Hotărârea nr. 404/2019

HCL privind PUD str. Dumitru Bratianu nr.24

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția

„Două clădiri locuințe colective” amplasată în municipiul Pitești, strada Dumitru Brătianu nr. 24

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul de informare și consultare a publicului nr. 32.907 din 12.07.2019;

-Avizul comisiei de specialitate a consiliului local cuprins în raportul nr.58619/2019; -Avizul C.T.A.T.U. nr. 13 din 30.07.2019;

-Avizul Arhitectului Șef nr. 11 din 12.08.2019;

-Raportul Direcției Arhitect Șef nr. 38.196 din 20.08.2019.

Văzând prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) și alin. (8) lit. b) din Codul Administrativ, art. 25 alin. (1) și art. 56 alin. (1) și alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr 428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești.

în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru investiția „Două clădiri locuințe colective” amplasată pe terenul în suprafață de 1.499 m2, situat în municipiul Pitești, strada Dumitru Brătianu nr. 24, proprietate deținută de societatea comercială „MARAUTO EURO EXPEDIȚII”, cu sediul în comuna Bradu, sat Geamăna, strada Prelungirea Craiovei nr. 71, județul Argeș, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Raportul de informare și consultare a publicului nr. 32.907 din 12.07.2019 este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin (1);

  • (3) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 3 ani.

  • (4) Termenul de 3 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul Șef, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentul Dezvoltare Urbană vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și solicitantei „MARAUTO EURO EXPEDIȚII”, cu sediul în comuna Bradu, sat Geamăna, strada Prelungirea Craiovei nr. 71, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


ontrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 404 din 28.11.2019