Hotărârea nr. 399/2019

HCL modificare HCL 60-2016

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr.60/28.01.2016 privind stabilirea, constatarea și sancționarea unor contravenții, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședința ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Adresele nr.5184/03.07.2019 și 8334/24.10.2019 ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, înregistrate la Primăria Municipiului Pitești sub nr.33294/16.07.2019 și 51730/24.10.2019;

-Raportul nr.55454/12.11.2019 al Direcției Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58102/2019, nr.58103/2019, nr.58104/2019, nr.58105/2019 și nr.58106/2019;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l) lit. a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică Art.l., lit. f) al HCL nr.60/28.01.2016, cu modificările și completările ulterioare, privind stabilirea, constatarea și sancționarea unor contravenții și va avea următorul cuprins:

”f) Ocuparea domeniului public prin oprirea, staționarea sau parcarea vehiculelor pentru transport persoane cu masa maximă autorizată mai mare de 3 t și pentru cele de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 2 t, aparținând persoanelor fizice și juridice, în parcările destinate locatarilor și/sau în parcările destinate instituțiilor și serviciilor publice.99

Art.II. Se modifică aliniatele (1) și (2) ale Art. 2. al HCL nr.60/28.01.2016 și vor avea următorul cuprins:

”(1) cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, pentru persoanele fizice, faptele prevăzute la lit. a)-m).

(2) cu amendă de la 600 lei la 1200 lei, pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la lit. a)-m)”

Art.III. Direcția Tehnică și Poliția Locală a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fî comunicată acestora de Secretarul General al Municipiului Pitești.

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2020.


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 399 din 28.11.2019