Hotărârea nr. 407/2019

HCL alegere presedinte sedinta

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privi nd alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

    ir. 59205/03.12.2019 al Direcției Administrație Publică


  • - Raportul r

Locală, Juridic Contencios

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.60962/20 nr.60966/2019;

    9,   nr.60963/2019,   nr.60964/2019,   nr.60965/2019,


  • - Cererea domnului consilier Neacșu Mariean înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr

    . 59163/03.12.2019 ;


Văzând prevederile art. 123 alin. (1) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

A

”a” din Codul administrativ,


In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit.

cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Domnul consilier Matei Ion se alege președinte de ședință pentru luna ianuarie 2020.

ml consilier Morlova Eduard se alege președinte de ședință


Art. 2. Domn

pentru luna februarie 2020.

Art. 3. Domnul consilier Olariu Gheorghe-Ionuț se alege președinte de ședință pentru luna martie 2020.

Art. 4. Secretarul General al Municipiului Pitești va comunica prezenta hotărâre domnilor consilieri Matei Ion, Morlova Eduard și Olariu Gheorghe-Ionuț.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Constantin-DanieEJa&tă

Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru


Pitești,

Nr. 407 din 12.12.2019