Hotărârea nr. 406/2019

HCL privind exercitarea dreptului de preemtiune -Casa Bobancu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind exercitarea dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului monument istoric „CASA BOBANCU” situat în municipiul Pitești, Bd. I.C. Brătianu nr.51, județul Argeș, identificat cu numerele cadastrale 99600, 99599, 99031, 91008 și 3891

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară; Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.58609/28.11.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 58623/2019, nr.58624/2019, nr.58625/2019, nr.58626/2019 și nr.58627/2019;

- Adresa nr.726/2 din 07.11.2019 a Direcției Județene pentru Cultură Argeș, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.54801/08.11.2019.

Văzând prevederile art.4 alin.(4), (8) și (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Municipiul Pitești își exercită dreptul de preemțiune la achiziționarea imobilului situat în Pitești, Bd. I.C. Brătianu nr.51, identificat cu numerele cadastrale: 99600, 99599, 99031, 91008 și 3891, proprietatea domnului                           , imobil înscris în

Lista Monumentelor Istorice 2015, anexă la OMC nr.2828/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.113 și 113bis/l5.12.2016, la nr. crt. 87, cod AG-II-m-B-20973, sub denumirea de „Casa Bobancu'

  • (2) Datele de identificare ale imobilului pentru care se exercită dreptul de preemțiune sunt cele prevăzute în Anexele nr.l, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5 la prezenta hotărâre.

  • (3) Valoarea de vânzare, potrivit înștiințării înregistrate sub nr.726/31.10.2019 la Direcția Județeană pentru Cultură Argeș cu privire la intenția de înstrăinare a imobilului, este de 450.000 euro, la cursul BNR din data adoptării prezentei.

  • (4) . Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești să efectueze demersurile necesare achiziționării imobilului.

Art.2. Primarul Municipiului Pitești și Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Direcției Județene pentru Cultură Argeș, cu sediul în Piața Vasile Milea nr.l, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Pitești,

Nr. 406 din 28.11.2019Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL Andrei-Cătălin Călugăru


Nr. cadastral

Suprafat

a masurata a imobilului(mp)

Adresa imobilului intravilan

^0 b|

401

.......................... .............- ---------

bld. IC. Bratianu, nr.5l, Pitești, jud Argeș

A. I>atc referitoare la teren

Nr parcela

Cutcgunc de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

401

împrejmuit parțial

[«of ~//

Total

401

14. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la toi (mp)

Mențiuni

CI

ci.

337

S desf. •SQOtnp

Total

....        _   .        .   nr ? zt

Suprufala t

=>rnlu masurata u imobilului «^Olinp

S

uprafata din act «■ -40 1 mp


Exccutaxit t-ungeann CȚaudiu Vergin .V

Confirm executared induratorilor U teren. Arrectitudinea întocmirii documentației cadastrițlc sreorcsjxtndcnta acesteia cu realitatea du» teren


Data72.O5.2OI?


Inspector


Confirm introducerea imobilului iii baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Stampila B‘ Al


Semnat...______

A •.>»?

;l . r.,.........

|         BuCîdL -

J----’r • iX-Nr. cadastral

Suprafața masorata

Adresa imobilului intravilan

giooa

605mp

bld. I.C. Bratianu, nr.51, Pitești, jud Argeș


|Nr. Carte f'unciaral                 , IiiatI piti.cti


Anexa..la H.C.L nr
Nr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Valoarea de impozitare

(W)

Mențiuni

1

CC

202

2020

terni împrejmuit parțial

2

CC

18

180

teren împrejmuit parțial

3

CC

68

680

teren împrejmuit parțial

4

CC

137

1370

teren împrejmuit parțial

S

OR

180

1800

teren împrejmuit parțial, drum dr servitute

Total

605

6050

H

■ »

»;«r«s referitoare la construcții

Suprafața construita la solINVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție Stereo 1970


526 489814 230 373458.722

522 489832.1 77 373444 838

554 489828.134 37344) 897

553 489825.781 373445.131

552 489813.613 373436 358

SSl 4S9815 966 373433 124

  • 516 489811 756 373430 100

  • 517 489808 037 373427 466

513 48^804 526 373424 834

550 189800376 373421 851

549 489792 584 373433 513

548 489777 656 373422.532

505 4Ș9769.995 .1734)3.049

504 489730.42? 373440.027

547 489785 676 .373443.649

546 489786.712 3 73442 176

545 489731 700 .. 0448 650


Pci Etnii

543 489782.820

542 489785.232

541 489786 150

540 489786 44.’

