Hotărârea nr. 397/2019

HCL privind modificarea si completarea HCL nr.286-2017

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 286/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în ședință ordinară; Având în vedere:

  • - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 56131/15.11.2019 al Biroului Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

  • - Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58102/2019, nr.58103/2019, nr.58104/2019, nr.58105/2019 și nr.58106/2019;

Văzând prevederile art. 11 ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 341/31.10.2019 privind modificarea și completarea H.C.L. nr.265/29.08.2019, referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, ale art. 212, 610 și art. 611 din Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

A


In temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. ”a” completările ulterioare,

se modifică și


Art.I. Aliniatele (1) și (2) ale art. 3 din H.C.L. nr. 286 vor avea următorul cuprins:


“(1) Indemnizația lunară pentru consilierii locali care participă la ședințele ordinare ori la ședințele extraordinare ale consiliului local și ale comisiilor de specialitate este în cuantum de 10% din indemnizația lunară a primarului.

(2) Consilierii locali au dreptul la indemnizația lunară doar dacă participă la cel puțin o ședință a autorității deliberative și o ședință a comisiei de specialitate, pe lună, desfășurate în condițiile legii.”

Art.II. Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 286/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor

de bază pentru funcționarii


publici din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din

al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și


aparatul de specialitate completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

  • a)    în tabelul de la lit. ”A. Funcții publice de conducere”, la nr. crt. 1, coloana „Funcția” sintagma „Secretar al unității administrativ-teritoriale” se înlocuiește cu sintagma „Secretar general al unității administrativ-teritoriale, funcție specifică”;

  • b)    în tabelul de la lit. ”B. Funcții publice de execuție”, la nr. crt. 2, coloana „Funcția” se adaugă funcția publică generală de execuție - consilier achiziții publice.

Art.III. Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 286/09.08.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație din aparatul de specialital completările ulterioare, se contractuale de execuție”, ”Consilier, consilier juridic,

:e al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și modifică, în sensul că în tabelul de la lit. ”B. Funcții a nr. crt. 1, coloana „Funcția” va avea următorul cuprins: expert, referent de specialitate”.

Art.IV. Biroul Management Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate


al Primarului Municipiului Pitești va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre care va fi comunicată acestuia de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


Pitești,

Nr. 397 din 28.11.2019