Hotărârea nr. 401/2019

HCL aprobare PUZ Garlei nr.11 si FN

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent, pentru investiția „Construire locuințe individuale și împrejmuire teren” situată în intravilanul municipiului Pitești, strada Gârlei nr. 11 și f.n.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 35138 din 26.07.2019;

  • - Avizul C.T.A.T.U. nr.20 din 29.08.2019;

  • - Avizul Arhitectului Șef nr.18 din 02.09.2019;

  • - Raportul Direcției Arhitect Șef nr.40763 din 04.09.2019;

  • - Avizul comisiei de specialitate a consiliului local cuprins în raportul nr.58109/2019;

Văzând prevederile art.136 alin.(3), lit. a) și alin.(8) lit. b) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare, art.25 alin.(l) și art.56 alin.(l) și alin.(7) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr.428/2007 privind unele măsuri referitoare la asigurarea locurilor de parcare pentru construcțiile și amenajările autorizate pe raza administrativ - teritorială a municipiului Pitești,

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru investiția:„Construire locuințe individuale și împrejmuire teren”, situată în intravilanul municipiului Pitești, strada Gârlei nr.l 1 și f.n., pe terenul în suprafață de 1950 mp, teren deținut de .

cu domiciliul în Pitești,                                                       respectiv strada

, potrivit anexei care tace parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Raportul de informare și consultare a publicului nr.35138 din 26.07.2019 este parte integrantă a documentației de urbanism prevăzute la alin.(l).

  • (3) Documentația de urbanism aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă timp de 5 ani.

  • (4) Termenul de 5 ani curge de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul Șef, Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire și Compartimentul Dezvoltare Urbană vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și solicitanților                                                               cu

domiciliul în Pitești,                                                          respectiv strada

, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 401 din 28.11.2019