Hotărârea nr. 400/2019

HCL privind modificarea si completarea HCL nr.197-2017

JUDEȚUL ARGEȘ

MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr.197/25.05.2017 privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru realizarea activității de bună gospodărire și înfrumusețare a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de consilierii locali Apostoliceanu Sorin, Gen tea Cristian, Preduț Mariana-Tatiana, Tudosoiu Dumitru, Costescu Cătălin, Janță Daniel Constantin, Olariu Gheorghe Ionuț și Zidaru Ionuț-Gabriel, înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr.48881/14.10.2019;

-Adresa Poliției Locale a Municipiului Pitești nr.8335/24.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.51734/24.10.2019;

-Raportul nr.55382/12.11.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58102/2019,   nr.58103/2019,   nr.58104/2019,   nr.58105/2019 și

nr.5 8106/2019;

Văzând prevederile art. 2 și art. 3 din OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2 alin.(2) din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, ale art.25 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, ale art.l și art.8 lit. e) din anexa nr.l la HGR nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare, ale art.84 alin.(5) și art. 129 alin.(l) din Codul administrativ, precum și ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

A

In temeiul dispozițiilor art. 196 alin.(l), lit. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Art.12 al Anexei la H.C.L. nr.197/25.05.2017 privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru realizarea activității de bună gospodărire și înfrumusețare a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu lit. p) și r) care vor avea următorul cuprins:

”p) folosirea mobilierului urban cu nerespectarea indicațiilor afișate la intrarea în incinta locurilor de joacă pentru copii sau a locurilor de recreere, precum și utilizarea în mod defectuos a acestuia ori aducerea în stare de neutilizare a elementelor din care este construit;

r) amplasarea bătătoarelor de covoare, precum și a culmilor pentru uscarea rufelor pe terenuri aparținând domeniului public.

  • (2) Bătătoarele de covoare, precum și culmile pentru uscarea rufelor, existente pe terenuri aparținând domeniului public la momentul intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor fi dezafectate de către Administrația Domeniului Public Pitești, după notificarea prealabilă a asociațiilor de proprietari din zonă.

Art.II. Art.13 lit. a) al Anexei la H.C.L. nr.197/25.05.2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) de la 200 lei la 500 lei pentru faptele prevăzute la literele: ”d”, ”e”, ”g”, ”h”, ”j”, ”k”, ”o”, ”p”, ”r”.”

Art.III. Anexa la H.C.L. nr. 197/25.05.2017 cu modificările și completările ulterioare, se completează cu două noi articole, art. 17A1 și art. 17A2, care vor avea următorul cuprins:

”Artl7Al.(l) Expunerea, prezentarea și comercializarea coroanelor funerare, a crucilor și a sicrielor, de către prestatorii de servicii funerare, se realizează exclusiv în spațiul corespunzător deținut de aceștia pentru desfășurarea obiectului de activitate, spațiu înscris în autorizația sanitară de funcționare;

  • (2) Obligația prevăzută la alineatul precedent revine în mod corespunzător și celorlalte persoane juridice care comercializează coroane funerare, cruci și sicrie.

  • (3) Persoanele juridice prevăzute la alin.(l) și (2) au obligația să acopere suprafețele vitrate sau să ia alte măsuri similare, care să nu permită vizualizarea activităților specifice, care se desfășoară în locația respectivă.

  • (4) Măsura prevăzută la alin.(3) nu se aplică în cazul spațiilor în care se desfășoară comerțul cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, cunoscute drept florării, persoanele juridice în cauză având obligația comercializării coroanelor funerare fără a fi expuse la vedere, în vitrină.

A

Art.l7A2. încălcarea dispozițiilor art,17Al alin.(l)-(4) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.”

Art.IV. Poliția Locală a Municipiului Pitești, Direcția Tehnică, Arhitectul Șef și Administrația Domeniului Public vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de Secretarul General al Municipiului Pitești.

Art.V. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2020.


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

/ —

Pitești,

Nr. 400 din 28.11.2019