Hotărârea nr. 402/2019

HCL privind aprobare PUD Garlei nr.74

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția „Clădire locuințe colective” amplasată în municipiul Pitești, strada Gîrlei nr. 74

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 2.543 din 17.01.2019;

 • - Avizul C.T.A.T.U. nr. 15 din 19.08.2019;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 13 din 20.08.2019;

 • - Raportul Direcției Arhitect Șef nr. 38.374 din 20.08.2019;

 • - Avizul comisiei de specialitate a consiliului local cuprins în raportul nr.58109/2019;

Văzând prevederile art.136 alin.(3), lit. a) și alin.(8) lit. b) din Codul Administrativ, art.25 alin.(l) și art.56 alin.(l) și alin.(7) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr.428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești,

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru investiția „Clădire locuințe colective” amplasată pe terenul în suprafață de 1.167 m2, situat în municipiul Pitești, strada Gîrlei nr.74, proprietate deținută de                                                      cu domiciliul în județul

Argeș, municipiul Pitești,                            județul Argeș, potrivit anexei care face parte

integrantă din prezenta hotărâre).

 • (2) Raportul de informare și consultare a publicului nr. 2.543 din 17.01.2019 este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin.(l).

 • (3) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 3 ani.

 • (4) Termenul de 3 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

  Art.2. Arhitectul Șef, S


  erviciul Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentul


Dezvoltare Urbană vor aduce

a îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată


acestora, precum și solicitanților județul Argeș, municipiul Pitești, Municipiului Pitești.

cu domiciliul în de către Secretarul General alPitești,

Nr. 402 din 28.11.2019