Hotărârea nr. 403/2019

HCL privind unele masuri pentru exercitarea dreptului de administrare a unor bunuri proprietatea MP

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de administrare asupra bunurilor proprietatea Municipiului Pitești, de către titularii acestuia

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr.57868/25.11.2019 al Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58108/2019, nr.58109/2019, nr.58110/2019, nr.58111/2019 și nr.58112/2019;

Văzând prevederile art.297-302, ale art.332, precum și ale art.333 alin. (3) și alin. (4) din Codul Administrativ cu completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 222 din ~     ~ "


A

In tei

completările

Municipiului Pitești, precum și alte instituții publice, care dețin în administrare, potrivit legii, bunuri proprietate a Municipiului Pitești, au următoarele drepturi și obligații:

 • a) folosirea și dispunerea de bunul dat în administrare în condițiile stabilite de lege și de actul de constituire;

 • b) asigurarea pazei, protecției și conservarea bunurilor, ca un bun proprietar, și suportarea tuturor cheltuielilor necesare unei bune funcționări;

 • c) efectuarea formalităților necesare cu privire la închiriere, în limitele actului de dare în administrare și cu respectarea legislației aplicabile;

 • d) virarea de către titularul dreptului de administrare la bugetul local a cotei de 50% din sumele încasate din închiriere;

 • e) efectuarea de lucrări de investiții asupra bunului, în condițiile actului de dare în administrare și a legislației în materia achizițiilor publice;

 • f) suportarea tuturor cheltuielilor necesare pentru aducerea bunului la starea corespunzătoare de folosință, în cazul degradării acestuia, ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a neasigurării pazei;

 • g) acordarea dreptului de servitute, în condițiile legii;

 • h) obținerea avizelor pentru planul urbanistic zonal fără schimbarea uzului și interesului public și destinației bunului;

 • i) obținerea avizelor pentru lucrări de îmbunătățire și menținere a caracteristicilor tehnice ale bunurilor;

 • j) reevaluarea bunurilor, în condițiile legii;

 • k) semnarea procesului-verbal de vecinătate, cu respectarea dreptului de proprietate al Municipiului Pitești și fără schimbarea regimului juridic al bunurilor date în administrare;

 • l) semnarea acordului de avizare a documentației de carte funciară pentru obținerea certificatului de atestare a edificării construcțiilor;

Art.2 Entitățile prevăzute la art. 1 pot colabora în scopul derulării activităților specifice, utilizând bunurile încredințate spre administrare, prin punerea la dispoziția acestora, reciproc, pentru activități de strictă necesitate pentru comunitatea locală, fără a schimba destinația bunurilor, respectând principiile generale aplicabile administrației publice locale.

Art.3 (1) Bunurile imobile proprietate publică ale Municipiului Pitești se înscriu în cartea funciară anterior emiterii actului de dare în administrare.

 • (2) Dreptul de administrare se înscrie în cartea funciară de către titularul acestui drept.

 • (3) Radierea din cartea funciară a dreptului de administrare se efectuează de către titularul dreptului de administrare sau de către titularul dreptului de proprietate, după caz, în baza actului de revocare sau a actului prin care se constată stingerea dreptului de proprietate publică.

Art.4 Titularii dreptului de administrare au obligația respectării prevederilor legale în vigoare, precum și ale HCL nr. 139/24.04.2019 în ceea ce privește bunurile rezultate în urma efectuării lucrărilor de utilitate publică.

Art.5 Primarul Municipiului Pitești, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică Locală, Juridic Contencios, Direcția Servicii Publice și Achiziții, Administrația Domeniului Public Pitești, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului Pitești, Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, Filarmonica Pitești, Centrul Cultural Pitești, Poliția Locală a Municipiului Pitești, Fotbal Club Argeș și unitățile de învățământ preuniversitar vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


ontrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Câtălin Călugăru


Pitești,

Nr. 403 din 28.11.2019