539 489794.108


373434.M5 31.116 37*31 89o 371-31.753 37*37.14!

538 489798 489 37*31 075

537 489803.588 371114 662 536 489804 075 3754 33.989 535 489810 338 37*1)8 188 534 489809 S1.2 3?J4)9 062 533 489810 44 1 3734)9 4.’R 532 489812 521 3 34 531 4898U.48' J7U 530 489811 J78 .373414 M2 529 489810 853 V-4 15.100 528 439812 46! ’”416 261 527 489806 948 1 ‘ l


___,________A- _

Suprafața tiMala masuraU"*605inp ____Suprafjta din acf-tWmp___Nr. cadastral

Suprafața m

asurata a imobilului(mp)

Adresa imobilului intravilan

*3 3Goo

75

bld. I.C. Bratianu, nr.51, Pitești, jud ArgeșA. Date referitoare lu teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

75

.......    .. rA

Total

75

'iW      ’.t*

Li. Date referitoare lu construcții

TțTV^??/

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni                V7

X*K**mo , /

TotJI                         .

Suprafața totala rnasurata a imobilului “75mp

Suprafața din act —■ 9 O mp                            1    f 1

•<*.

Exccutant ,I ui>gQ4nu CTJi

udiu Vcrgiu

Inspector

_                           titudinea întocmirii

documentației cadastrale si corep&ntlaiia ucrstdia cu realitatea din teren

Confirm executarea,măjijimjilor laj^cn, corj


Oficiul de CaSstru și Put Arjjeș

B’JCIUC IONEL -----ConWsrgradut tANr. cadastral

Suprafața m

asurata a imobilului(mp)

Adresa imobilului intravilan

33 533

60

bld.

LC. Bratianu, nr.51, Pitești, jud Argeș
A. I >ntc referitoare la teren

Nr parcela

Categoric de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

<>0

gard lemn intre pct. 564-521-56J. in test limita libera

_____

Total

60

Ii. Dote rofcritoai-e la construcții

Cod

Destinația

s

ipnifata construita la sol (mp)

Mențiuni    1 z Q S

5, 'j,

--------------- Vx •     fa!

Total

r‘V/

Suprafața totala masurata m Sjupru.fu.ta din act

mobilului “6Omp “» 6OtnpLungcanu C’l nucii u 'Vergii*


Confirm e»ceiit.irc.iiiki'Ur5imil<'i^j'f’:'rc!i, c|


cfitudinea întocmirii


documentației cațLpttralc n


icia ctLnraliutca din terenConfirm introducereaiinobjluiuî ui bazadcdațivipicgrolasi- •


Semnătură si parata

8»JC'in t ‘


Stampila BCPI


noxă la autt1 ți Ti

’^>y"------- —■----1—2-

prryrtrrarnnM


133c.c3p.ll
Nuci

X

Y

14

373504.494

409011.703

13

40311

70564

2

77X425

7

477344

764.703

1

467362

774X06

9

471335

700.136

10

47X054

70201

11

<X7»

764490

700.444

16

4tak75!9

/tSJM

15

301X46

tliMl

14

504.494

011.703

*-37433-tap]Nrpei.

X

Y

2

7~’

477X46

1

467362

9

471335

7W.1M

10

11

47X054

1x7»

70201

704.490 MW

1

477394

ir

13

40511

TOJ64


E3T

X

Y

14

J71WM5H

B

4B3II

713364

\ nr

4M7«

73374

501X46

113X91

409011.703]

S2DR-1273«tap


Numele ai praaxndc od Semnatara ai atampOa
. O.N.C.GC^