Hotărârea nr. 398/2019

HCL aprobare Regulament procedura inregistrare vehicule

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul Direcției Tehnice nr.55459/12.11.2019;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58102/2019, nr.58103/2019, nr.58104/2019, nr.58105/2019 și nr.58106/2019;

-Adresa nr. 17634/07.10.2019 a Instituției Prefectului Județul Argeș, înregistrată la Primăria Muncipiului Pitești sub nr.47637/07.10.2019;

Văzând prevederile Ordinului 1501/13.11.2019 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.196 alin.(l), lit. a) din Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Regulamentul privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Pitești, prezentat în anexă.

Art.2. începând cu data prezentei, HCL nr. 141/27.10.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării acestora, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Direcția Tehnică va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 398 din 28.11.2019
REGULAMENT                  '

privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Pitești


CAPITOLUL I. PRINCIPII GENERALE


Art. 1. Prevederile prezentului regulament stabilesc procedura de înregistrare, evidența și procedura radierii vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării și anume cele prevăzute în Anexa nr. 1, ai căror proprietari au domiciliul, reședința ori sediul în municipiul Pitești.

Art. 2. în sensul prezentului Regulament, expresiile și termenii de mai jos au următorul înțeles:

 • 1. deținător mandatat - persoana fizică sau juridică care folosește un vehicul în baza unui contract de leasing sau contract de închiriere;

 • 2. înregistrare - operațiunea administrativă prin care se atestă că un vehicul poate circula pe drumurile publice. Dovada atestării înregistrării este certificatul de înregistrare și numărul de înregistrare atribuit.

 • 3. moped - autovehicul, cu două sau trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 25 km/h, dar nu depășește 45 km/h și care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4 kw, iar masa proprie a vehiculului nu depășește 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul ușor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la secțiunea 4 din Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. remorcă-vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un tractor agricol sau forestier;

 • 5. semiremorcă - remorca a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în parte de către un tractor agricol sau forestier;

 • 6. tractor agricol sau forestier - orice vehicul cu motor, care circulă pe roți sau pe șenile, având cel puțin două axe, a cărui principală funcție constă în puterea sa de tracțiune, conceput în special pentru a trage, a împinge, a transporta ori a acționa anumite echipamente, utilaje sau remorci utilizate în exploatarea agricolă ori forestierăși a cărui utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al mărfurilor ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al mărfurilor nu este decât


o funcție secundară. Sunt asimilate i destinate efectuării de servicii ori lucrăi


7. vehicul - sistemul mecanic care se. autopropulsare, utilizat în mod curent peni pentru efectuarea de servicii sau lucrări;ricol sau forestier vehiculele


ite tnașini autopropulsate;


ie:'drum, cu sau fără mijloace de


'de \persoane și/sau bunuri ori


Art. 3. (1) Pentru a ti înregistrate sau admise in circulație mopedeie, troleibuzele, tractoarele agricole sau forestiere, remorcile destinate a fi tractate de acestea și tramvaiele trebuie să fie omologate în condițiile legii.

 • (2) Pentru a fi înregistrate și a circula pe drumurile publice, vehiculele supuse înregistrării, cu excepția mașinilor autopropulsate cu o viteză maximă contructivă care nu depășește 25 km/h, a autovehiculelor cu șenile, a tramvaielor și a vehiculelor cu tracțiune animală, se supun inspecției tehnice periodice, conform legislației în vigoare.

 • (3) Inspecția tehnică periodică se efectuează în stații autorizate, conform legislației în vigoare.

Art. 4. Proprietarii de vehicule supuse înregistrării sau deținătorii mandatați ai acestora cu domiciliul, reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate, sediul sau punctul de lucru în municipiul Pitești, sunt obligați să solicite înregistrarea acestora înainte de a le pune în circulație și radierea lor din evidență, potrivit prezentului Regulament.

Art. 5. Proprietarii de vehicule înregistrate sau deținătorii mandatați ai acestora au obligația să monteze pe acestea, după caz, una sau două plăcuțe cu numărul de înregistrare.

