Hotărârea nr. 40/2019

HCL privind aprobare deviz GPP Casuta Povestilor

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Mansardare corp A - Grădinița cu Program Prelungit Căsuța Poveștilor”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 7341/12.02.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 8766/2019, nr.8767/2019, nr.8771/2019, nr. 8772/2019, nr. 8773/2019;

Văzând prevederile art.36 alin. (2) lit. ”b” și alin. (4) lit. ”d” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin.(4) din H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și ale art. 66 și art. 71 din O.U.G. nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (I) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Devizul General actualizat, pentru obiectivul de investiții „Mansardare corp A -Grădinița cu Program Prelungit Căsuța Poveștilor”, cu o valoare totală estimată de 1.050.668,64 lei, inclusiv TVA, conform anexei nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Mansardare corp A - Grădinița cu Program Prelungit Căsuța Poveștilor”, conform anexei nr. 2, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Finanțarea obiectivului se va realiza din sume alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 și din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația tehnico-economică, prevăzută la art.l, se arhivează la Serviciul Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești

Nr. 40 din 21.02.2019

HCLvvr


ELABORAT,

S.C. TRS ARHDESIGN 5.R.L.

PROIECTANT GENERAL : S.C. TRS ARHDESIGN S.R.L

Monsardare corp A - Grădinița cu Progtom Prelungit "Căsuța Poveștilor"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

C'-CC

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.0c

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

3,000.;,')

570.00

3,570.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

3,000.00

570.00

3,570.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Branșament hidranti la rețea publica

1-1,101.03

2,679.77

16,783.80

2.2

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

14,104.03

2,679.77

16,783.80

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2,200.00

418.00

2,618.00

3.1.1. Studii de teren

2,200.00

418.00

2,618.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

3.100.00

646.00

4,046.00

3.3

Expertizare tehnică

1,800.00

342.00

2,142.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

12,599.97

2,394.00

14,993.97

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

5,999.99

1,140.00

7,139.99

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1,249.99

237.50

1,487.49

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,000.00

190.00

1,190.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

4,349.99

826.50

5,176.49

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

25,000.00

4,750.00

29,750.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.7.2. Auditul financiar

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.8

Asistență tehnică

15,224.11

2,892.58

18,116.69

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

5,000.02

950.00

5,950.02

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2,500.00

475.00

2,975.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2,500.02

475.00

2,975.02

3.8.2. Dirigenție de șantier

10,224.09

1,942.58

12,166.67

Total capitol 3

60,224.08

11,442.58

71,666.6551

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

681,605.67

129,505.08

811,110.75

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

201.04

38.20

239.24

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

3,300.00

627.00

3,927.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

8,662.64

54,255.50

4.6

Active necorporale

țj

0.00

0.00

Total capitol 4

730,699.57

138,832.92

869,532.49

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

10,483.66

1,991.90

12,475.56

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

9,135.79

1,792.71

11,228.00

5 1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

1 ,C'43..'-7

199.19

1,247.56

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

14,875.27

o.oo

14,875.27

5 2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0 oc

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3 31 1.7?

0.00

3,541.73

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

.-03 3Ș

0.00

708.35

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3,511 73

0.00

3,541.73

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

? i

0.00

7,083.46

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

34,903.25

6,631.62

41,534.87

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

17,000.00

3,230.00

20,230.00

Total capitol 5

77,262.18

11,853.52

89,115.70

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0 00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

885,289.85

165,378.79

1,050,668.64

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

708,346.03

134,585.76

842,931.79

Elaborat,

SC. TRS ARHDESIGN S.R.L.

Proiectant General - S.C, TRS ARHDESIGN S.R.L.W 2— Lx, HC<_ r.V 4^ f

SC TRS ARHDESIGN SRL | București

PROCEDURA SPECIFICA PS-02 | Data intrării in vigoare: 01.06.2017 PROIECTARE SI DEZVOLTARE PRODUSE, PROCESE SI SERVICII


ANEXA 2 LA MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI


I. Date generale:


1. Denumirea obiectivului de investiții;

MANSARDARE CORP "A" GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "CĂSUȚA POVEȘTILOR"


 • 2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);

Bd. Republicii, nr.92, Mun. Pitești, jud. Argeș

 • 3. Titularul investiției;

Mun Pitești.

 • 4. Beneficiarul investiției;

Mun. Pitești

 • 5. Elaboratorul studiului.

S. C. TRS ARHDESIGN S.R.L.

Str. Știrbei Vodă nr. 4, bloc 2, scara 3, apartament 83, Sector 1, BucureștiII. Indicatori tehnico-economici:

a. Indicatori tehnici:


 • •  Funcțiunea existenta

 • •  Suprafața teren

 • •  Suprafața construita existenta

 • •  Suprafața desfasurata existenta

 • •  Suprafața desfasurata propusa

 • •  Suprafața desfasurata totala

 • •  Regim de inaltime existent


Grădiniță cu program prelungit

1677 mp

743 mp (corp A) + 237 mp (corp B)

1416 mp (corp A) + 237 mp (corp B)

279 mp (mansarda corp A)

1932 mp

P+1E+M (corp A), P (corp B)


Indicatori urbanistici raportați la suprafața de teren (1677 mp):

• POT existent si menținut           58.43 %

 • •  CUT existent                      0.94

 • •  CUT propus                      1.15

b. Indicatori economici, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

CHELTUIELI DE BAZA

RON FARA TVA

RON TVA INCLUS

VALOARE TOTALA

885,289.85

1,050,668.64

C+M

708,346.03

842,931.79

TR Studio | ARHITECTURA | Exemplar nr. l | cama 1 | Revizia 0 | FPS-02.077lVferrTOl!iu tehnic de arhitectura