Hotărârea nr. 409/2019

HCL indicatori performanta ADP

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor de performanță și de evaluare pentru activitatea desfășurată de către Administrația Domeniului Public Pitești

al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

te :

aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul


Consiliul Loca

Având în vede

-Referatul de

Municipiului Pitești;

7990/26.11.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții; osiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele 19, nr.60964/2019, nr.60965/2019, nr.60966/2019;


-Raportul nr. 5

-Avizele corni

nr.60962/2019, nr.60963/20

-Adresa nr.9248/18.11.2019 a Administrației Domeniului Public Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 56636/18.11.2019;

Văzând prevederile art. 580 alin. (8) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, ale O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare,

opozițiilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Codul administrativ, cu


In temeiul dis

completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă indicatorii de performanță și de evaluare ai activității prestate de către Administrația Domeniului Public Pitești, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

, Consiliul Local va analiza rapoarte cu privire la realizarea și de evaluare aprobați potrivit prezentei hotărâri.

începând cu (flata adoptării prezentei hotărâri, H.C.L. nr.238/2011 privind performanță ai activității Administrației Domeniului Public itatea.


(2) Trimestria

indicatorilor de performanță aprobarea indicatorilor de

Pitești își încetează aplicabi

Art.2. Administrația Domeniului Public Pitești și Direcția Servicii Publice si Achiziții vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul

General al Municipiului Pitești.Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin CĂLUGĂRU


Pitești,

Nr. 409 din 12.12.2019

I.    Indicatorii de perfo

Aprovizionare și Ac

Anexa la H.C.L. nr..jf»^.....

irmanță și evaluare ai activității desfășurată de Biroul hiziții Publice

Nr.

Crt.

Venituri realizate din

Fonduri prognozate (lei)

Fonduri utilizate (lei)

Procent de realizare (%)

1

Achiziții planificate /Ac realizate

hizitii

9

II. Indicatorii de perfo Tehnic și Problema

rmanță și evaluare ai activității desfășurate de Serviciul tica Mediului

Nr.

Crt.

Lucrări / Servicii /

Activități

Număr solicitări programat/ estimat

Număr solicitări executate

Procent     de

realizare (%)

1

Lucrări programate /I executate

mcrări

III. Indicatori de pe Administrare și Inti

'fo rmanță ai activității desfășurate de Atelierul reținereDomeniul Public

Nr.

Crt.

Lucrări / Servicii /

Activități

Număr prognozat/ solicitat

Număr executat/ realizat

Procent    de

realizare (%)

1

Lucrări de reparații so /lucrări efectuate

icitate

2

Gradul de întreținei locurilor de joacă pentri

e a

i copii

IV. Indicatorii de p Administrarea Cim

:rformanță ai activității desfășurate de Biroul itirelor și Servicii Funerare

Nr.

Crt.

Lucrări / Servicii /

Activități

Număr activitati prognozat/ estimat

Număr activitati executate

Procent    de

realizare (%)

1

Nr.total de activități

9

administrative prognoze /Nr.total de activități

9

administrative realizate

ite

li Co j.' /                 ■' \ \

Indicatorii de perfo

rmanță ai activității desfășurate de Serviciul Grădina

Zoologică

Nr. Crt.

Servicii / Situații

Venituri estimate (lei)

Venituri realizate (lei)

Procent de realizare (%)

1

Gradul de încasare al ta de intrare la G Zoologica

irifelor (radina

perforr ice și

manță ai activității desfășurate de Atelierul Preparat .epa rații Străzi

VI. Indicatorii de | Mixturi Asfaltice

Nr.

Crt.

Lucrări / Servicii /

Activități

Nr. lucrări estimate

Nr.lucrări executate

Procent de realizare (%)

1

Gradul de realizare a luci prevăzute în programul 1

arilor

unar

2

Cantitatea de      m

asfaltică solicitată/Cant de mixtură asfaltică prep

xtură itatea arată

3*

Cantitatea solicitată de antiderapant /Cantitatea preparata de antiderapan

iUti

Nr.

Crt.

Lucrări / Servicii /

Activități

Număr solicitat

Număr asigurat

Procent de realizare (%)

1

Utilaje și mijloace de transport solicitate confoi programului zilnic /Utilaj mijloace de transport asigurate

m

e și

Nr.

Crt.

Lucrări / Servicii /

Activități

Venituri estimate (lei)

Venituri realizate (lei)

Procent de realizare (%)

2

Gradul de încasare locurile concesionate

centru

V.


VII. Indicatori de performanță ai activității desfășurate de Atelierul Exploatare

• — - — — - ----


*Cantitatea de antiderapant solicitată/Cantitatea preparata de antiderapant va fi evaluată doar în trimestrele când acesta este necesar .