lucrări de interes local aprobate de primar, prestate în cadrul instituțiilor sau serviciilor publice

permanent

Beneficiarii de ajutor social, apți de muncă, potrivit Legii nr. 416/2001