CAPITOLUL II. VEHICULE Secțiunea 1 înregistrarea mopedelor, tramvaielor, troleibuzelor, tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor destinate a fi tractate de acestea și a mașinilor autopropulsate

Art. 6. Autoritatea competentă pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza municipiului Pitești, pentru care există obligativitatea înregistrării, este Primăria Municipiului Pitești prin Compartimentul Transport Local.

Art. 7. Persoana fizică sau juridică care deține vehicule supuse înregistrării, sau înregistrate în alte localități și își stabilește domiciliul, reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate, sediul ori punctul de lucru în municipiul Pitești, este obligată să solicite înregistrarea în termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului, reședinței în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate, sediului ori punctului de lucru în municipiul Pitești.

A

Art. 8. (1) înregistrarea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării se face pe baza depunerii următoarelor documente:

 • a) cererea solicitantului, conform modelului prezentat în Anexa nr. 2 din prezentul Regulament;

  • b) actul de identitate al solicitantului persoană fizică, sau documentul care atestă dobândirea personalității juridice persoanelor juridice, în original și copie;

  • c) documentul care atestă dreptul de proprietate asupra vehiculului sau, după caz, un drept


de folosință asupra acestuia, în limba română (factură, contract de vânzare, contract de leasing sau închiriere etc.);


edelor, troleibuzelor, tractoarelor


 • d) cartea de identitate a vehiculului - la înregistrarea agricole sau forestiere, remorcilor agrico

  sițțe, eliberat de Regia Autonomă


 • e) atestatul tehnic - la înregistrarea mașinii "Registrul Auto Român”;

I                                       •                              *                 ’

 • i) aovada etectuarn inspecției termice periodice in termenul de vaiaomtate ai acesteia -excepție în cazul mașinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 km/h, tramvaielor, vehiculelor cu tracțiune animală;

 • g) dovada asigurării obligatorie RCA-excepție vehiculele cu tracțiune animală;

 • h) dovada asigurării parcării vehiculului într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii (după caz);

 • i) dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare (chitanță, ordin de plată);

 • j) dovada plății contravalorii plăcuței sau plăcuțelor cu numărul de înregistrare;

 • k) dovada faptului că vehiculul este radiat din circulație, în cazul unei înregistrări anterioare;

m) procură specială în formă autentică, după caz.

 • (2) Primăria Municipiului Pitești este scutită de la plata taxei de înregistrare pentru vehicule.

 • (3) Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor care nu se supun înmatriculării se stabilește anual în hotărârea privind stabilirea impozitelor și taxelor locale.

Art. 9. (1) Pentru fiecare vehicul înregistrat se eliberează un certificat de înregistrare, conform prevederilor Ordinului MAI nr. 1454/2006 privind forma, dimensiunile și conținutul certificatului de înmatriculare și ale celui de înregistrare. Certificatul de înregistrare și plăcuțele cu număr de înregistrare se înmânează personal, pe bază de semnătură, proprietarului vehiculului sau mandatarului acestuia.

(2) Modelul și conținutul certificatului de înregistrare este prevăzut în Anexa nr. 4 la prezentul Regulament.

Art. 10. La înregistrare, vehiculului i se atribuie plăcuțe cu un singur număr de înregistrare care sunt conforme prevederilor art. 22 lit. (a) din HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. (1) Plăcuțele cu numărul de înregistrare, trebuie să aibă fondul reflectorizant de culoare galbenă, iar literele și cifrele, în relief, de culoare neagră.

 • (2) Numărul de înregistrare a vehiculelor se compune din denumirea localității și denumirea abreviată a județului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum și dintr-un număr de ordine, format din cifre arabe.

 • (3) Modelul și caracteristicile plăcuței cu număr de înregistrare sunt prezentate în Anexa nr. 6 la prezentul Regulament.

Art. 12. în cazul schimbării oricăror date referitoare la deținător ori la vehicul, înscrise în certificatul de înregistrare, titularul acestuia este obligat să solicite autorității emitente eliberarea unui nou certificat de înregistrare, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit această modificare.

