Hotărârea nr. 405/2019

HCL numirea reprezentantului CL -Colegiul Alexandru Ionescu

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Colegiului Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;


- Raportul nr.56072/15.11.2019 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58102/2019, nr.58103/2019, nr.58104/2019, nr.58105/2019 și nr.58106/2019;

-Adresa nr. 1872/21.10.2019 a Colegiului Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.50795/21.10.2019;

Văzând prevederile art.96 alin.(5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4 alin.(3) din anexa la Ordinul nr.4619/2014 al Ministrului educației naționale pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.7/31.01.2019 privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar, de stat și particular, din municipiul Pitești, pentru anul școlar 2019-2020;

în temeiul dispozițiilor art.l96 alin. (1) lit.a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se nominalizează domnul consilier Matei Ion în calitate de reprezentant al consiliului local în consiliul de administrație al Colegiului Ecologic „Prof Univ.Dr. Alexandru Ionescu” Pitești, cu sediul în bd.Republicii nr.226.

Art.2. Direcția Servicii Publice și Achiziții și reprezentantul consiliului local vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora și Colegiului Alexandru Ionescu” Pitești, de către Secretarul General al

Ecologic „Prof. Univ. Dr. Municipiului Pitești.Pitești,

Nr. 405 din 28.11.2019


Avizează proiectul de hotărâre: SECRETAR GENERAL, Andrei - Cătălin Călugăru 7 ’