Hotărârea nr. 408/2019

HCL conferire Diploma centenar

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind conferirea Diplomei „Piteșteni Centenari”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul


  • - Referatul de

Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 58706/29.11.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

  • - Avizele co

rapoartele nr.60962/201 nr.60966/2019;

  • -  Solicitarea


misiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în

9,   nr.60963/2019,   nr.60964/2019,   nr.60965/2019,

domnului Cîrstea Constantin, domiciliat în Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.55368 din 12.11.2019;

nr.


Văzând prevederile H.C.L. nr. 17/26.01.2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.62 lit.”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul dis completările ulterioare,


pozițiilor art.196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se ac

Constantin, domiciliat în vârstei de 100 de ani.


ordă Diploma „Piteșteni Centenari” domnului Cîrstea municipiul Pitești                       pentru împlinirea

Art.2. Persoana prevăzută de prezenta hotărâre beneficiază de drepturile

(3) din H.C.L. nr. 17/26.01.2012, cu modificările și


conferite de art. 1 alin, completările ulterioare.

Art.3. Primatul Municipiului Pitești, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile vi fi comunicată acestora de către Secretarul General al

prezentei hotărâri, care Municipiului Pitești.DINȚĂ,


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr. 408 din 12.12.2019