Art. 13. (1) Se interzice circulația pe drumurile publice a vehiculelor neînregistrate ori care nu poartă plăcuță sau plăcuțe cu numărul de înregistrare, precum și circulația acestora pe alte trasee decât cele stabilite de admi ia locală, inclusiv a vehiculelor cu tracțiune animală.


(2) Persoanele juridice deținătoare d

 • a) să elibereze foaie de parcurs sau ord cursă;

0) sa instaleze ia intrările și ieșirile din garaje și depoun indicatoare de prevenire privind condițiile de circulație a acestora pe drumurile publice.

Secțiunea 2

înregistrarea vehiculelor cu tracțiune animală

Art. 14. înregistrarea vehiculului cu tracțiune animală și eliberarea certificatului de înregistrare se face pe baza următoarelor documente:

 • a) cererea solicitantului, conform modelului prezentat în Anexa nr. 2 din prezentul Regulament;

 • b) actul de identitate al solicitantului, original și copie;

 • c) dovada de plată, în copie, a contravalorii certificatului de înregistrare și a plăcuței cu numerele de înregistrare eliberate de către Primăria Municipiului Pitești prin Compartimentul Transport Local;

 • d) dovada plății contravalorii taxei de înregistrare;

 • e) declarație pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul este proprietarul vehiculului pentru care se solicită înregistrarea - se depune în cazul în care solicitantul nu deține un act de dobândire a acestuia;

 • f) procură specială, după caz.

CAPITOLUL III.

ELIBERAREA UNUI NOU CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE, RESPECTIV A UNUI NOU SET DE PLĂCUȚE CU NUMĂR DE ÎNREGISTRARE

Art. 15. (1) în cazul modificării datelor înscrise în certificatul de înregistrare, referitoare la vehicul sau deținător, acesta este obligat să solicite eliberarea unui nou certificat de înregistrare în termen de 30 de zile de la data la care a survenit modificarea. Eliberarea unui nou certificat de înregistrare ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta se efectuează în baza depunerii următoarelor documente, în original și copie: -cererea solicitantului;


-cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate deJ[ „Registrul Auto Român”, în cazul mopedelor, troleibuzelor, tra forestiere, remorcilor agricole sau forestiere;

ia Autonomă

le sau


 • - atestatul tehnic - în cazul mașinilor autopropulsate pentru lucrări;

 • - vechiul certificat de înregistrare;

 • - dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare;

 • - actul de identitate al solicitantului;

 • - documentul care atestă schimbarea numelui sau a denumirii deținătorului, după caz;

 • - certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local competent, în cazul schimbării domiciliului, reședinței sau sediului în cadrul aceleiași localități, sau schimbării motorului cu altul cu o capacitate cilindrică diferită, ori a masei totale maximă autorizată în cazul remorcilor agricole sau forestiere;

- procură specială, după caz.

(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) se restituie solicitantului înregistrării, pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului sau atestatul tehnic se restituie odată cu predarea noului certificat de înregistrare a vehiculului.

Art. 10. (1) in cazul pierdem, turtuiui ori deterioram certiîicatuiui de înregistrare sau a plăcuțelor cu număr de înregistrare, deținătorul vehiculului respectiv este obligat să solicite eliberarea unui duplicat al acestui document, respectiv a unor noi plăcuțe cu număr de înregistrare în termen de 30 de zile de la data declarării pierderii sau furtului, ori de la data constatării deteriorării, după caz.

 • (2) în cazurile prevăzute la alin. (1) eliberarea unui duplicat al certificatului de înregistrare sau a unor noi plăcuțe cu număr de înregistrare se efectuează în baza depunerii următoarelor documente, în original și copie:

 • - cererea solicitantului;

 • - cartea de identitate a vehiculului, în cazul mopedelor, troleibuzelor, tractoarelor agricole sau forestiere, remorcilor agricole sau forestiere;

 • - atestatul tehnic - în cazul mașinilor autopropulsate;

 • - certificatul de înregistrare deteriorat, plăcuțele deteriorate, ori documentul care atestă pierderea sau furtul acestora, după caz;

 • - dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare, sau a plăcuțelor cu număr de înregistrare, după caz;

-actul de identitate al solicitantului;

 • - procură specială, după caz.

