Hotărârea nr. 41/2019

HCL privind aprobare deviz GPP Primii Pasi

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare

Grădinița cu Program Prelungit Primii Pași”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul nr. 7343/12.02.2019 al Direcției Tehnice;

 • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 8766/2019, nr.87672019, nr. 8771/2019, nr. 8772/2019, nr. 8773/2019;

Văzând prevederile art.36 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin.(4) din H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și ale art. 66 și art. 71 din O.U.G. nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Devizul General actualizat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit Primii Pași”, cu o valoare totală estimată de 1.571.904,65 lei, inclusiv TVA, conform anexei nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit Primii Pași”, conform anexei nr. 2, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Finanțarea obiectivului se va realiza din sume alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 și din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico-economică, prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 41 din 21.02.2019

YVC- A

LoAU.L Vx-r

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

o.oc

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

4,800.00

912.00

5,712.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

4,800.00

912.00

5,712.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

0.00

0.00

0.00

1.2

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

3,200.00

608.00

3,808.00

3.1.1. Studii de teren

3,200.00

608.00

3,808.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

O.OC

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

6,800.CO

1,292.00

8,092.00

3.3

Expertizare tehnică

3,500.00

665.00

4,165.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

24,214.27

4,600.72

28,814.99

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu DALI/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

12,157.14

2,309.86

14,467.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acord urilor/autorizații lor

2,357.14

447.86

2,805.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2,000.00

380.00

2,380.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

7,699.99

1,463.00

9,162.99

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

32,500.00

6,175.00

38,675.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

17,500.00

3,325.00

20,825.00

3.7.2. Auditul financiar

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.8

Asistență tehnică

29,718.38

5,646.49

35,364.87

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

9,428.58

1,791.43

11,220.01

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

4,000.00

760.00

4,760.00

3.81.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

5,428.58

1,031.43

6,460.01

3.8.2. Dirigenție de șantier

20,289.80

3,855.06

24,144.86

Total capitol 3

99,932.65

18,987.21

118,919.8622

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1,014,490.11

192,753.12

1,207,243.23

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

9" ,91:1.6 5

18,616.51

116,598.16

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Teta

1 capitol 4

1,112,471,76

211,369.63

1,323,841.39

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

15,289.35

2,904.98

18,194.34

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

13,760.47

2,614.48

16,374.90

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,52:1.94

290.50

1,819.44

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

21,694.06

0.00

21,694.06

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

5,165.75

0.00

5,165.25

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.035.05

0.00

1,033.05

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

b ,1 6b.zb

0.00

5,165.25

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

10,.: 30.51

0.00

10,330.51

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

52,704.20

10,013.80

62,718.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

17,500.00

3,325.00

20,825.00

total capitol 5

107,187.61

16,243.78

123,431.40

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAI

1,324,392.02

247,512.62

1,571,904.65

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,033,050.53

196,279.60

1,229,330.13

Elaborat,

S.C. TRS ARHDESIGN S.R.L.

Proiectant General ■ S.C. TRS ARHDESIGN S.R.L.


A WCjCO-VTX'

V <x_ YACL n<             &

TRS

__________________I


architecture design


SC TRS ARHDESIGN SRL | București

PROCEDURA SPECIFICA PS-02 | Data intrării in vigoare: 01.06.2017

PROIECTARE SI DEZVOLTARE PRODUSE, PROCESE SI SERVICII

ANEXA 2 LA MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

I. Date generale:


1. Denumirea obiectivului de investiții;

REABILITARE SI MODERNIZARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT " PRIMII PAȘI"


 • 2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);

Bd. Republicii nr.84, Mun. Pitești, jud. Argeș

 • 3. Titularul investiției;

Mun Pitești.

 • 4. Beneficiarul investiției;

Mun. Pitești

 • 5. Elaboratorul studiului.

S. C. TRS ARHDESIGN S.R. L.


Str. Știrbei Vodă nr. 4, bloc 2, scara 3, apartament 83, Sector 1, BucureștiIndicatori tehnico-economici:

a. Indicatori tehnici:

a.l. Situație existenta:

 • •  Funcțiunea existenta

 • •  Suprafața teren

 • •   Suprafața construita


 • •  Suprafața desfasurata grădiniță CI

 • •  Suprafața desfasurata totala

 • •  Regim de inaltime


Grădiniță

1260 mp (din acte 1400mp)

CI - grădiniță S = 359 mp

C2 - Bucătărie si spălătorie S - 102 mp

C3 - sala de sport S - 57 mp

1027 mp

1186

CI - grădiniță - D+P+1E


C2 - bucătărie si spălătorie - P

C3 - sala de sport - P

Indicatori urbanistici existenti raportați la suprafața de teren (1260 mp):

 • •  POT existent         41.11 %

 • •  CUT existent         0.94

a.2. Situație propusa:

Indicatorii tehnici nu se modifica in urma lucrărilor propuse prin proiect.

b. Indicatori economici, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA


și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;


CHELTUIELI DE BAZA

RON FARA TVA

RON TVA INCLUS

VALOARE TOTALA

1,324,392.02

1,571,904.65

C+M

1,033,050.53

—1   1,229,330.13


întocmit,

rh. Lia Nicolescu

Sef proiect,


Arh. Alexandru Chinciu


TR Studio | ARHITECTURA | Exemplar nr. 1 | tditia 1 | Revizia 0 | FPS-02.07 - Memoriu tehnic de arhitectura