Hotărârea nr. 396/2019

HCL privind transmiterea unei parti din imobilul din str. Henri Coanda nr.4

JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘT CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești a unei părți din imobilul situat în strada Henri Coandă nr.4


Consiliul Local al M Având în vedere: -Referatul de aprc Municipiului Pitești;


unicipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;


bare pentru


proiectul de hotărâre inițiat de Primarul


-Adresele nr.20445/13.11.2019 piului Pitești;

- Raportul nr. 57092/20.11.2019


Asistentă Socială a Munici

9


și nr.20994/20.11.2019 ale Direcției de


al Direcției Administrație Publică Locală,


Juridic Contencios;

- Avizele comisiilo^ de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.58102/2019, nr.58103/2019, nr.58104/2019, nr.58105/2019 și nr.58106/2019;

.10849/21.11.2013 al Ministerului Educației Naționale; rt.867 și următoarele din Codul Civil, ale art.297 alin. (1) dul Administrativ, cu completările ulterioare;

ilor art.l96 alin.(l) lit. a) din               inistrativ cu


- Avizul conform nr

Văzând prevederile e litera a) art.299-300 din Cc A

In temeiul dispoziți completările ulterioare,


Art.l (1) Se transmite în administrarea Direcțieixțfe Municipiului Pitești, spațiul situat la parterul căminului Liceu din strada Henri Coandă nr

  • (2) Darea în adminis prelungire, în condițiile leg

  • (3) Spațiul este des „Șanse pentru Toți”, cu dizabilități „Șanse pentru sanitare.

  • (4) Datele de identif care face parte integrantă d

  • (5) Valoarea de inve

Art.2 (1) Asigurare suportarea tuturor cheltuiel de administrare.
.4.

trare se face până la data de 01.11.2023, cu posibilitatea de ii.

tinat activității Centrului de zi de asistență și recuperare fosta denumire Centru de recuperare a persoanelor cu Toți” și este compus din zece camere și patru grupuri


care ale imobilului prevăzut la alin. (1) sunt cele din anexa in prezenta hotărâre.

ntar a imobilului prevăzut la alin. (1) este de 933760 lei. a pazei, protecției și conservarea spațiului, precum și ilor pentru funcționarea acestuia, revin titularului dreptului


(2) Titularul dreptului de administrare are dreptul de a efectua lucrări de investiții area legislației în materia achizițiilor publice și cu obținerea îmbunătățire și menținere a caracteristicilor tehnice ale


asupra spațiului, cu respect avizelor pentru lucrări de acestuia.


A

  • (3) încheierea contractelor cu furnizorii de utilități (gaze, apă, energie electrică etc) se va face de către titu

  • (4) Suportarea cheltuielilor pentru funcționarea spațiului dat în administrare, revine titularului dreptului

  • (5) Dreptul de admir istrare se va înscrie în cartea funciară a imobilului, de către titularul acestui drept.

Art.3 Direcția Administrație Publica Locală, Juridic Contencios, Direcția Servicii Publice și Achiziții și Direcția de Asistență Sociala a Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire dispo: precum și Direcției Economice de către Secretarul General al Municipiului Pitești.


arul dreptului de administrare.


de administrare.


zițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora,ontrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL, Andrei-Cătălin CălugăruPitești,

Nr. 396 din 28.11.2019


RELEVEU PARTER