 • (3) Documentele originale prevăzute la alin.(2) se restituie deținătorului, pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului sau atestatul tehnic se restituie odată cu predarea duplicatului certificatului de înregistrare sau a plăcuțelor cu număr de înregistrare.

Art. 17. Termenul în care se soluționează cererile pentru eliberarea unui certificat de întregistrare nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare.

CAPITOLUL IV.

RADIEREA DIN CIRCULAȚIE A VEHICULELOR ÎNREGISTRATE

Art. 18. Radierea vehiculelor se face de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Pitești, la cererea proprietarului vehiculului înregistrat sau a deținătorului mandatat al acestuia, în următoarele cazuri:

 • a) acesta dorește retragerea din circulație a vehiculului și face dovada depozitării acestuia într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii;

 • b) face dovada dezmembrării vehiculului;

 • c) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane, în condițiile legii;

 • d) la schimbarea domiciliului, a reședinței sau a sediului deținătorului, pe raza de competență a altei autorități decât cea care a efectuat înregistrarea;

 • e) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv;

 • f) în cazul furtului, deținătorul vehiculului este obligat să solicite radierea acestuia în 30 zile de la data declarării furtului.


19. Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor radiate din

V.vvir ’


20. Se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea Dispoziției vehiculul abandonat sau fără stăpân, declarat ca atare prin dispoziție.

 • 1. Radierea se comunică în termen de 30 de zile de către autoritatea care a rganului fiscal competent al autorității administrației publice locale.

Art. 22. (1) Radierea vehiculelor se face pe baza următoarelor documente:

 • a) cererea solicitantului, contorm modelului prezentat in Anexa nr.3 din prezentul Regulament;

 • b) actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice sau documentul care atestă dobândirea personalității juridice, în original și copie;

 • c) cartea de identitate a vehiculului sau atestatul tehnic, după caz, în original și copie;

 • d) certificatul de înregistrare al vehiculului, în original;

 • e) plăcuțele cu numărul de înregistrare;

 • f) certificat de atestare fiscală;

 • g) documentul care atestă dezmembrareațdupă caz), în original și copie;

 • h) documentul care atestă scoaterea din România a vehiculului(după caz), în original și copie;

 • i) documentul care atestă furtul vehiculului(după caz);

 • j) contractul de vânzare cumpărare a vehiculului; în original și copie;

 • k) dispoziția de radiere din oficiuțdupă caz).

(2) Documentele originale prevăzute la alin.(l) lit. b), c), g) și j) se restituie deținătorului, pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

Art.23. Radierea se face prin retragerea certificatului de înregistrare și a plăcuței sau plăcuțelor cu numărul de înregistrare, și emiterea unui certificat de radiere, al cărui model este prezentat în Anexa nr.5 la prezentul Regulament.

f

CAPITOLUL V.

EVIDENȚELE PRIVIND VEHICULELE ÎNREGISTRATE, NUMERELE DE ÎNREGISTRARE ATRIBUITE/REZERVATE PRECUM ȘI A CERTIFICATELOR DE ÎNREGISTRARE ELIBERATE DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI

Art. 24. (1) Evidența vehiculelor înregistrate/radiate în municipiul Pitești se ține intr-un registru special destinat în acest scop, denumit „Registru de evidență a vehiculelor înregistrate/radiate”, care se înregistrează în registrul de intrare-ieșire on-line.

(2) Registrul de evidență a vehiculelor înregistrate/radiate constituie un document

oficial în care se înscriu:


 • - date privind proprietarul/utilizatorul vehiculului;

 • - date privind vehiculul;

 • - numărul de înregistrare atribuit vehiculului;

 • - date privind radierea din circulație a vehiculului;

 • - semnătura proprietarului/utilizatorului vehiculului.

CAPITOLUL VI.

OBLIGAȚIILE DEȚINĂTORILOR DE VEHICULE

Art. 25. Deținătorul de vehicul înregistrat, persoana fizică și persoana juridică cu domiciliul, sediul sau reședința în municipiul Pitești, este obligat:

 • a) să declare autorității emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înregistrare, în cel mult 48 de ore de la constatare;

 • b) să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus;

 • c) să depună imediat, la autoritatea emitentă, originalul certificatului de înregistrare dacă, după obținerea duplicatului a reintrat în posesia acestuia.

CAH11OLUL Vil.

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 26. Aplicarea prevederilor prezentului Regulament va fi asigurată conform legii de către funcționarii din cadrul compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Pitești, care:

-vor primi și soluționa solicitările referitoare la înregistrarea și radierea din circulație a tuturor categoriilor de vehicule supuse înregistrării;

-vor direcționa deținătorii de vehicule cărora le-a fost eliberat certificatul de înregistrare către o unitate specializată în vedere comandării plăcuței/plăcuțelor de cu numărul de înregistrare;

-vor elibera un nou certificat de înregistrare în condițiile impuse de regulament.

Art. 27. înregistrarea unui vehicul se anulează de către autoritatea care a efectuat-o în cazul în care această operațiune s-a făcut cu încălcarea normelor legale referitoare la această oprațiune.

Art. 28. Compartimentul de specialitate va asigura rezolvarea cu celeritate și cu titlu gratuit a solicitărilor din partea organelor abilitate prin lege cu privire la identitatea deținătorilor de vehicule înregistrate și cu privire la evidența lor, respectând prevederile Regulamentului (UE)nr.2016/697privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și a Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogarea a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Art. 30. Pentru aspectele neprecizate de prezentul regulament sunt aplicabile prevederile O.U.G nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G.nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar aplicarea sancțiunilor se face de către polițistul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către polițiștii de frontieră.

Vehiculele care se supun procedurii înregistrării sunt următoarele:

 • a) troleibuzele omologate, potrivit legii, de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român”;

 • b) mopedele (categoria Lle și L2e) și cvadriciclurile ușoare (categoria L6e);

 • c) tractoarele agricole sau forestiere (categoria T și C);

 • d) remorcile și semiremorcile destinate a fi tractate de tractoarele agricole sau forestiere (categoria R);

 • e) utilajele tractate interschimbabile agricole sau forestiere (categoria S);

 • f)  vehiculele destinate efectuării de servicii ori lucrări, denumite mașini autopropulsate;

 • g) vehiculele care se deplasează pe șine, denumite tramvaie;

 • h) vehiculele cu tracțiune animală.

CERERE PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE EXISTĂ

OBLIGATIVITATEA ÎNREGISTRĂRII

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul/Subscrisa________________________________________________cu domiciliul/

reședința/ sediul în municipiul Pitești, str. ______________________________ nr. ____ bl.________

ap._____, posesor al C.I/B.I. seria _____ nr. _________________ eliberat de către

______________________ la data de _________ CNP/CUI_________________________ solicit înregistrarea unui vehicul cu următoarele date de identificare:

 • 1. Numărul de identificare al vehiculului (serie șasiu)____________________________________

 • 2. Categoria____________________________________

3 .Marca                          _______________________________________________

4 .Tipul/V arianta___________________________


 • 5. Cilindreea motorului(cmc)______________

 • 6. Numărul de locuri______________________

 • 7. Culoarea_______________

8.Seria cărții de identitate/atestatului tehnic

9.Anul fabricației__________________________

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

 • •  actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice sau documentul care atestă dobândirea personalității juridice, (copie);

 • •  documentul care atestă dreptul de proprietate asupra vehiculului sau, după caz, un drept de folosință asupra acestuia, în limba română (factură, contract de vânzare, contract de leasing sau închiriere etc. - copie);

 • •  cartea de identitate a vehiculului - la înregistrarea mopedelor, troleibuzelor, tractoarelor agricole sau forestiere, remorcilor agricole sau forestiere (copie și original;

 • •  atestatul tehnic - la înregistrarea mașinilor autopropulsate, eliberate de Regia Autonomă ”Registrul Auto Român” (copie și original);

 • •  dovada efectuării inspecției tehnice periodice în termenul de valabilitate al acesteia-excepție în cazul mașinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care un depășește 25 km/h, tramvaielor, vehiculelor cu tracțiune animală; (copie și original)

 • •  dovada asigurării obligatorie RCA-excepție vehiculele cu tracțiune animală;(copie)

 • •  dovada asigurării parcării vehiculului într-un spațiu adecvat, deținut in condițiile legii (după caz);

 • •  dovada faptului că vehiculul este radiat din circulație, în cazul unei înregistrări anterioare.

  Data,


Semnătura,

CERERE PENTRU RADIEREA VEHICULELOR PENTRU CARE EXISTĂ OBLIGATIVITATEA ÎNREGISTRĂRII

Domnule Primar,

Subsemnatul/Subscrisa___________________________

cu domiciliul/reședința/sediul în municipiul Pitești str_ _____bl.________et.________ap.______posesor al C.I/B.I. seria eliberat de către _______________la

CNP/CUI                 ______ solicit


nr.


data de radierea serie


cu numărul de înregistrare


nr.


vehiculului șasiu din


următorul motiv:

Anexez prezentei cereri următoarele documente:

 • a) actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice sau documentul care atestă dobândirea personalității juridice, în copie;

 • b) certificatul de înregistrare al vehiculului, în original;

 • c) plăcuțele cu numărul de înregistrare;

 • d) certificat de atestare fiscală;

 • e) copia cărții de identitate a vehiculului sau a atestatului tehnic (după caz);

 • e) copia documentului care atestă dezmembrarea (după caz);

 • f) copia documentului care atestă scoaterea din România a vehiculului (după caz);

 • g) documentul care atestă furtul vehiculului (după caz);

 • h) copia documentului care atestă transferul dreptului de proprietate (după caz);

 • i) dispoziția de radiere din oficiu (după caz).

  Data,


Semnătura,

Modelul


și conținutul certificatului de înregistrare

(față)

ROMÂNIA

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI Primăria Municipiului Pitești

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE
1.

Titularul certificatului de înregistrare,

Adresa de domiciliu/reședință/sediu Pitești,

2.

Numărul de înregistrare PITESTI-AG

3.

Data înregistrării

4.

Numărul de identificare al vehiculului (seria sașiului)

5.

Categoria vehiculului

Marca vehiculului

Tipul Vehiculu-lui/Varianta

6.

Seria și numărul certificatului:

7.

Masa totală ma

xim autorizată

8.

Numărul de locuri

Masa proprie Masa pe axe

9.

Cilindreea motorului

10.

Culoarea

\ o

J i—=

Seria cărții de identitate

12.

Anul fabricației

-11--------------------------------------------------


16.

Observații

17.

Restricții privind traseele și intervalele orare permi-se/interzise circulației vehiculului:

Eliberat de la data de

PRIMAR,

L.S.

18. Seria și numărul certificatului:

ROMÂNIA JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI Primăria Municipiului Pitești

CERTIFICAT DE RADIERE

Categoria                                                     vehiculului

marca________________________________________tipul/varianta _____________________

număr de identificare__________________________seria motor___________________

cilindreea ____________ cmc, înregistrat cu numărul ___________________________

deținător _____________________________________________________________________

cu domiciliul/sediul în___________________________________str._______________________

nr._________bl.________sc.______et.______ap._____județ___________________ a fost radiat

din evidențele noastre.

MOTIVUL RADIERII

 • □  înstrăinat

către.___________________________________________domiciliat/sediul

în__________________str.______________________nr._______,bl._______,sc.

et.____,ap.____Județ

 • □  Schimbat domiciliu/sediul în______________, str.

nr.____,bl.____,sc.____,et.____,ap._____Județ

 • □  Retragere definitivă din circulație

 • □ Dezmembrat

 • □ Export

 • □ Furat

 • □ Vehicul declarat abandonat sau fără stăpân prin dispoziția primarului.